Kritiky.cz > Filmy > Zapomenuté filmy > Dlouhý polibek na dobrou noc

Dlouhý polibek na dobrou noc

Photo © 1996 New Line Cinema
Photo © 1996 New Line Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhý poli­bek na dobrou noc je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1996, jehož kopro­du­cen­tem a reži­sé­rem je Renny Harlin, pro­du­cen­ty Shane Black a Stephanie Austinová a auto­rem scé­ná­ře je Black. Hrají v něm Geena Davis, Samuel L. Jackson, Tom Amandes, Yvonne Zima, Brian Cox, Patrick Malahide, Craig Bierko a David Morse. Příběh vyprá­ví o uči­tel­ce s amné­zií (Davisová), kte­rá se s pomo­cí sou­kro­mé­ho detek­ti­va (Jackson) vydá­vá obno­vit svou identi­tu, když odha­lí tem­né spik­nu­tí.

Snímek byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí New Line Cinema 11. říj­na 1996 a při roz­počtu 65 mili­o­nů dola­rů vydě­lal téměř 96 mili­o­nů dola­rů a zís­kal si sil­nou kul­tov­ní popu­la­ri­tu.

Zápletka

Samantha Caineová je uči­tel­ka v malo­měs­tě Honesdale v Pensylvánii, kde žije se svým pří­te­lem Halem a dce­rou Caitlin. Před osmi lety byla nale­ze­na vypla­ve­ná na bře­hu plá­že v New Jersey, těhot­ná s Caitlin a zce­la bez pamě­ti. Protože si „Samantha“ nikdy nepa­ma­to­va­la své pra­vé jmé­no, naja­la si něko­lik nee­fek­tiv­ních sou­kro­mých vyšet­řo­va­te­lů, aby odha­li­li její minu­lost, a tím posled­ním je Mitch Henessey, kte­rý má smůlu. Během vánoč­ních svát­ků se Samantha sta­ne účast­ni­cí auto­ne­ho­dy a utr­pí krát­ký otřes moz­ku; když se zota­ví, zjis­tí, že ovlá­dá doved­nos­ti s nožem, kte­ré nedo­ká­že vysvět­lit. Krátce nato se do rodin­né­ho domu vlou­pe „Jednooký Jack“, tresta­nec, kte­rý ute­kl z věze­ní poté, co v tele­vi­zi uvi­děl Samanthin obli­čej. Samantha pro­ká­že své bojo­vé schop­nos­ti a Jacka zabi­je holý­ma ruka­ma. V oba­vách, že před­sta­vu­je nebez­pe­čí pro Hala a Caitlin, Samantha odchá­zí s Mitchem, kte­rý našel kufr pat­ří­cí jí, hle­dat odpo­vě­di.

V kufří­ku je vzkaz, kte­rý je odka­zu­je na dok­to­ra Nathana Waldmana. Domluví si schůzku na vla­ko­vém nádra­ží, aniž by tuši­li, že vlád­ní agen­ti odpo­slou­chá­va­jí dok­to­ro­vy hovo­ry. Cestou Samantha zjis­tí, že dno kuf­ru obsa­hu­je roze­bra­nou odstře­lo­va­cí puš­ku, kte­rou spo­lu s dal­ší­mi zbra­ně­mi doká­že odbor­ně slo­žit. Když se Samantha s Mitchem vyda­jí za Waldmanem na nádra­ží, napad­ne je tým agen­tů, kte­ří postří­le­jí řadu kolemjdou­cích, ale oba s Waldmanovou pomo­cí unik­nou. Doktor Samanthu infor­mu­je, že je ve sku­teč­nos­ti expert­kou CIA na vraž­dy Charlene Elizabeth „Charly“ Baltimorová, kte­rá zmi­ze­la před osmi lety.

Nejsou si jis­ti, zda mohou Waldmanovi věřit, Samantha a Mitch ho necha­jí za sebou a vyhle­da­jí dal­ší kon­takt uve­de­ný na vzka­zu v kufří­ku, Luka, v domně­ní, že by mohl být Charlyiným snou­ben­cem.

Waldman je dostih­ne a sna­ží se je varo­vat, že Luke je ve sku­teč­nos­ti Charlyho posled­ní cíl aten­tá­tu, „Daidalos“. Luke však dok­to­ra Waldmana zabi­je. Samantha je poté muče­na kvů­li infor­ma­cím: je svle­če­na do pod­prsen­ky, kalho­tek a prů­svit­né­ho sli­pu, při­vá­zá­na pro­va­zem za ruce a nohy k vod­ní­mu kolu a opa­ko­va­ně spouš­tě­na do ledo­vé vody, dokud se téměř neu­to­pí. Během toho­to pro­ce­su se plně vyno­ří její sku­teč­ná iden­ti­ta.

Po muče­ní je nako­nec vybur­co­vá­na k tomu, aby si vzpo­mně­la na svůj minu­lý život. Samantha se osvo­bo­dí, zabi­je Luka a s Mitchem ute­če. Samantha dokon­čí svou fyzic­kou pro­mě­nu zpět na Charly, ostří­há si vla­sy a obar­ví je na pla­ti­no­vou blond. Charly si uvě­do­mí, že její osob­nost „Samanthy Caineové“ byla zástěr­kou, aby se před osmi lety dosta­la do blíz­kos­ti Daidala.

Specialista na psy­cho­lo­gic­ké ope­ra­ce Timothy, s nímž měla Charly kdy­si milost­ný vztah, une­se Caitlin.

Charly a Mitch se dozví­da­jí o Daidalově zapo­je­ní do „pro­jek­tu Líbánky“, kte­rý na své misi naru­ši­la, což mělo za násle­dek uvěz­ně­ní Jednookého Jacka; „pro­jekt Líbánky“ měl být faleš­nou vlaj­kou - výbu­chem che­mic­ké bom­by u Niagarských vodo­pá­dů, kte­rý naplá­no­va­la CIA ve sna­ze sva­lit vinu na islám­ské tero­ris­ty a zajis­tit si dal­ší finanč­ní pro­střed­ky. Charly si uvě­do­mí, že Timothy a nová sku­pi­na plá­nu­jí zin­sce­no­vat útok, kte­rý vede ředi­tel CIA Leland Perkins. V Niagarských vodo­pá­dech, kam Timothy odve­zl Caitlin, zajme Mitche a Charlyho. Ta Timothymu řek­ne, že je Caitlinin bio­lo­gic­ký otec, a pro­sí ho, aby jejich dce­ři neu­bli­žo­val, ale Timothy se nako­nec nedá a zavře Charlyho s Caitlin do mra­zá­ku, aby je zabil.

Charly a Caitlin se z mra­zá­ku dosta­nou tak, že odpá­lí sudy s pet­ro­le­jem a poté osvo­bo­dí Mitche, kte­rý Charlymu pomů­že zaú­to­čit na mís­to činu. To donu­tí Timothyho zahá­jit útok dří­ve; Caitlin se mezi­tím zavře v kle­ci na náklad­ním autě pře­vá­že­jí­cím bom­bu. Charly pro­ná­sle­du­je kami­on, pře­mů­že jeho řidi­če, odklo­ní ho od vánoč­ní­ho prů­vo­du a pře­vrá­tí ho na mezi­ná­rod­ním mos­tě přes Niagarské vodo­pá­dy vedou­cím do Kanady.

Charly osvo­bo­dí Caitlin, ale nemo­hou se dostat pryč od bom­by, kte­rá se chys­tá explo­do­vat, pro­to­že na ně Timothy a jeho agen­ti zaú­to­čí z vrtu­l­ní­ku. Mitch náh­le při­jíž­dí v autě, vyzved­ne Charlyho a Caitlin a vjíž­dí do Kanady těs­ně před výbu­chem bom­by, kte­rý Timothyho a jeho jed­not­ky zabi­je a zni­čí most.

V epi­lo­gu se Charly vrá­ti­la ke své pře­vza­té iden­ti­tě Samanthy Caineové, pře­stě­ho­va­la se s Caitlin a Halem na odlehlou far­mu a odmít­la nabíd­ku pre­zi­den­ta, aby se při­po­ji­la k minis­ter­stvu zahra­ni­čí (což by moh­lo zna­me­nat, že se zno­vu při­po­jí k CIA). Mitch si uží­vá pub­li­ci­ty, kte­rou při­lá­ka­la jeho role v kri­zi, a v tele­vi­zi dává roz­ho­vor Larrymu Kingovi o Perkinsovi, kte­rý byl obvi­něn z vele­zra­dy.

Produkce

V roce 1994 zapla­ti­la spo­leč­nost New Line Cinema za scé­nář Shanea Blacka teh­dy rekord­ní část­ku 4 mili­o­ny dola­rů (v roce 2022 to odpo­ví­dá 7,9 mili­o­nu dola­rů).

V raném sestři­hu fil­mu Mitch Henessey zemřel, ale během zku­šeb­ní­ho pro­mí­tá­ní jeden z divá­ků vykři­kl: „Sama Jacksona nemů­že­te zabít!“. Harlin změ­nil koneč­ný střih tak, že Jacksonova posta­va pře­ži­la.

27. úno­ra 1996 vypu­kl během natá­če­ní ve 127 let starém domě Windermere House v kanad­ském Ontariu požár, při kte­rém zůsta­la nepo­ru­še­ná pou­ze kamen­ná veran­da. Spekulovalo se, že ho způ­so­bi­lo fil­mo­vé osvět­le­ní; moh­lo však jít o zkrat. V době vzni­ku požá­ru pro­bí­ha­lo natá­če­ní na zamrz­lém jeze­ře, při­čemž dům byl osvět­len zevnitř, aby byl vidět v poza­dí. Není zná­mo, zda požár pří­mo sou­vi­sel s natá­če­ním, ale budo­va byla jinak na zimu uza­vře­na. Ironií osu­du je, že někte­ré ze zbý­va­jí­cích scén, kte­ré se tam natá­če­ly, zahr­no­va­ly oheň, ale sku­teč­ný požár zabrá­nil jejich nato­če­ní. Filmový štáb pomá­hal eva­ku­o­vat okol­ní domy, ale požár se neroz­ší­řil mimo budo­vu.

Recepce

Pokladna

Během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du film vydě­lal 9 065 363 dola­rů z 2 245 kin, čímž se umís­til na tře­tím mís­tě mezi fil­my, kte­ré měly pre­mi­é­ru o tom­to víken­du. V USA a Kanadě vydě­lal 33 447 612 dola­rů a v mezi­ná­rod­ním měřít­ku 62 009 149 dola­rů, celo­svě­to­vě tedy 95 456 761 dola­rů.

Renny Harlin vinil ze špat­ných výsled­ků fil­mu matou­cí rekla­mu, ale Shane Black se poza­sta­vil nad tím, že by film mohl být úspěš­něj­ší, kdy­by byl o muži: „Možná by to vydě­la­lo víc peněz, řek­li mi, ale musí to být žena. Hlavní roli muse­la hrát žena. Objevily se také názo­ry, že špat­ná reklam­ní kam­paň a vlaž­né při­je­tí fil­mu kri­ti­kou moh­ly být důsled­kem před­cho­zí spo­lu­prá­ce Rennyho Harlina a Geeny Davisové, fil­mu Ostrov hrdlo­ře­zů, kte­rý byl uve­den do kin o deset měsí­ců dří­ve a stal se jed­nou z nej­vět­ších kasov­ních bomb všech dob.

Přijetí kritiky

Film Dlouhý poli­bek na dobrou noc zís­kal pře­váž­ně pozi­tiv­ní recen­ze. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si drží 68% hod­no­ce­ní na zákla­dě 59 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 6,1/10. Konsenzus na této strán­ce uvá­dí: „Dlouhý poli­bek na dobrou noc vyna­hra­zu­je to, co mu chy­bí v důsled­ném zací­le­ní.“ (The Long Kiss Goodnight). Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě recen­zí od 20 kri­ti­ků skó­re 44 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Christine Jamesová z Boxoffice udě­li­la fil­mu 3 a půl hvěz­dič­ky z 5, ozna­či­la ho za „hod­ně zábav­ný“, ale domní­vá se, že ve scé­ná­ři byly urči­té nedo­stat­ky. Roger Ebert mu dal 2 a půl hvěz­dič­ky ze 4 a pro­hlá­sil: „Obdivoval jsem ho jako pří­klad řeme­sl­né zruč­nos­ti, ale co je to za spous­tu času a peněz, kte­ré se utra­ti­ly za něco, co nemá žád­nou sku­teč­nou pod­sta­tu“. V roce 2014 se časo­pis Time Out dota­zo­val něko­li­ka fil­mo­vých kri­ti­ků, reži­sé­rů, her­ců a kaska­dé­rů, aby sesta­vi­li seznam svých nej­lep­ších akč­ních fil­mů, a Dlouhý poli­bek na dobrou noc se v něm umís­til na 82. mís­tě.

Geena Davisová zpět­ně řek­la: „Ten film milu­ju. Moje posta­va je mož­ná moje nej­ob­lí­be­něj­ší role - je to těs­ný sou­boj mezi Thelmou a tímhle fil­mem. Každopádně ten film vyšel skvě­le a dočkal se dob­ré­ho při­je­tí, ale nevy­le­těl do výšin, řek­ně­me, mož­ná tak, jak jsme si přá­li. Samuel L. Jackson pro­hlá­sil, že Dlouhý poli­bek na dobrou noc je jeho nej­ob­lí­be­něj­ší film, ve kte­rém hrál. Renny Harlin pro­hlá­sil, že ze všech fil­mů, kte­ré nato­čil, je Dlouhý poli­bek na dobrou noc jeho nej­ob­lí­be­něj­ší:

„Určitě je. Pro mě je to pros­tě vel­mi jed­no­du­ché. Je to film, kte­rý měl oprav­du dob­rý scé­nář, což zna­me­na­lo, že jsem mohl zís­kat oprav­du dob­ré her­ce... Vždycky je nároč­né nato­čit film, ale urči­tě je to jed­no­duš­ší, když máte dob­rý scé­nář jako v tom­to fil­mu. Když máte slo­ži­té posta­vy, dob­ré dra­ma, humor a dobrou akci, máte tak nějak všech­ny ingre­di­en­ce. Když to máte, nepo­tře­bu­je­te ani něja­ké šíle­né spe­ci­ál­ní efek­ty - sta­čí nechat posta­vy, ať si děla­jí, co chtě­jí. Byl to skvě­lý záži­tek.“

Pokračování

Na posled­ní strán­ce původ­ní­ho Blackova scé­ná­ře z roku 1994 stá­lo, že vznik­ne pokra­čo­vá­ní s názvem Polibek po bles­ku, ke kte­ré­mu nikdy nedo­šlo.

Přestože se na mož­ném pokra­čo­vá­ní údaj­ně pra­co­va­lo už v roce 2007, žád­né pokra­čo­vá­ní nevznik­lo.

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82970 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72250 KB. | 16.04.2024 - 19:05:50