Kritiky.cz > Domácí rady > Chcete trendy vlasy? Zde je návod!

Chcete trendy vlasy? Zde je návod!

vlasy
vlasy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

V devadesátých letech dámy hromadně utíkaly ke svojí kadeřnici s fotkou Jennifer Aniston a požadovaly účes „na Rachel”. Možná proslulý melír nosíte dodnes. A jaké vlasy budou vládnout letošnímu jaru? Časopis Harper’s Bazaar má jasno.

Přirozená krá­sa

Bojujete se svý­mi kudr­li­na­mi, úto­čí­te na ně žeh­lič­ka­mi, vosky a uhla­zu­jí­cí­mi krémy? Směle může­te tyhle pro­pri­e­ty ukli­dit a pone­chat vla­sům při­ro­ze­nou krá­su. (Myslíte, že si váš part­ner všim­ne, kam všech­ny ty lah­vič­ky z kou­pel­ny zmi­ze­ly?) Dopřejte své hří­vě dáv­ku anar­chie. Jaro dik­tu­je při­ro­ze­nost.

Banán

Nemyslíme samo­zřej­mě slad­ké ovo­ce, neo­cit­ly jste se na por­tá­lu pro zahrad­ní­ky. Teď je řeč o popu­lár­ním drdo­lu. Ležérní roz­če­pý­ře­nou vari­an­tu může­te nosit kaž­dý den. Hledáte šik kla­sic­ký účes na libo­vol­nou spo­le­čen­skou udá­lost? Drdol si snad­no uče­še­te během něko­li­ka málo minut i doma. Nemusíte být ani extrém­ně zruč­ná (věř­te nám), abys­te si tuhle efekt­ní pará­du na hla­vě vytvo­ři­la. Letos se bude nosit pře­de­vším níz­ká vari­an­ta.

Doplňky

Čelenky, spon­ky, kamín­ky a dáv­ka les­ku. Máte doma neu­vě­ři­tel­nou spous­tu prstýn­ku, náram­ků a jiné bižu­te­rie? Dostáváte povo­le­ní si toto jaro dokou­pit dal­ší – do vla­sů. Marc Jacobs se tře­ba inspi­ro­val čty­ři­cá­tý­mi léty. A do pozi­ce vla­so­vé­ho doplň­ku se dosta­ly i paru­ky. Toužíte si vyzkou­šet, jaké to je být pla­ti­no­vou blon­dý­nou ve sty­lu bož­ské MM nebo jako maji­tel­ka svět­lých kade­ří chce­te otes­to­vat ebe­no­vě čer­ný odstín bez rizi­ka, že vám nako­nec nebu­de slu­šet?

Ofina

Toužíte po změ­ně úče­su. Ale nemí­ní­te pod­stou­pit rizi­ko zni­če­ní vla­sů che­mic­kou bar­vou nebo radi­kál­ní zkrá­ce­ní své hří­vy, kte­ré­ho bys­te za pár týd­nů moh­la lito­vat. Ofina je tako­vým malým nená­pad­ným vla­so­vým „zákro­kem”, kte­rý ale vaše­mu úče­su dodá švih. Sluší všem tva­rům obli­če­je, ať si vybe­re­te hus­tou kle­o­pa­t­rov­skou nebo vzduš­nou pro­stří­ha­nou, kte­rá měk­ce orá­mu­je vaši tvář.

Copánky

A tím nemys­lí­me dva copy roz­dě­le­né na pěšin­ku, kte­ré jste nosi­la, když vám bylo pět. Pipi Dlouhá pun­čo­cha mož­ná byla hrdin­kou vaše­ho dět­ství, ale rok 2016 si žádá sofis­ti­ko­va­něj­ší úče­sy. Zapleťte si jeden cop nebo si jich nao­pak vytvoř­te víc drob­ných. Pamatujete si, jak jste si v puber­tě do ten­kých copán­ků vplé­ta­la barev­né korál­ky a bavln­ky? Tak tro­chu tenhle trend půso­bí.

Omotávání

Jednoduše vez­mě­te ozdob­nou stuž­ku, obo­jek nebo kou­sek tylu a obtoč­te je oko­lo krku. A vla­sy nevy­ta­huj­te, nech­te je pros­tě tam, kde jsou. Pokud si na tuhle ver­zi netrou­fá­te, spou­tej­te stuž­kou jen vaši hří­vu do kla­sic­ké­ho culí­ku. Tentokrát byli sty­lis­té milo­srd­ní vůči nám kon­zer­va­tiv­ně smýš­le­jí­cím.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25961 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71573 KB. | 18.06.2024 - 03:51:21