Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam.

Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Karlových Varech byl ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den živo­to­pis­ný doku­ment o jed­nom z veli­ká­nů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie Filmový dob­ro­druh Karel Zeman. V Domě ČT ho dnes před­sta­vi­li reži­sér doku­men­tu Tomáš Hodan, sce­náris­ta a pro­du­cent Ondřej Beránek, kame­ra­man David Cysař a dce­ra Karla Zemana Ludmila Zemanová. Ta se rov­něž podí­le­la na digi­ta­li­za­ci Vynálezu zká­zy, kte­rý Česká tele­vi­ze v pre­mi­é­ře odvy­sí­lá 10. 7.

Snímek vyprá­ví život­ní pří­běh reži­sé­ra, kte­rý bez počí­ta­čo­vých efek­tů doká­zal divá­ky pře­nést na měsíc nebo do pra­vě­ku. Bez fil­mo­vé­ho vzdě­lá­ní Karel Zeman jako samouk ve zlín­ském stu­diu vytvá­řel tri­ky, kte­ré v mno­hém zůsta­ly nepře­ko­ná­ny. „Během natá­če­ní jsme si uvě­do­mi­li, že vlast­ně natá­čí­me poctu fil­ma­ři­ně jako tako­vé,“ říká reži­sér fil­mu Tomáš Hodan a dopl­ňu­je: „Ohlí­ží­me se za tím dva­cá­tým sto­le­tím, kte­ré při­nes­lo lid­stvu vel­ké zkouš­ky a pří­ko­ří, ale také se stá­va­ly u kin fron­ty na líst­ky a o fil­mech si poví­da­li chla­pi v hos­po­dě a žen­ské v samo­ob­slu­hách. Karel Zeman byl prů­kop­ník, kte­rý dosáhl vět­ší­ho uzná­ní ve svě­tě než doma.“Pro Českou tele­vi­zi je pro­jekt Filmový dob­ro­druh Karel Zeman vel­kou pří­le­ži­tos­tí vyzdvih­nout význam fil­mo­vé­ho veli­ká­na a vizi­o­ná­ře, kte­rý inspi­ro­val a osl­ňo­val svo­jí geni­a­li­tou a poe­ti­kou,“ dopl­ňu­je jej kopro­du­cent­ka za ČT Kamila Zlatušková.

Na vzni­ku doku­men­tár­ní­ho sním­ku se sce­náris­tic­ky podí­le­la i dce­ra Karla Zemana. „Vše co jsem se od otce nau­či­la z jeho vyprá­vě­ní nebo během spo­lu­prá­ce na jeho fil­mech, mě celý život nejen inspi­ro­va­lo, ale hlav­ně pomá­ha­lo pře­ko­ná­vat někdy i vel­mi těž­ké život­ní situ­a­ce. Přála bych si pro­to, aby náš doku­men­tár­ní film o Karlu Zemanovi, kte­rý bude vyprá­vět o jeho zají­ma­vém živo­tě, jeho myš­len­kách, fil­mech a tvůr­čí prá­ci, se stal stej­nou inspi­ra­cí pro všech­ny mla­dé divá­ky na celém svě­tě,“ mlu­ví o otciLudmila Zemanová, kte­rá kvů­li uve­de­ní pro­jek­ce dora­zi­la z Kanady, kam se s rodi­nou odstě­ho­va­la.

„Během natá­če­ní jsme se potka­li s něko­li­ka výji­meč­ný­mi fil­ma­ři, jako tře­ba s Terry Gilliamem nebo Koji Yamamurou z Japonska. To, jak o Karlu Zemanovi mlu­vi­li, bylo úžas­né a dalo nám to moti­va­ci před­sta­vit čes­ké­ho reži­sé­ra i milov­ní­kům fil­mu v dal­ších zemích,“ říká pro­du­cent Ondřej Beránek, kte­rý je záro­veň spo­luza­kla­da­te­lem muzea Karla Zemana v Praze. Student ani­ma­ce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si navíc vyzkou­ší rekon­struk­ci tří slav­ných scén ze Zemanových fil­mů, tak jak to dělal on, bez počí­ta­čů a digi­tál­ních tech­no­lo­gií.

Jeden z nej­slav­něj­ších sním­ků Karla Zemana Vynález zká­zy byl v pade­sá­tých letech pro­mí­tán v sedm­de­sá­ti zemích. Nyní se dočkal digi­tál­ní­ho zrestau­ro­vá­ní, na kte­rém se podí­le­la Česká tele­vi­ze spo­leč­ně s Nadací čes­ké bijá­ky a Muzeem Karla Zemana. Uveden bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, na Expu 2015 i na obra­zov­kách České tele­vi­ze 10. 7.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38677 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72072 KB. | 21.04.2024 - 19:55:12