Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Detachment - Oddělen - 80%

Detachment - Oddělen - 80%

detachment130712w
detachment130712w
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

detachment130712wTony Kaye se po dlou­hé odml­ce roz­ho­dl nato­čit dal­ší sní­mek dep­ko­id­ní­ho cha­rak­te­ru. Po skvě­lém a slav­ném Kultu háko­vé­ho kří­že (American History X -1998), kte­rý asi netře­ba pří­liš před­sta­vo­vat a kte­rý je jed­ním z nej­lé­pe a nej­sy­ro­vě­ji nato­če­ných fil­mů o rasis­mu, zabrousil do ame­ric­kých škol­ních lavic a vytáh­nul na svět­lo boží pro­ble­ma­ti­ku uči­tel­ské řeho­le. Do hlav­ní role obsa­dil Adriana Brodyho, kte­rý by svý­ma smut­ný­ma ztra­ce­ný­ma hně­dý­ma oči­ma, jež jsou plné prázd­no­ty a bez­na­dě­je dojmul i kámen, což skvě­le uplat­nil už něko­li­krát a hlav­ně ve své nej­zná­měj­ší roli z fil­mu Pianista (The Pianist-2002).

Učitel Henry Barthes při­jíž­dí do stát­ní ško­ly coby zástup za nemoc­né­ho kole­gu. Už při jed­né z prvot­ních scén, kdy je záběr na něj, jak ces­tu­je prv­ní den do prá­ce v auto­buse (zde nastou­pí popr­vé Brodyho nešťast­ná kuka­dla), Vám bude jas­né, že ten­to týpek asi nebu­de pře­hna­ným opti­mis­tou. Záhy se sezna­mu­je se vše­mi svý­mi kole­gy, kte­ří tu vedou pře­dem pro­hra­nou bitvu s typic­kým sys­té­mem západ­ní­ho škol­ství. Učitel nemů­že nic, zatím­co pro­tistra­na - žáci napros­to všech­no. Učitelům spros­tě nadá­va­jí, pli­va­jí na ně, vyjím­kou nejsou ani fyzic­ké úto­ky nejen ze stra­ny dětí, ale i jejich rodi­čů. Šedivá škol­ní budo­va obehna­ná drá­tě­ný­mi plo­ty je až po strop zapl­ně­na napros­tou neteč­nos­tí a znudě­nos­tí mla­dé gene­ra­ce a frustra­cí a bez­moc­nos­tí těch, kte­ří se jim sna­ží něco pře­dat. Pro mě jeden z nej­sil­něj­ších momen­tů celé­ho fil­mu je prá­vě kon­sta­to­vá­ní Henryho, když na rodi­čov­ské schůz­ky nedo­ra­zí jedi­ný rodič, že tady to máme, tady tkví zásad­ní pří­či­na celý­ho zasra­ný­ho pro­blé­mu. Přesně pod­le prin­ci­pu, že „ryba smr­dí od hla­vy“ - jak mají mít děti respekt k uči­te­lům, když je doma nikdo ani nena­u­čí, aby měly respekt sami k sobě? Když je ti nej­bliž­ší nena­u­čí, že v živo­tě nedo­sta­nou nic zadar­mo a musí se sak­ra sna­žit, pokud chtě­jí něče­ho dosáh­nout? Když jsou pro vlast­ní rodi­če nedů­le­ži­tí, vlast­ní rodi­če neza­jí­má, co z nich bude, až vyros­tou (a cit­li­vá dět­ská duše to pořád­ně vní­má a o to víc nechá­pe) a nema­jí vůbec zájem se jim věno­vat, to má potom uči­tel ve ško­le sak­ra těž­kou prá­ci. Nejlíp na to vyzra­je šedi­vý kan­tor, kte­rý se cpe anti­de­pre­si­vy, neztrá­cí smy­sl pro humor a vul­gár­ní cho­vá­ní oplá­cí žákům stej­nou min­cí.

Jednoho dne, když se Henry vra­cí opět z prá­ce do neda­le­ké­ho ústa­vu, kde navště­vu­je stá­le víc a víc senil­ní­ho dědeč­ka, potká v auto­buse mla­dič­kou pro­sti­tut­ku - ješ­tě dítě, kte­rá kle­čí před opi­lým mužem a žado­ní o zapla­ce­ní za svo­je sexu­ál­ní služ­by, ale jedi­né, čeho se jí dosta­ne, je pořád­ná fac­ka. Dívka vystu­pu­je na stej­né zastáv­ce jako uči­tel a začne to na něho zkou­šet. Ten ji odbu­de a  pokra­ču­je v ces­tě. O pár dní poz­dě­ji ji ale potká­vá zno­vu a po men­ším váhá­ní si ji bere s sebou do bytu. Účelem ale není žád­né jeho chvil­ko­vé roz­ptý­le­ní, ale sna­ha jí pomo­ci. Ošetří jí zra­ně­ní po nedáv­ném zná­sil­ně­ní, dá jí najíst a nechá ji u sebe přespat. Jedna noc se ale nako­nec pro­táh­ne a mezi ní a uči­te­lem, kte­rý se až doteď záměr­ně nezdr­žo­val na jed­nom mís­tě del­ší dobu, aby si nevy­tvá­řel žád­né cito­vé vaz­by, vznik­ne zvlášt­ní a sil­né pou­to. A i když je hned od začát­ku jas­né, že ji u sebe Henry nemů­že nechat byd­let napo­řád, toto je jedi­ná dějo­vá linie fil­mu, ve kte­ré zůsta­ne i přes jejich odlou­če­ní pří­slib nadě­je.

Co mi na fil­mu malin­ko vadi­lo, byla opa­ku­jí­cí se lin­ka dějo­vých pří­bě­hů všech uči­te­lů - všich­ni do jed­no­ho měli nefunkč­ní rodin­né vzta­hy, všich­ni do jed­no­ho se nemě­li komu vypla­kat na rame­ni a všich­ni do jed­no­ho svor­ně trpě­li a nijak to neře­ši­li a jedi­né, co jim leže­lo na srd­ci bylo bla­ho jejich stu­den­tů. Osobnosti jed­not­li­vých kan­to­rů moh­ly být mno­hem lépe pro­kres­le­ny, stej­ně tak jako jejich vzta­hy k nej­bliž­ším lidem  a tahle­ta zřej­má čer­no­bí­lost fil­mu tro­chu ubí­rá.

Ale i tak je Detachment (2011) smut­nou a mra­zi­vou výpo­vě­dí o sta­vu dneš­ní­ho škol­ství a nepřed­sta­vi­tel­ně těž­ké uči­tel­ské pro­fe­si, jejíž posel­ství si vyba­ví­te i po del­ší době a i když škol­ství v naší zemi není tře­ba zdán­li­vě ješ­tě v tako­vém bahně jako v jiných stá­tech, tak s vět­ším a vět­ším nesmy­sl­ným zba­vo­vá­ním pra­vo­mo­cí uči­te­lů a vět­ší a vět­ší rodi­čov­skou lhos­tej­nos­tí se k ní mílo­vý­mi kro­ky při­bli­žu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #2145: Potápěč14. dubna 2023 #2145: Potápěč Opět se vracíme zpátky do minulosti! Dávno předtím než The Underwater Welder, ikonický grafický román od scenáristy Jeffa Lemira, vyšel v českých luzích a hájích (česky je dostupný pod […] Posted in Recenze komiksů
  • #DP176: Runaways oslaví sto čísel16. června 2021 #DP176: Runaways oslaví sto čísel  Autorem článku je Daniel PaličkaSérie Runaways byla na komiksový trh poprvé uvedena v roce 2003. Komiks o mladých nezkušených teenagerech se dočkala masivního úspěchu. Není tedy […] Posted in Recenze komiksů
  • Cat People (1982)12. ledna 2013 Cat People (1982) Jejich tajemství může být nebezpečné jak pro jejich okolí tak i pro ně samotné. Odolají svým touhám nebo se poddají svým chtíčům. Na začátku filmu se dozvíme, že někde v poušti kdysi […] Posted in Horory
  • HYGGE. Prostě šťastný způsob života.11. ledna 2023 HYGGE. Prostě šťastný způsob života. Čas od času každý člověk hledá ten správný klíč ke svému štěstí, anebo alespoň něco, co mu bude pocit štěstí přinášet. A jelikož s přelomem roku je právě ono "hledání" opravdového štěstí […] Posted in Recenze knih
  • Jurský svět: Nadvláda: Závěr trilogie přináší zatím nejlepší dinosauří svět12. června 2022 Jurský svět: Nadvláda: Závěr trilogie přináší zatím nejlepší dinosauří svět Horor ze zábavního parku Jurský park se stal dobrodružstvím ve stylu Jamese Bonda ve filmu Jurský svět Dominion, závěrečném dílu trilogie Jurský svět režiséra Colina Trevorrowa. Jurský […] Posted in Filmové recenze
  • Paolo Villaggio3. července 2017 Paolo Villaggio Paolo Villaggio (* 31. prosince 1932, Janov, Itálie; † 3. července 2017, Řím, Itálie) byl italský herec, spisovatel a režisér známý především z komedie Nedotýkej se bílé ženy a Maléry pana […] Posted in Profily osob
  • #1989: Nejmocnější hrdinové Marvelu 72: New Mutants - 75 %30. května 2019 #1989: Nejmocnější hrdinové Marvelu 72: New Mutants - 75 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 72: New MutantsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Marvel Graphic Novel 4" a jako čísla 18 až 21 série "The New Mutants" v […] Posted in Recenze komiksů
  • David Hidden: Děti boží14. září 2016 David Hidden: Děti boží Poutavý detektivní román bez jakýchkoliv příkras drsné reality. Téma zmizení několika malých chlapců nedovolí čtenáři knihu s klidným svědomím jen tak odložit. Děj se navíc odehrává v […] Posted in Recenze knih
  • Nezapomenutelné seriálové scény: tanec Hanny a Claye (13 Reasons Why)12. prosince 2020 Nezapomenutelné seriálové scény: tanec Hanny a Claye (13 Reasons Why) Co by to bylo za předvánoční čas bez pořádné romantiky. Právě nadešla chvíle vytáhnout z šuplíku jednu z nejemotivnějších lovestory, která kdy spatřila světlo televizních […] Posted in Články
  • Výhody cestování vlakem (2019)6. června 2020 Výhody cestování vlakem (2019) Letošní Španělská Renesance pokračuje a tohle je definitivně nejlepší počin, který jsem od nich letos viděl.Film je pořádný znepokojivý bizár plný černého humoru, nečekaných zvratů a […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93055 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71779 KB. | 29.02.2024 - 00:27:48