Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 6

Saw 6

Saw6
Saw6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokra­ču­je v odka­zu své­ho men­to­ra Skládačkového vra­ha (Tobin Bell), jenž před léty zvrá­ce­né hry odstar­to­val. Tentokrát o svůj život musí bojo­vat pojiš­ťo­vák William Easton (Peter Outerbridge), kte­ré­ho se Skládačkou pojí nepří­jem­ná his­to­rie...

Režie Saw 6 se cho­pil Kevin Greutert a i když se série po Jamesi Wanovi, Darren Lynn Bousmanovi a Davidu Hacklovi cho­pil dal­ší režij­ní debu­tant, se Saw už Greutert podob­ně jako Hackl (archi­tekt dvojky-čtyřky) zku­še­nos­ti měl. Greutert byl totiž stři­ha­čem všech před­cho­zích 5 dílů. Série se tak do jis­té míry cho­pil člo­věk, kte­rý k ní měl za ta léta hod­ně blíz­ko, i přes to se i v roce 2009 uká­za­lo, že už je toho vše­ho pře­ci jen dost.

U šes­té­ho dílu Saw začal ten syn­drom nasta­vo­va­né kaše smr­dět ješ­tě o pozná­ní sil­ně­ji. A pře­de­vším se v rám­ci Saw 6 uká­za­lo, že je scé­nář tak tro­chu zou­fa­lý. Hlavní záplet­ka, kte­rá se opět točí kolem Marka Hoffmana je totiž vylo­že­ně sla­bá a dala by se v pod­sta­tě shr­nout do tří vět. Costas Mandylor už vlast­ně ani nemá co hrát, více pro­sto­ru pro Betsy Russell v roli Skládačkovy vdo­vy taky něče­mu vylo­že­ně nepro­spí­vá a na cli­f­fhan­ger pět­ky se nava­zu­je nesku­teč­ně směš­ným způ­so­bem. Zdánlivě mrt­vé posta­vy se bez vět­ší­ho důvo­du vra­cí mezi živé, poli­cis­ta, kte­rý je dle svých slov přes 20 let u sbo­ru dělá banál­ní chy­by a pře­de­vším se sku­teč­ně nic nedě­je až do samot­né­ho závě­ru. Tedy pokud se samo­zřej­mě zrov­na nedě­jí něja­ké ty pas­ti.

A tady je to o pozná­ní zají­ma­věj­ší, i zde ovšem v jis­tých věcech tvůr­ci selha­li. Zajímavé je roz­hod­ně roz­hod­nu­tí, že se pří­běh točí kolem čle­nů pojiš­ťo­va­cí spo­leč­nos­ti a ředi­tel jed­né spo­leč­nos­ti William Easton v podá­ní Petera Outerbridge musí v pod­sta­tě ve Skládačkových hrách pro­vá­dět stej­ná roz­hod­nu­tí jako ve své prá­ci. Saw 6 pocho­pi­tel­ně nechce být sati­ric­kým komen­tá­řem na vyčů­ra­nost pojiš­ťo­va­cích roz­hod­nu­tí (snad!), přes­to je to ovšem roz­hod­ně zají­ma­vý nápad. Jen je ško­da, že zrov­na tyhle nut­nos­ti roz­hod­nu­tí podob­né pojiš­ťo­va­cí prá­ci tak tro­chu pod­ko­pá­va­jí základ­ní pra­vi­dla Skládačkových her, kte­ré nám před­cho­zí díly nasta­vi­li. Například past, kde se šest lidí točí kolem doko­la na kolo­to­či a pou­ze dva z nich můžou pře­žít, při­čemž ovšem vše závi­sí na krva­vé obě­ti jed­no­ho dal­ší­ho člo­vě­ka jsou vylo­že­ně pro­ti vše­mu, co před­cho­zí díly nasta­vi­li. Opět se tak doka­zu­je, že si sami tvůr­ci v tomhle ohle­du tak tro­chu lžou do kapsy a mění pra­vi­dla hry jak se jim zlí­bí. A je to pros­tě ško­da.

V samot­ném zárod­ku by Saw 6 moh­lo do jis­té míry fun­go­vat jako samo­stat­ný film, kte­rý by neměl se sérii Saw nic spo­leč­né­ho a nový rafi­no­va­ný psy­cho­pat by před­sta­vil tak tro­chu jiná pra­vi­dla svých her. Jenže je to pořád Saw a bohu­žel má Saw 6 ze všech dílů k tomu úpl­ně prv­ní­mu nej­dá­le. Po Saw 5 je posta­va Marka Hoffmana tak tro­chu poten­ci­á­lem při­za­bi­tá a stá­vá se z ní sku­teč­ně jen lout­ka, kte­rá plní Skládačkovy posled­ní roz­ka­zy a nebo­jí se pěk­ně bru­tál­ních činů, při­tom je to pořád ovšem vylo­že­ně neza­jí­ma­vé. A i když se tvůr­ci sna­ží opět při­jít s bru­tál­něj­ší­mi past­mi (úvod­ní scé­na sama o sobě sta­čí) a rafi­no­va­něj­ší­mi zvra­ty, vše­ho už je v rám­ci Saw 6 jed­no­du­še ako­rát. A ani z té záplet­ky s pojiš­ťo­vá­ky a ban­kov­ní­mi úřed­ní­ky se pře­ci jen nevy­ždí­má tolik. Pár scén, kte­ré se dost mož­ná pře­ci jen sna­ží být komen­tá­řem k pro­rad­né­mu zdra­vot­ní­mu sys­té­mu jed­no­du­še nepo­mo­hou.

Saw 6 má ovšem pořád dale­ko k vylo­že­ně pří­šer­né zále­ži­tos­ti. Greutert sice točí rutin­ně, řemes­lo tam ovšem pořád vidět je. Herci (Tobin Bell, Mandylor, Outerbridge) se v rám­ci daných mož­nos­tí sna­ží a sérii Saw šlo pořád nata­ho­vat mno­hem hůř. Saw 6 se do jis­té míry sna­ži­lo o něco tak tro­chu jiné­ho, při­tom ovšem tak tro­chu poru­ši­lo svo­je pra­vi­dla a záro­veň se pořád drže­lo ve sta­rých kole­jích. A uká­za­la teh­dy, že je dost mož­ná sku­teč­ně na čase pře­stat. Což teh­dy doká­za­li i trž­by, kte­ré to dotáh­li pou­ze na 68 mili­o­nů dola­rů a donu­ti­li k tvůr­ce k zru­še­ní plá­nů na dvo­ji­ci fil­mů Saw VII/Saw VIII a roz­hod­nu­tí, že násle­du­jí­cí sed­mý díl Saw bude posled­ní. Tedy ale­spoň teh­dy měla být sed­mič­ka sku­teč­ně posled­ní......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 6 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15142 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72325 KB. | 14.07.2024 - 06:39:33