Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Den poté

Den poté

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výzkumy kli­ma­to­lo­ga Jacka Halla (Dennis Quaid), nazna­ču­jí, že by glo­bál­ní otep­lo­vá­ní moh­lo spus­tit prud­kou a kata­stro­fál­ní změ­nu zem­ské­ho kli­ma­tu. Všechno zača­lo, když se Hall stal svěd­kem odlo­me­ní ledo­vé kry o veli­kos­ti Rhode Islandu z antark­tic­ké­ho ledo­vé­ho pole. Na celé země­kou­li násle­do­va­ly prud­ké změ­ny poča­sí: v Tokiu pada­ly krou­py o veli­kos­ti gra­pefru­i­tu, rekor­dy láma­jí­cí huri­kán řádil na Havaji, v Dillí napa­dl sníh a přes Los Angeles se pře­hna­la niči­vá série tor­nád. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvr­dil Jackovy nej­hor­ší oba­vy: tyto prud­ké změ­ny poča­sí jsou pří­zna­kem vel­ké glo­bál­ní změ­ny. Množství vody z tají­cích polár­ních ledov­ců naru­ši­lo moř­ské prou­dy sta­bi­li­zu­jí­cí náš kli­ma­tic­ký sys­tém. Globální otep­lo­vá­ní posu­nu­lo pla­ne­tu na pokraj nové doby ledo­vé, kte­rá nasta­ne během jed­né glo­bál­ní super­bou­ře..Zatímco Jack varu­je Bílý dům před blí­ží­cí se kli­ma­tic­kou změ­nou, jeho sedm­nác­ti­le­tý syn Sam (Jake Gyllenhaal) uví­zl v New Yorku. Obyvatelstvo je eva­ku­o­vá­no na jih, avšak Jack míří na sever zachrá­nit Sama. Ale ani Jack není při­pra­ven na to, co se sta­ne - jemu, jeho syno­vi a jeho pla­ne­tě.
V Emmerichově fil­mu „Den nezá­vis­los­ti“ Zemi téměř zni­či­li vetřel­ci. Teď ve fil­mu „DEN POTÉ“ je nepří­te­lem mno­hem niči­věj­ší síla: je to pří­ro­da sama.
„Je to výprav­ný pří­běh o pře­ži­tí a hrdin­ství s neu­stá­lou akcí a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Rozhodně má tu ráz­nost, kte­rou obe­cen­stvo od Rolanda Emmericha oče­ká­vá,“ říká pro­du­cent Mark Gordon. Filmu nechy­bí ani lid­ský prvek. „Je to stá­le lid­ské dra­ma bez ohle­du na efek­ty,“ říká Emmerich. Postavy otce a syna jsou zra­ni­tel­né, roz­por­né a milu­jí­cí a to dělá jejich boj pro­ti nesmír­né síle pří­ro­dy tak vzru­šu­jí­cí. Jde o obec­ný boj Člověka pro­ti Přírodě. Odolnost a nako­nec vítěz­ství lid­ské­ho ducha.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04342 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71596 KB. | 19.06.2024 - 22:28:01