Kritiky.cz > Festivaly > České filmy v Cannes 2017

České filmy v Cannes 2017

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už za pár dní odstar­tu­je ve fran­couz­ském pří­moř­ském leto­vis­ku nej­vět­ší fil­mo­vá udá­lost roku - Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes (17. -28. 5. 2017). V ofi­ci­ál­ním pro­gra­mu a dal­ších důle­ži­tých sek­cích budou opět zastou­pe­ni i čeští tvůr­ci, letos pře­de­vším for­mou kopro­duk­cí.

Český film a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vět­ším fil­mo­vém trhu repre­zen­tu­je Czech Film Center a Czech Film Commission, kte­ré jsou od letoš­ní­ho roku sou­čás­tí Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, a česko-slovenský pavi­lon.

Dva fil­my s čes­kou účas­tí jsou zařa­ze­ny do pres­tiž­ních sou­těž­ních sek­cí: celo­ve­čer­ní sní­mek Out (režie György Kristóf, nato­če­ný ve slovensko-maďarsko-české kopro­duk­ci) byl vybrán do sek­ce Un Certain Regard, krát­ko­me­tráž­ní Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško, slovensko-česká kopro­duk­ce) bude uve­de­na v sek­ci stu­dent­ských fil­mů Cinéfondation. Další čty­ři sním­ky se budou pro­mí­tat na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kde bude v rám­ci DocCorner k vidě­ní on-line také kolek­ce čes­kých doku­men­tů. Dalším úspě­chem je zařa­ze­ní pro­du­cent­ky Pavly Janouškové Kubečkové do pro­gra­mu pro slib­né fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move, kte­rý v Cannes pořá­dá mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion. Ke slo­vu se dosta­ne i čeká ani­ma­ce – v rám­ci akce Annecy Goes to Cannes bude fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům pre­zen­to­ván při­pra­vo­va­ný pro­jekt pod­le kni­hy Ivy Procházkové Myši pat­ří do nebe.

Letošní roč­ník fes­ti­va­lu má pro Českou repub­li­ku ješ­tě jeden spe­ci­ál­ní aspekt - popr­vé od roku 2004 bude čes­ká účast v Cannes pod­po­ře­na návště­vou minis­t­ra kul­tu­ry. Třináct let po Pavlu Dostálovi při­je­de na can­ne­ský fes­ti­val minis­tr kul­tu­ry Daniel Herman, kte­rý se v prů­bě­hu uply­nu­lých let význam­ně podí­lel na zefek­tiv­ně­ní pod­po­ry kine­ma­to­gra­fie.

Filmy v sou­těž­ních sek­cích

OUT (režie György Kristóf) Road movie Out je debu­to­vým fil­mem sce­náris­ty a reži­sé­ra Györgyho Kristófa, stu­den­ta praž­ské FAMU (nar. 1982 v Košicích). Vypráví o pade­sát­ní­ko­vi Ágostonovi, kte­rý se vydá na ces­tu východ­ní Evropou v zou­fa­lé sna­ze najít prá­ci a spl­nit si sen - chy­tit vel­kou rybu -, ces­ta ho však posou­vá stá­le hlou­bě­ji do moře bizar­ních udá­los­tí a setká­ní.

Vznik fil­mu Out byl ve fázi výro­by pod­po­řen jako mino­rit­ní kopro­duk­ce Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie část­kou 3 500 000 Kč. „Film nabí­zí suges­tiv­ní ody­seu star­ší­ho neza­měst­na­né­ho muže, kte­rý se ze Slovenska vydá­vá za pra­cí na sever Evropy a dochá­zí při­tom k napl­ně­ní své­ho život­ní­ho snu. Jedná se o pro­jekt, kte­rý výsost­ně umě­lec­ký­mi pro­střed­ky reflek­tu­je pro­mě­nu naše­ho šir­ší­ho

regi­o­nu a dis­po­nu­je výraz­ným fes­ti­va­lo­vým poten­ci­á­lem,“ zazně­lo ve vyjá­d­ře­ní Rady Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie v roce 2015, kdy byla dota­ce udě­le­na. Film byl také pod­po­řen slo­ven­ským Audiovizuálním fon­dem a maďar­ským Národním fil­mo­vým fon­dem (The Hungarian National Film Fund).

„Na fil­mu se podí­le­la řada čes­kých sub­jek­tů,“ říká čes­ký kopro­du­cent sním­ku Jiří Konečný. „Střihačem byl Adam Brothánek, mis­trem zvu­ku Jan Richtr, kom­plet­ní post­pro­duk­ce se děla­la v Praze, reži­sér György Kristóf stu­do­val FAMU. Po dlou­hé době je tedy v hlav­ním sou­těž­ním pro­gra­mu fes­ti­va­lu v Cannes film s výraz­nou účas­tí čes­kých tvůr­ců, kte­rá by neby­la mož­ná bez pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Díky jeho kon­cepč­ní­mu pří­stu­pu k finan­co­vá­ní mino­rit­ních kopro­duk­cí zazna­me­na­la Česká repub­li­ka v posled­ní době řadu význam­ných mezi­ná­rod­ních úspě­chů a dosta­la se takří­ka­jíc do prv­ní ligy.“

„Jsem ráda, že jsme film jako Státní fond kine­ma­to­gra­fie pod­po­ři­li,“ říká ředi­tel­ka Fondu Helena Bezděk Fraňková. „Ukazuje se, že zájem o mino­rit­ní kopro­duk­ce s ČR sou­stav­ně ros­te a navíc se vra­cí pro­du­cen­ti, kte­ří už spo­lu dří­ve úspěš­ně kopro­du­ko­va­li. Jako napří­klad prá­vě Jiří Konečný s pro­jek­ty rumun­ské­ho reži­sé­ra Radua Judeho. Systematická pod­po­ra mino­rit­ních kopro­duk­cí tak pomá­há čes­kým fil­ma­řům podí­let se na mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech, kte­ré se násled­ně obje­vu­jí na těch nej­vý­znam­něj­ších fes­ti­va­lech jako je Cannes.“

„Zařazení fil­mu Out do sek­ce Un Certain Regard je vel­kým úspě­chem, kte­rý má šan­ci navá­zat na dal­ší zda­ři­lé kopro­dukč­ní poči­ny z posled­ní doby, na nichž se podí­le­la Česká repub­li­ka, a kte­ré sbí­ra­jí ceny na fes­ti­va­lech, jako fil­my Přes kos­ti mrtvých (Stříbrný med­věd - Cena Alfreda Bauera na Berlinale 2017), Pátá loď (Křišťálový med­věd na Berlinale 2017), Aferim! (Stříbrný med­věd za nej­lep­ší režii na Berlinale 2015), ane­bo fil­my uve­de­né v Cannes v loň­ském roce – Superbia (Semaine de la Critique), Personal Shopper (hlav­ní sou­těž – cena za režii) či Tanečnice (Un Certain Regard),“ dodá­vá vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

ATLANTIDA, 2003 (režie Michal Blaško)

Píše se rok 2012 a mla­dý ukra­jin­ský pár se sna­ží dostat přes Slovensko do západ­ní Evropy. Není to ale tak snad­né, jak si dvo­ji­ce před­sta­vo­va­la… Téma z nedáv­né minu­los­ti stře­do­ev­rop­ské­ho regi­o­nu si pro svůj krát­ko­me­tráž­ní hra­ný film nato­če­ný ve slovensko-české kopro­duk­ci vybral stu­dent Vysoké ško­ly múzic­kých umě­ní v Bratislavě Michal Blaško (nar. 1989). Film vzni­kl v kopro­duk­ci bra­ti­slav­ské VŠMU a praž­ské FAMU, z čes­ké stra­ny se na něm pro­dukč­ně podí­le­la stu­dent­ka FAMU Veronika Jelšíková, stři­hač Petr Hasalík a dal­ší.

Účast čes­kých fil­mů ve stu­dent­ské sek­ci Cinéfondation má boha­tou tra­di­ci. V posled­ních letech byl do sek­ce zařa­zen napří­klad hra­ný sní­mek Retriever reži­sé­rů Tomáše Kleina a Tomáše Merty (2015), ani­mo­va­ná fan­ta­zie O šun­ce (režie Eliška Chytková, 2013), eko­lo­gic­ky anga­žo­va­né Pandy (Matúš Vizár, 2013), hra­né dra­ma Tambylles (režie Michal Hogenauer, 2012), tragi­ko­me­die Cagey Tigers (režie Aramisova, 2011), nebo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Bába (režie Zuzana Špidlová), kte­ré si v roce 2009 odnes­lo hlav­ní cenu.

Českou sto­pu nese i írán­ský celo­ve­čer­ní film A Man of Intergity reži­sé­ra Mohammada Rasoulofa, kte­rý byl vybrán do sou­těž­ní sek­ce Un Certain Regard. Na jeho výro­bě se podí­le­la čes­ká pro­dukč­ní spo­leč­nost Europe Media Nest, zvu­ko­vé stu­dio Bystrouška a post­pro­dukč­ní stu­dio Magic Lab.

Česko-slovenský pavi­lon a čin­nost Czech Film Center Oficiálním repre­zen­tan­tem čes­ké kine­ma­to­gra­fie na fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém trhu Marché du Film je Czech Film Center, jehož zástup­ci budou po celou dobu k dis­po­zi­ci zahra­nič­ním i čes­kým fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům na česko-slovenském pavi­lo­nu. Pavilon posky­tu­je funkč­ní pro­stře­dí pro schůz­ky, nabí­zí mož­nost uspo­řá­dá­ní pre­zen­ta­cí či networ­kin­go­vých setká­ní. CFC zde pra­vi­del­ně v prů­bě­hu fes­ti­va­lu pořá­dá růz­né akce, vět­ši­nu ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi čes­ký­mi či zahra­nič­ní­mi sub­jek­ty, a posky­tu­je záze­mí všem čes­kým a slo­ven­ským návštěv­ní­kům. Účast v Cannes umož­ňu­je pre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vyš­ší celo­svě­to­vé úrov­ni a potvr­dit, že Česká repub­li­ka dlou­ho­do­bě na mapu fil­mo­vé­ho svět pat­ří.

„Festival v Cannes je kaž­do­roč­ně skvě­lou pří­le­ži­tos­tí potkat se s naši­mi zahra­nič­ní­mi pro­tějš­ky – se selek­to­ry fil­mo­vých fes­ti­va­lů, sales agen­ty, zástup­ci fil­mo­vých fon­dů a dal­ší­mi fil­mo­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly z celé­ho svě­ta,“ říká vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

„Festivalům nabí­zí­me fil­my do pro­gra­mu, kopro­dukč­ním trhům zase fil­mo­vé pro­jek­ty, kte­ré hle­da­jí kopro­du­cen­ty. Sledujeme také vývoj v ostat­ních zemích. Zároveň usi­lu­je­me o nava­zo­vá­ní nových mož­nos­tí spo­lu­prá­ce, ať už je to pre­zen­ta­ce čes­ké­ho fil­mu na mezi­ná­rod­ních trzích, nové vzdě­lá­va­cí či kopro­dukč­ní pří­le­ži­tos­ti, pře­hlíd­ky čes­kých fil­mů či nové indust­ry akti­vi­ty, do kte­rých bychom se moh­li zapo­jit,“ dodá­vá Šantrochová.

Kromě fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu budou mít v Cannes někte­ré čes­ké fil­my pro­jek­ci také na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kte­rý je pro fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly zásad­ní udá­los­tí spja­tou s fes­ti­va­lem. Prezentovány tu budou fil­my Masaryk (režie Julius Ševčík), Bába z ledu (režie Bohdan Sláma )

a kopro­dukč­ní fil­my Pátá loď (režie Ivety Grófová) a Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland).

Dobrou zprá­vou je, že všech­ny čes­ké fil­my uvá­dě­né v Cannes, ať už v rám­ci fes­ti­va­lo­vé selek­ce či na fil­mo­vém trhu, mají etablo­va­né mezi­ná­rod­ní pro­dej­ce.

České doku­men­ty na Doc Corner

V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film fun­gu­je také plat­for­ma pro doku­men­tár­ní film – DocCorner, kte­rá akre­di­to­va­ným fil­mo­vým odbor­ní­kům nabíd­ne mož­nost on-line shléd­nout i vybra­né čes­ké doku­men­ty. Selekci fil­mů pro­vá­dí a komu­ni­ka­ci s fes­ti­va­lem zpro­střed­ko­vá­vá Czech Film Center. Letos bude v rám­ci DocCorner před­sta­ve­no tucet fil­mů: FC Roma, H*ART ON, Jmenuji se Hladový Bizon, Normální autis­tic­ký film, RINO - Příběh špi­o­na, Slepý Gulliver, Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchra­nu svě­ta, Výchova k vál­ce, Zákon Helena, Strnadovi, Nechte zpí­vat Mišíka a Český Alláh. K vidě­ní budou také dva kopro­dukč­ní sním­ky: Richard Müller: Nepoznaný a Díra v hla­vě.

Producers on the Move: Pavla Janoušková Kubečková V rám­ci fes­ti­va­lu se koná také pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move. Vybraných 20 účast­ní­ků volí mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion, sdru­žu­jí­cí národ­ní fil­mo­vé insti­tu­ce. Za Českou repub­li­ku je jejím čle­nem Czech Film Center. Letos se mezi dvě desít­ky slib­ných evrop­ských pro­du­cen­tů dosta­la také zástup­ky­ně ČR Pavla Janoušková Kubečková (Pustina, Hořící keř).

Producers on the Move je tří­den­ní pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty, kte­ří jsou při­pra­ve­ni pro mezi­ná­rod­ní trh, ale nere­a­li­zo­va­li dosud více než 3 kopro­du­ko­va­né celo­ve­čer­ní fil­my. V minu­los­ti se pro­gra­mu za ČR účast­ni­li napří­klad Jan Macola, Tomáš Hrubý, Viktor Tauš, Radim Procházka, Jiří Konečný a dal­ší. Pavla Janoušková Kubečková (nar. 1985) stu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku a medi­ál­ní stu­dia na Karlově uni­ver­zi­tě a fil­mo­vou pro­duk­ci na FAMU. V roce 2009 zalo­ži­la pro­dukč­ní spo­leč­nost nut­pro­duk­ce, spo­leč­ně s Tomášem Hrubým. Nutprodukce zís­ka­la něko­lik oce­ně­ní Český lev, napří­klad za sérii Hořící keř reži­sér­ky Agnieszky Holland. V roce 2013 zís­kal jejich ani­mo­va­ný film Pandy tře­tí cenu v sek­ci Cinéfondation v Cannes. V roce 2017 zís­ka­la Pustina, původ­ní seri­ál nato­če­ný pro HBO Europe, cenu Český lev pro nej­lep­ší TV sérii, a ve stej­ném roce zís­kal kopro­dukč­ní film Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland) Stříbrného med­vě­da na Berlinale 2017.

Myši pat­ří do nebe na Annecy Goes to Cannes V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film se dru­hým rokem koná pre­zen­ta­ce při­pra­vo­va­ných ani­mo­va­ných fil­mů, kte­rou pořá­dá Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val ani­mo­va­ných fil­mů Annecy. Na akci nazva­né Annecy Goes to Cannes se před­sta­ví pou­ze pět vybra­ných pro­jek­tů z celé­ho svě­ta, jejichž pro­du­cen­ti dosta­nou šan­ci pre­zen­to­vat svůj chys­ta­ný film pří­tom­ným dis­tri­bu­to­rům, inves­to­rům a sales agen­tům. Mezi pět finál­ních pro­jek­tů se letos pro­bo­jo­val také čes­ký sní­mek Myši pat­ří do nebe, kte­rý pod­le kni­hy Ivy Procházkové při­pra­vu­jí reži­sé­ři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček. Scénář k fil­mu napsa­la Alice Nellis a Richard Malatinský. Film, při­pra­vo­va­ný v česko-francouzsko-německé kopro­duk­ci budou na fes­ti­va­lu v Cannes pre­zen­to­vat pro­du­cen­ti Vladimír Lhoták (Fresh Films) a Alexandre Charlet (Les Films du Cygne). Film vyprá­ví o dvou úhlav­ních nepřá­te­lích, myš­ce a lišá­ko­vi, kte­ří se po nešťast­né udá­los­ti set­ka­jí ve zví­řát­kov­ském nebi. Díky absen­ci při­ro­ze­ných instink­tů se sta­nou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy. Touha zví­ře­cích hrdi­nů být navždy spo­lu se vypl­ní i po návra­tu na svět, kam se ale naro­dí ve vymě­ně­ných rolích. S pomo­cí oprav­do­vé­ho přá­tel­ství však pře­ko­na­jí i zdán­li­vě nemož­né.

zdroj : Czech Film Center


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Hollow Man (2000)14. března 2017 Hollow Man (2000) Snad každý by se chtěl stát alespoň na chvíli neviditelným. Kevin Bacon vám však ukáže temnou stránku této proměny... Ambiciózní vědec Sebastian Caine společně se svým týmem […] Posted in Horory
  • ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary)6. dubna 2012 ROZHOVOR S EVE HEWSONOVOU (Mary) Kdo je Mary? Mary je 16letá holka, která chodí ve stylu gothic a je Cheyennovou nejlepší kamarádkou. Ona je temnou duší z rozvrácené rodiny – její bratr odešel, matka se pomátla na […] Posted in Rozhovory
  • Šógun - Osmero hradeb25. března 2024 Šógun - Osmero hradeb Gore na konci mě odpálilo do vesmíru!! To byla slast. Více takových scén. A zbytek je politicko- intrikářský masterpiece. Posted in Krátké recenze
  • Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli…28. února 2017 Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli… Co může spojovat dvě ženy odlišného věku, žijící v jiných světadílech? Osmadvacetiletou Saru, prodavačku knih ze švédského Hannige a stárnoucí Amy, která žije v Americe, ve státě Iowa, […] Posted in Recenze knih
  • Návrat16. února 2007 Návrat Ruský film, který vás buď dojme a zaujme, nebo film, který vás nechá chladným. U mne platila první možnost a věřím, že u většiny z vás by to bylo zrovna tak.Když jsem si přečetl nástin […] Posted in Filmové recenze
  • Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má...23. února 2021 Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má... Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má být výkonnější, interaktivnější a ergonomičtější. Kromě toho nabídne nový VR ovladač, který bude využívat několik hlavních […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […] Posted in Speciály
  • James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%24. října 2016 James Patterson: Vraždy na střední škole – 90% James Patterson se s dilogií Zpovědi podezřelé a Vraždy na střední škole pustil do nového podžánru, detektivek pro náctileté a mladé dospělé. Všestranný autor vyzkoušel zase něco jiného […] Posted in Recenze knih
  • Evil Eyes (2004)25. prosince 2012 Evil Eyes (2004) Někdy to co napíšete, nebo se vám zdá, můžete proměnit ve skutečnost! Jeff Stenn je začínající scénárista, který momentálně nemůže najít společnost, pro kterou by mohl napsat další […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95939 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71662 KB. | 20.06.2024 - 14:23:01