Kritiky.cz > Profily osob > Clint Eastwood

Clint Eastwood

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Clint Eastwood (* 31. květ­na 1930, San Francisco, USA) je ame­ric­ký pro­du­cent, reži­sér a herec. Proslul jako Muž beze jmé­na v sérii spaghet­ti wes­ter­nů ital­ské­ho reži­sé­ra Sergia Leoneho ze 60. let 20. sto­le­tí.

Biografie

Narodil se 31. květ­na 1930 v San Francisku v rodi­ně knih­kup­ce. S pří­cho­dem vel­ké hos­po­dář­ské kri­ze byl ale jeho otec, aby uži­vil rodi­nu, nucen hle­dat zaměst­ná­ní v růz­ných kali­forn­ských měs­tech, tak­že celá jeho rodi­na, man­žel­ka Ruth, syn Clint a dce­ra Jean, ces­to­va­la s ním. Když se poz­dě­ji usa­di­li, absol­vo­val Oakland Technical High School. Po ukon­če­ní stu­dia, v roce 1948, se živil mj. jako pas­te­vec, dře­vo­ru­bec v Oregonu, topič v oce­lár­ně a doda­va­tel pro ben­zí­no­vé čer­pa­cí sta­ni­ce a hrál na kla­vír v růz­ných ame­ric­kých barech a kavár­nách. V roce 1949 naru­ko­val do armá­dy jako pla­vec­ký instruk­tor do Fort Ordu. Po návra­tu z vojen­ské služ­by stu­do­val obchod­ní ško­lu v City College v Los Angeles, USA.

V polo­vi­ně pade­sá­tých letech se začal obje­vo­vat v malých rolích v dru­ho­řa­dých fil­mech spo­leč­nos­ti Universal, jed­na­lo se pře­váž­ně o lev­né wes­ter­ny, dob­ro­druž­né sním­ky, horo­ry a sci-fi, např. Revenge of the Creature (Pomsta pří­še­ry, r. Jack Arnold, 1955), Star in the Dust (Hvězda v Prachu, r. Charles Haas, 1956), Ambush at Cimarron Pass (Přepadení v Cimarronském prů­smy­ku, r. Jodie Copelan, 1958). Současně se svý­mi fil­mo­vý­mi začát­ky si ješ­tě vydě­lá­val na živo­by­tí dodá­vá­ním pla­vec­kých bazé­nů a jako osob­ní stráž­ce. Po pod­pi­su smlou­vy se stu­di­em 20th Century Fox byl obsa­zen do jed­né z hlav­ních rolí tele­viz­ní­ho seri­á­lu Rawhide (Surová kůže), v jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších tele­viz­ních show oné doby, ve kte­rém mezi lety 1959–1966 hrál posta­vu kov­bo­je Rawdy Yatese.

Proslulost a svě­to­vou popu­la­ri­tu ovšem zís­kal až svým účin­ko­vá­ním v tzv. spaghet­ti wes­ter­no­vé dola­ro­vé tri­lo­gii reži­sé­ra Sergia Leoneho (i přes­to, že o něm reži­sér pro­hlá­sil legen­dár­ní větu: „Clint Eastwood má jen dvě herec­ké polo­hy: s klo­bou­kem a bez.“). Nejprve v adap­ta­ci Kurosawova fil­mu Yojimbo, Per un pug­no di dolla­ri (Fistfull of Dollars, Pro hrst dola­rů; r. Sergio Leone, 1964), ve vol­ném pokra­čo­vá­ní Per qualche dolla­ro in più (For a Few Dollars More, Pro pár dola­rů navíc, r. Sergio Leone, 1965), a v závě­reč­ném sním­ku Il buo­no, il brut­to, il cat­ti­vo (The Good, the Bad and the Ugly, Hodný, zlý a ošk­li­vý, r. Sergio Leone, 1966). V kaž­dém z těch­to tří fil­mů ztvár­nil hlav­ní posta­vy, osa­mě­lé, neo­hro­že­né, drs­né a cynic­ké pis­tol­ní­ky se smys­lem pro spra­ve­dl­nost a čest. Tato cha­rak­te­ris­ti­ka je typic­ká pro jeho role i v násle­du­jí­cích letech, ať už se jed­ná o wes­ter­no­vý, akč­ní či detek­tiv­ní žánr.

Tyto fil­my sklí­ze­ly úspě­chy pře­de­vším v Evropě. V USA si zís­kal obli­bu posta­vou detek­ti­va Harryho Callahana, kte­rá se obje­vu­je ve fil­mech Dirty Harry (Drsný Hary, r. Don Siegel, 1971), Magnum Force (r. Ted Post, 1973), The Enforcer (Násilník, r. James Fargo, 1976), Sudden Impact (Nečekaný úder, r. Clint Eastwood) a Death Pool (Sázka na smrt, r.Buddy Van Horn).

V roce 1968 zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Malpaso, a začal pro­du­ko­vat a i reží­ro­vat své dal­ší fil­my. Režijně debu­to­val sním­kem Play Misty for Me (Zahrajte mi Misty, 1971). V násle­du­jí­cích letech si téměř ve všech fil­mech, kte­ré reží­ro­val, sou­čas­ně zahrál i hlav­ní role. Že nezvlá­dá pou­ze role drs­ných chla­pí­ků doká­zal v kome­di­ích Every Which Way But Loose (Nikdy nepro­hrát, r. James Fargo, 1978), a Any Which Way You Can (Vždycky zví­tě­zit, r. Buddy Van Horn, 1980).

Během sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let se něko­li­krát pokou­šel oži­vit, nepří­liš úspěš­ně, s fil­my ve vlast­ní režii wes­ter­no­vý žánr, např. High Plains Drifter (Tulák z širých plá­ní, r. Clint Eastwood 1972), The Outlaw Josey Wales (Psanec Josey Wales, r. Clint Eastwood, 1976), Pale Rider (Bledý jez­dec, r. Clint Eastwood, 1985).

Koncem osm­de­sá­tých let začal komerč­ní úspěch jeho fil­mů opa­dat. Vše si vyna­hra­dil v roce 1992, kdy jeho film z pro­stře­dí divo­ké­ho zápa­du, Unforgiven (Nesmiřitelní; r. Clint Eastwood, 1992) byl oce­něn čtyř­mi Oscary, nej­lep­ší film, režii, střih a ved­lej­ší muž­ský herec­ký výkon. Tím zača­lo dal­ší vele­ú­spěš­né obdo­bí jeho tvor­by. Následovaly fil­my, komerč­ně úspěš­ný In the Line of Fire (S nasa­ze­ním živo­ta, r. Wolfgang Petersen, 1993), The Bridges of Madison County (Madisonské mos­ty; r. Clint Eastwood, 1995), osca­ro­vý Million Dolar Baby (r. Clint Eastwood, 2004). Prozatím napo­sle­dy se před­sta­vil „dvo­j­fil­mem“ s téma­tem dru­hé svě­to­vé vál­ky, Flags of Our Fathers (Vlajky našich otců, r. Clint Eastwood, 2006) a Letters from Iwo Jima (Dopisy z Iwo Jimy, 2006).

Mimo Oscarů za fil­mo­vou tvor­bu byl během své kari­é­ry něko­li­krát poctěn udě­le­ním význam­ných cen, Rytíř krás­ných umě­ní (1985) ve Francii, Pamětní cenu Irvinga G. Thalberga (1995) za sou­stav­ně vyso­kou kva­li­tu fil­mo­vé pro­duk­ce, Čestným Césarem (1998) za celo­ži­vot­ní tvor­bu, Cenou za celo­ži­vot­ní dílo na MFF v Benátkách (2000). O šest let poz­dě­ji zís­kal cenu BAFTA za celo­ži­vot­ní dílo.

Angažoval se i spo­le­čen­sky, v letech 1986-88 byl sta­ros­tou kali­forn­ské­ho měs­ta Carmel, jehož je oby­va­te­lem. Za své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta byl žena­tý s Maggie Johnson (1953-1980) se kte­rou má syna Kylea (*1968, jaz­zo­vý hudeb­ník), a dce­ru Alison (*1972, reži­sér­ka a model­ka). Se tře­mi žena­mi z neman­žel­ské­ho vzta­hu má 3 dce­ry a 1 syna, s kaska­dér­kou Roxane Tunis má dce­ru Kimber (*1964), s letuš­kou Jacelyn Reevesovou syna Scotta (*1986) a dce­ru Kathryn (*1988), s Frances Fisher dce­ru Francescu (*1993). Podruhé se ože­nil v roce 1996, s tele­viz­ní mode­rá­tor­kou Dinou Ruiz (*1965), s níž má dce­ru Morgan (1996).


Detaily o článku Clint Eastwood


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Other Lives - For Their Love (2020)1. ledna 2021 Other Lives - For Their Love (2020) Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec neznal, nicméně […] Posted in Hudební recenze
  • Stephen King - To11. července 2020 Stephen King - To Není mnoho autorů, kteří by měli tak oddanou a věrnou čtenářskou základnu. Zároveň není ani tolik autorů, kteří by se mohli pyšnit tím, že skoro všechna jejich díla byla […] Posted in Recenze knih
  • n200804191148 519. dubna 2008 Poslední legie (The Last Legion) Bouře, kterou mezi námi rozpoutal film Gladiátor od Ridleyho Scotta, ani po sedmi letech od vzniku neodezněla v hlavách hollywoodských filmových tvůrců. Vlny tenkrát vyplavily množství […] Posted in Filmové recenze
  • Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a...21. září 2020 Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a... Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a dokonce roku slibuje naskladnění dalších kusů. U nás by měla být konzole dostupná v únoru příštího roku. Posted in Krátké herní aktuality
  • Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze18. července 2022 Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze Po dvanácti letech aktivní kariéry, pěti studiových albech se skupinou One Direction, třech sólových deskách, několika vyprodaných koncertních šňůrách a téměř dvou letech odkládání kvůli […] Posted in Hudba
  • TEASER: The Crown 2. sezóna10. srpna 2017 TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále budeme sledovat osudy královské rodiny a v jedné z vedlejších rolí se letos objeví představitel […] Posted in Trailery
  • Chuck Norris13. září 2019 Chuck Norris Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Good bye, Lenin3. listopadu 2003 Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta Sigmunda Jähna, který mířil v sovětském kosmickém modulu Sojuz 31 do vesmíru, […] Posted in Filmové premiéry
  • Slavné finské studio Remedy Entertainment slaví 25 let od...1. září 2020 Slavné finské studio Remedy Entertainment slaví 25 let od... Slavné finské studio Remedy Entertainment slaví 25 let od svého založení. Ve videu jsou nám připomenuty nejslavnější značky studia jako Max Payne, Alan Wake nebo Control. Posted in Krátké herní aktuality
  • Mission: Impossible III31. května 2006 Mission: Impossible III Tom Cruise se v roli skorosupermana Ethana Hunta vrací ve třetím pokračování série, aby zachraňoval, co se dá, a bojoval se šéfem Bratrstva králičí pracky… či jak se to vlastně […] Posted in Filmové recenze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36686 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72265 KB. | 23.05.2024 - 15:16:11