Kritiky.cz > Profily osob > Bradley Cooper

Bradley Cooper

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bradley Cooper, celým jmé­nem Bradley Charles Cooper (* 5. led­na 1975 Filadelfie) je ame­ric­ký fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Poprvé na sebe upou­tal v tele­viz­ním seri­á­lu Alias a poz­dě­ji ztvár­nil ved­lej­ší role napří­klad ve sním­cích Nesvatbovi (2005), Yes Man (2008) a Až tak moc tě neže­re (2009). Proslavily jej fil­my Pařba ve Vegas (2009), A-Team (2010), Všemocný (2011) a Terapie lás­kou (2012). Za roli v posled­ním zmí­ně­ném fil­mu si vyslou­žil svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon. V roce 2011 jej časo­pis People vyhlá­sil za „Nejvíce sexy muže“.

Mládí

Narodil se ve Filadelfii v Pensylvánii a vyrůs­tal v neda­le­kém Jenkintownu. Matka Gloria (roze­ná Campano) je italo-američanka a otec Charles J. Cooper byl Američan irské­ho půvo­du, kte­rý pra­co­val jako bur­zov­ní mak­léř ve spo­leč­nos­ti Merrill Lynch. Má sest­ru jmé­nem Holly Vyrůstal v kato­lic­ké rodi­něa během stu­dia na Germantown Academy pra­co­val v míst­ním dení­ku Philadelphia Daily News. Poté co ško­lu v roce 1993 zdár­ně dokon­čil stu­do­val krát­ce jeden rok na Villanova University Následně pře­šel na Georgetown University, kde v roce 1997 zís­kal s vyzna­me­ná­ním baka­lář­ský titul v obo­ru ang­lic­ké­ho jazy­ka. Během stu­dií se nau­čil plyn­ně fran­couz­sky a strá­vil šest měsí­ců na výměn­ném stu­dij­ním poby­tu v Aix-en-Provence ve Francii. Později, v roce 2000, zís­kal magis­ter­ský titul (Master of Fine Arts) v obo­ru herec­tví na Actors Studio Drama School při The New School v New Yorku.

Kariéra

Profesionální herec­kou kari­é­ru zahá­jil v roce 1999 v tele­viz­ním seri­á­lu Sex ve měs­tě. O tři roky poz­dě­ji zazna­me­nal prv­ní fil­mo­vý debut ve sním­ku Léto k nepře­ži­tí, kde se obje­vil díky své dří­věj­ší roli Willa Tippina v úspěš­ném tele­viz­ním dra­ma­tu Alias. V roce 2003 ze seri­á­lu ode­šel, avšak dva­krát se jako host vrá­til zpět. V témže roce byl také hos­tem v tele­viz­ním seri­á­lu Miss Match.

V roce 2004 si spo­lu s Jasonem Priestleyem zahrál v rodin­ném fil­mu Láska v pří­mém pře­no­su a ztvár­nil ved­lej­ší posta­vu v seri­á­lu Jack & Bobby. Hrál slav­né­ho lot­ra Sacka Lodgeho v kome­dii Nesvatbovi (2005) a obje­vil se v fil­mu Lemra líná (2006) jako kama­rád posta­vy Trippa, kte­ré­ho ztvár­nil Matthew McConaughey. Zahrál si hlav­ní roli v sit­co­mu Šéfkuchař nadi­vo­ko spo­leč­nos­ti Fox, zalo­že­ném na pamě­tech šéf­ku­cha­ře Anthony Bourdaina, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2005. Nicméně kon­cem téhož roku Fox ohlá­sil konec toho­to seri­á­lu kvů­li jeho malé sle­do­va­nos­ti.
Cooper během fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Tribeca v roce 2009, kde byla pre­mi­é­ra fil­mu Užívej si, co to jde
V břez­nu 2006 hrál na Broadwayi ve hře Three Days of Rain s Julií Robertsovou a Paulem Ruddem v Bernard B. Jacobs Theater.Dále se v roce 2008 obje­vil v diva­del­ní hře The Understudy z pro­duk­ce reži­sér­ky Theresy Rebeck na diva­del­ním fes­ti­va­lu Williamstown, kde si zahrál po boku Kristen Johnston.

Roku 2007 byl obsa­zen v páté sezó­ně seri­á­lu Plastická chi­rur­gie s. r. o., kde ztvár­nil posta­vu Aidana Stona, tele­viz­ní hvězdu fik­tiv­ní show Hearts „N Scalpels. O rok poz­dě­ji si zahrál spo­lu Jimem Carreyem ve sním­ku Yes Man a s Rainnem Wilsonem ve fil­mu Rocker.
Cooper na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu v září 2012
V roce 2009 hrál tře­ba ve sním­cích Slečna zami­lo­va­ná, Až tak moc tě neže­re, Případ čís­lo 39 a Pařba ve Vegas. Zatímco za prv­ní zmí­ně­ný film si spo­lu se Sandrou Bullock odne­sl Zlatou mali­nu v kate­go­rii Nejhorší pár na fil­mo­vém plát­ně, posled­ní zmí­ně­ný film, kde si zahrál jed­nu z hlav­ních rolí, byl kasov­ní úspěch. V říj­nu téhož roku obdr­žel za svůj výkon v tom­to fil­mu oce­ně­ní Hollywood Comedy Award na 13. roč­ní­ku holly­wo­od­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu.] Zároveň byl nomi­no­ván na čty­ři dal­ší fil­mo­vé ceny (mimo jiné na Teen Choice Award).

V roce 2010 se obje­vil v roman­tic­ké kome­dii Na sv. Valentýna reži­sé­ra Garryho Marshalla, kde si zahrál po boku Jessicy Alby. Film se stal kasov­ním úspě­chem, Dalším sním­kem z toho­to roku je napří­klad akč­ní film A-Team.

Roku 2011 si zahrál ve sci-fi thrille­ru Všemocný, nato­če­ném na moti­vy romá­nu The Dark Fields z roku 2001 od Alana Glynna, a v pokra­čo­vá­ní kome­die Pařba ve Vegas nazva­ném Pařba v Bangkoku. Za oba sním­ky si vyslou­žil nomi­na­ce na fil­mo­vá oce­ně­ní (Teen Choice Award, People’s Choice Award). V září toho roku mu brit­ské vydá­ní pán­ské­ho měsíč­ní­ku Gentlemen’s Quarterly udě­li­lo oce­ně­ní „Mezinárodní muž roku“. O měsíc poz­dě­ji jej časo­pis People ozna­čil za „Nejvíce sexy muže“.

V roce 2012 byl obsa­zen napří­klad v dra­ma­tu The Words nebo v roman­tic­ké kome­dii Terapie lás­kou reži­sé­ra Davida O. Russella, v níž si zahrál po boku Roberta De Nira a Jennifer Lawrence.Druhý zmí­ně­ný film zazna­me­nal mimo­řád­ný úspěch a sám Cooper byl za svůj výkon nomi­no­ván mimo jiné na Oscara, Zlatý gló­bus či cenu BAFTA za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon. V roce 2013 by se měl na fil­mo­vém plát­ně obje­vit zno­vu po boku hereč­ky Jennifer Lawrence, a to ve sním­ku Serena, fil­mo­vé adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho romá­nu Rona Rashe.

Osobní život

Koncem roku 2006 se ože­nil s hereč­kou Jennifer Esposito. V květ­nu 2007 man­žel­ka požá­da­la o roz­vod.

V září 2010 se obje­vi­la zprá­va o Cooperově zhru­ba roč­ním vzta­hu s hereč­kou Renée Zellweger. V břez­nu 2011 při­ne­sl časo­pis People infor­ma­ci o tom, že se pár rozešel.K září 2012 byla Cooperovou part­ner­kou hereč­ka Zoe Saldana.


Detaily o článku Bradley Cooper


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36266 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71554 KB. | 24.06.2024 - 02:17:15