Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ceny české filmové kritiky 2016

Ceny české filmové kritiky 2016

uni
uni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Letos se již posed­mé kona­ly Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky, kte­ré jsou jakým­si kon­ku­ren­tem mno­hem star­ších Českých lvů. Předávání pro­běh­lo v diva­dle Archa a veče­rem pro­ved­li Jana Plodková a Jiří Havelka. Na roz­díl od Českých lvů, se o ceny neu­chá­ze­ly fil­my Masaryk a Anthropoid. První jme­no­va­ný kvů­li své­mu pozd­ní­mu nasa­ze­ní do kin a dru­hý kvů­li zahra­nič­ním tvůr­cům.
Výsledek obrázku pro ceny české filmové
Co do počtu vyhra­ných kate­go­rií by se dalo říci, že večer ovlá­dl film Já, Olga Hepnarová, kte­rý zví­tě­zil ve čtyřech kate­go­ri­ích, tu nej­dů­le­ži­těj­ší, cenu za nej­lep­ší film, ale nezís­kal. Nejlepších fil­mem roku 2016 se totiž pod­le tuzem­ských kri­ti­ků stal sní­mek Rodinný film, kte­rý nato­čil Olmo Omerzu. Cenu za režii si odnes­la mla­dá naděj­ná dvo­ji­ce Tomáš Weinreb a Petr Kazda, za již zmí­ně­nou Olgu Hepnarovou. Snímek Rodinný film zís­kal kro­mě ceny za nej­lep­ší film i soš­ku za nej­lep­ší scé­nář. Nejlepším doku­men­tem se stal Normální autis­tic­ký film od reži­sé­ra Miroslava Janka. Audiovizuálním poči­nem roku byl pak vyhlá­šen opět sní­mek Já, Olga Hepnarová, díky kame­ře Adama Sikori.
V herec­kých kate­go­ri­ích uspě­li Miroslav Hanuš za herec­ký výkon ve fil­mu Nikdy nejsme sami, kte­rý obstál v kon­ku­ren­ci Karla Rodena a Jiřího Bartošky, a pol­ská hereč­ka Michalina Olzsańská, za ztvár­ně­ní hlav­ní posta­vy ve fil­mu Já, Olga Hepnarová. Ocenění v kate­go­rii pro poči­ny, jež se neo­cit­ly v kinech, Mimo kino, zís­kal seri­ál z pro­duk­ce HBO, Pustina, kte­rý má na svě­do­mí hlav­ně tro­ji­ce Ivan Zachariáš, Alice Nellis a Štěpán Hulík. Cenu za objev roku zís­ka­li tvůr­ci fil­mu Já, Olga Hepnarová, Tomáš Weinreb a Petr Kazda.
Vrcholem veče­ra bylo závě­reč­né vystou­pe­ní nekon­venč­ní­ho fil­mo­vé­ho kri­ti­ka Františka Fuky, kte­rý na pia­no dopro­vo­dil mode­rá­to­ry, jež čet­li Františkovu recen­zi na vítěz­ný film.
Nejlepší film
Rodinný film - Jiří Konečný
Nejlepší doku­ment
Normální autis­tic­ký film - Miroslav Janek
Nejlepší režie
Já, Olga Hepnarová - Tomáš Weinreb, Petr Kazda
Nejlepší scé­nář
Rodinný film - Olmo Omerzu, Nebojša Pop-Tasić
Nejlepší hereč­ka
Michalina Olszańska - Já, Olga Hepnarová
Nejlepší herec
Miroslav Hanuš - Nikdy nejsme sami
Audiovizuální počin
Já, Olga Hepnarová - kame­ra (Adam Sikora)
Mimo kino
Pustina - Ivan Zachariáš, Alice Nellis, Štěpán Hulík
Cena ino­ggy pro objev roku
Tomáš Weinreb, Petr Kazda - Já, Olga Hepnarová

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79568 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71639 KB. | 18.06.2024 - 11:58:18