Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nejoblíbenější kasinové filmy

Nejoblíbenější kasinové filmy

Photo © Columbia Pictures Corporation
Photo © Columbia Pictures Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vybrali jste si nové onli­ne kasi­no a hrá­li jste růz­né hazard­ní hry. I kdy­by to bylo mini­mal­ni vklad casi­no a dosta­li jste prv­ní výhry, necí­tí­te tu atmo­sfé­ru sku­teč­né­ho kasi­na. Bylo něco podob­né­ho?
Online kasi­na nyní posky­tu­jí her­ní záži­tek, kte­rý se stá­le více podo­bá hra­ní v reál­ném offli­ne kasi­nu. Přesto ji neza­chy­cu­jí doko­na­le a někdy jim něco chy­bí. Naštěstí může­te ducha kasi­na snad­no zažít ve fil­mech. Kasinové fil­my se obje­vu­jí již od samé­ho počát­ku fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, což není pře­kva­pi­vé, pro­to­že kasi­na a kine­ma­to­gra­fie jsou nej­roz­vi­nu­těj­ší v jed­né zemi - ve Spojených stá­tech. Tento seznam obsa­hu­je někte­ré z nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů týka­jí­cích se kasin a hazard­ních her.

Casino Royale

Za více než půl sto­le­tí své exis­ten­ce se série fil­mů o Jamesi Bondovi sta­la jed­nou z nej­slav­něj­ších na svě­tě. První film byl nato­čen pod­le romá­nů brit­ské­ho spi­so­va­te­le Iana Fleminga v roce 1962 a série pokra­ču­je dodnes. Ačkoli se kasi­na a hazard­ní hry obje­vi­ly v mno­ha bon­dov­kách, v Casino Royale jsou kupo­di­vu téměř nej­dů­le­ži­těj­ší sou­čás­tí děje.
Casino Royale je prv­ní Flemingovou kni­hou o agen­to­vi 007, a pro­to se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Nejpopulárnější z nich je film z roku 2006, jaký­si restart série s her­cem Danielem Craigem v hlav­ní roli. Tento film je v sou­čas­nos­ti dru­hým nej­ob­lí­be­něj­ším z více než 25 celo­ve­čer­ních dílů série.
Podle záplet­ky má agent brit­ské taj­né služ­by vyhrát poke­ro­vý šam­pi­o­nát ban­ké­ře, kte­rý finan­cu­je mezi­ná­rod­ní tero­ris­mus - Le Chiffra, jenž při­šel o vel­kou sumu peněz a hod­lá ji zís­kat zpět vítěz­stvím v šam­pi­o­ná­tu. Bondovo vítěz­ství by mělo tero­ris­ty při­mět ke spo­lu­prá­ci s Británií při odha­lo­vá­ní dal­ších mož­ných tero­ris­tic­kých plá­nů. Kromě samot­né­ho poke­ro­vé­ho šam­pi­o­ná­tu se Bond dostá­vá do mno­ha obtíž­ných situ­a­cí spo­je­ných s růz­ný­mi špi­o­náž­ní­mi a tero­ris­tic­ký­mi orga­ni­za­ce­mi.
Zajímavostí toho­to fil­mu je, že v původ­ním romá­nu posta­vy nehrá­ly poker. Poker byl pro film vybrán pro­to, že v té době byl mezi veřej­nos­tí nej­ob­lí­be­něj­ší karet­ní hrou. V kni­ze posta­vy hra­jí Baccarat, hru, kte­rá sho­dou okol­nos­tí nyní začí­ná zno­vu zís­ká­vat svou dří­věj­ší popu­la­ri­tu.
Pokud máte rádi špi­o­náž­ní thrille­ry a hazard­ní hry s vyso­ký­mi sáz­ka­mi, bude se vám ten­to film urči­tě líbit.

Dannyho parťáci

V tom­to kome­di­ál­ním fil­mu o lou­pe­ži v kasi­nu se sešel sku­teč­ně hvězd­ný herec­ký ansám­bl - ve fil­mu si zahrá­li George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts a dal­ší slav­ní holly­wo­od­ští her­ci. Už to samo o sobě zajiš­ťu­je popu­la­ri­tu fil­mu. Vyznačovala se však také vyso­kou kva­li­tou.
Diváci si všimli sty­lu a rych­los­ti vývo­je děje,
Podle scé­ná­ře shro­máž­dí zlo­či­nec Danny Ocean tým pod­vod­ní­ků a spe­ci­a­lis­tů na lou­pe­že, aby ukra­dl mimo­řád­né množ­ství peněz ze tří lasve­gaských kasin najed­nou: Mirage, MGM Grand a Bellagio.
Mimochodem, kasi­no Bellagio ve fil­mu je sku­teč­né - pro­du­cent fil­mu zís­kal povo­le­ní k natá­če­ní od jeho maji­te­le. Jedná se o jeden z mála fil­mů, ve kte­rém si může­te pro­hléd­nout sku­teč­né lasve­gaské kasi­no zevnitř, niko­liv z kulis.
Tímto fil­mem zača­la úspěš­ná tri­lo­gie, v níž je tře­tí film rov­něž spo­jen s kasi­nem. Všechny fil­my se sta­ly best­selle­ry, a pokud jste je ješ­tě nevi­dě­li, roz­hod­ně sto­jí za vaši pozor­nost.

Oko bere

Tento film nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí vyprá­ví pří­běh tak­zva­né­ho Blackjack Teamu z Massachusettského tech­no­lo­gic­ké­ho insti­tu­tu. Jednalo se o sku­pi­nu stu­den­tů, kte­ří pou­ží­va­li spe­ci­ál­ní tech­ni­ky blac­kjacku (napří­klad počí­tá­ní karet a týmo­vé sig­ná­ly), aby měli mno­hem vět­ší šan­ci na výhru než běž­ní hrá­či. Dokázali vyhrát sta­ti­sí­ce dola­rů, než se dosta­li na čer­nou lis­ti­nu nevad­ských kasin, kte­rá čle­nům týmu zaká­za­la vstup do nej­vět­ších ame­ric­kých nové onli­ne casi­no.
Film při­dá­vá ke sku­teč­né­mu pří­bě­hu dra­ma a něko­lik dějo­vých zvra­tů, tak­že si nemys­le­te, že je podob­ný doku­men­tu. Tento pří­běh se týká zra­dy a toho, jak někdy vel­ké výhry zatem­ní mysl i těm nej­lep­ším hrá­čům.
Pokud máte rádi Blackjack, film tuto hru zob­ra­zu­je věro­hod­ně a poměr­ně přes­ně popi­su­je stra­te­gie, kte­ré tým pou­ží­vá. Filmů, kte­ré by se kom­plet­ně věno­va­ly blac­kjacku, není mno­ho, tak­že kro­mě potě­še­ní ze sle­do­vá­ní se urči­tě dozví­te něco nové­ho o této hře.

Líbánky v Las Vegas

Jedná se o jed­nu z mála roman­tic­kých kome­dií týka­jí­cích se kasin.
Děj se točí kolem plá­nů hlav­ních hrdi­nů - Jacka Singera a jeho pří­tel­ky­ně Betty vzít se v Las Vegas. Jejich plá­ny pře­ka­zí hráč poke­ru Tommy Corman, kte­rý Jackovi lstí vyfouk­ne vel­kou sumu peněz a nabíd­ne mu, že dluh zru­ší, pokud s ním Betty strá­ví víkend. Tommy se sna­ží Betty pře­svěd­čit, aby si ho vza­la, pro­to­že mu při­po­mí­ná jeho zesnu­lou ženu. To se pro Jacka sta­ne impul­sem k tomu, aby se poku­sil zachrá­nit Betty z Cormanova majet­ku.
Jedním z rysů fil­mu je, že vět­ši­nu jeho soun­d­trac­ku tvo­ří růz­né cover­ver­ze pís­ní Elvise Presleyho, což spo­lu s téma­tem fil­mu napl­ňu­je jeho atmo­sfé­ru Amerikou.

Hráči

Tento film se bude nej­ví­ce líbit těm, jejichž oblí­be­nou hrou je poker.
Tento film vyprá­ví pří­běh Mika McDermotta, pocti­vé­ho a talen­to­va­né­ho hrá­če poke­ru, kte­rý se kvů­li své­mu pří­te­li a pod­vod­ní­ko­vi Lesteru Murphymu dosta­ne do vel­mi obtíž­né situ­a­ce. Zadluží se u KGB a v oba­vě o svůj život musí hrát poker s vyso­ký­mi sáz­ka­mi, aby spla­til Lesterovy dlu­hy, kte­ré zís­kal na své jmé­no. V tom­to fil­mu si zahrál sám sebe legen­dár­ní Johnny Chan, pro­fe­si­o­nál­ní hráč poke­ru a vítěz dese­ti tur­na­jů World Series of Poker.
Tento film měl tako­vý vliv, že mno­ho pro­fe­si­o­nál­ních hrá­čů poke­ru tvr­dí, že je inspi­ro­val k zahá­je­ní kari­é­ry. Zaslouženě je pova­žo­ván za nej­vě­ro­hod­něj­ší a nej­in­ten­ziv­něj­ší film o poke­ru.

Casino (1995)

Film o posled­ních letech, kdy byla ame­ric­ká kasi­na ješ­tě pod kon­t­ro­lou mafie. Vychází ze sku­teč­ných his­to­ric­kých udá­los­tí.
Vypráví pří­běh Sama Rothsteina, kte­rý byl mafi­án­ský­mi bossy pově­řen vede­ním kasi­na v Las Vegas. V prů­bě­hu let začne kasi­no kvů­li kri­mi­nál­ním činům jeho asi­s­ten­tů při­ta­ho­vat pozor­nost FBI, což je začá­tek Samovy osob­ní tragé­die.
Tento film vyprá­ví epic­ký pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá v prů­bě­hu mno­ha let, během úpad­ku ame­ric­ké mafie a násled­né­ho pře­cho­du hazard­ní­ho byz­ny­su ve Spojených stá­tech do rukou kor­po­ra­cí.

Photo © Columbia Pictures Corporation


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09500 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71923 KB. | 17.07.2024 - 19:35:25