Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > EA Sports Active 2 Kinect ready

EA Sports Active 2 Kinect ready

100 51571 150x150 1
100 51571 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Balení hry Active mne pře­kva­pi­lo, bale­ní obsa­ho­va­lo obsáh­lý návod ke hře, sní­mač tepo­vé frek­ven­ce, gym­nastic­ká gumu a zvlášť úchy­ty na gym. gumu, kte­ré musí­te při­vá­zat (udě­lej­te to ješ­tě před spuš­tě­ním hry, bohu­žel mě to došlo až při hře, když  s tou gumou tak­to upra­ve­nou před­cvi­čo­va­li) a dále 2ks bate­rie pro pro­voz sní­ma­če.Velká oba­vy jsem měla ze znač­ně vel­ké­ho sní­ma­če tepo­vé frek­ven­ce a násled­né umís­tě­ní na ruce, ale vše bylo v napros­tém pořád­ku na ruce to ani moc neva­di­lo sice šir­ší pás, na kte­rém je sní­mač umís­těn, není asi z moc kva­lit­ní­ho mate­ri­á­lu, je tře­ba si dávat po spo­ce­ní a  násled­né něja­ké vyráž­ky, kde byl při­jí­mač.

Před cvi­če­ním dopo­ru­ču­ji výba­vu jako, když jde­te do fit­ka (vhod­né oble­če­ní a čis­té boty, kte­ré Vám neza­dě­la­jí kobe­rec či pod­la­hu, boty jsou nut­né z důvo­du běhu, aby Vás nebo­le­li kot­ní­ky atd., dále si při­prav­te ruč­ník, hra dá dost fyzic­ky zabrat, již zmi­ňo­va­nou gym­nastic­kou gumu a vodu spí­še v umě­lé láhvi ) a před spuš­tě­ním hry vlož­te bate­rie do při­jí­ma­če, v kli­du si jej umís­tě­te na ruku, tak aby Vám nepa­dal z ruky nebo nao­pak, aby jste si to pří­liš neza­táh­li, zapně­te a násled­ně z páruj­te s xbo­xem (postup jako páro­vá­ní ovla­da­če) až se Vám zob­ra­zí na při­jí­ma­či zele­ná čár­ka jako na ovla­da­či, tak již může­te hru spus­tit.

Při úvo­du vypl­ňu­je­te do tabul­ky,  své jmé­no, datum naro­ze­ní, váhu, výš­ku, pohla­ví atd. (je nut­né si vyhle­dat pře­po­čet mír, pro­to­že nebe­re cm a kg), poté si nasta­vu­je­te si, jaký tré­nin­ko­vý plát chce­te mít (mys­lím, že je snad roz­dě­le­no na 4x týd­ně, celý týden atd.), také nasta­vu­je­te úro­veň, dopo­ru­ču­ji začít jako začá­teč­ník, než si o cvi­če­ní udě­lá­te obrá­zek. Výhoda je i, že si může­te zvo­lit buď tre­né­ra či tre­nér­ku.

Můj prv­ní dojem než se mi po 5 minu­tách poda­ři­lo vše nasta­vit, je cel­kem dob­rý, jeli­kož navště­vu­ji fit­ness (upo­zor­ňu­ji, že nejsem spor­to­vec ! cvi­čím aerob­ně, ne sva­lo­vě). Dojem byl dob­rý z toho důvo­du, že cviky,které jsou obsa­že­ny ve hře dají zabrat stej­ně jako když strá­vím hodi­nu času s tre­nér­kou ve fit­ku, zátěž mi při­šla v dosta­teč­né míře, i když občas jsem potí­že, to zvlád­nout, ale když jsem potře­bo­va­la oddech, tak mezi jed­not­li­vý­mi cvi­ky, Vám děla­jí ukáz­ku jak správ­ně cvik pro­vá­dět, tak se dá rukou ozna­čit tla­čít­ko zno­vu opa­ko­vat a může­te u toho o něco déle odpo­čí­vat než se vrh­ne­te na dal­ší cvik. V této úrov­ni jsem měla cvi­ky s gumou na biceps a tri­ceps, poté cvi­ky na bři­cho, zadek, steh­na, běh cca 2 minu­ty, jíz­da na kole, podře­py a závě­reč­né uvol­ně­ní (polo­ží­te si ruč­ník na zem mám plo­vou­cí pod­la­hu… polo­ží­te se a pro­ta­hu­je­te po nároč­ném cvi­če­ní pod­le poky­nů cvi­či­tel­ky, dob­rý relax na závěr úmor­né­ho cvi­če­ní)

Hodnocení je vel­mi dob­ré a inves­to­va­né pení­ze nejsou zby­teč­ně, nehle­dě na ceny návštěvy fitness+placení hodin tre­né­ra. Nevěřila jsem, že se donu­tím, a po prv­ním vyzkou­še­ní zapí­nám zno­vu a zno­vu. Velice inspi­ru­jí­cí je, že celou dobu na Vás tre­nér­ka mlu­ví, počí­tá série, kte­ré se zob­ra­zu­jí i v levém hor­ním rohu (mys­lím, že za kaž­dý dob­ře pro­ve­de­ný cvik dostá­vá­te body) dále vídí­te jak jste na tom tepo­vě. Je pěk­né si zacvi­čit doma v tep­lu pod vede­ním xbo­xu, bez zby­teč­ných stre­sů, kte­ré máte z návštěv­ní­ků fit­ka atd., pono­ří­te se do samot­né­ho cvi­če­ní a zapo­me­ne­te na čas, a na všech­no ostat­ní kolem sebe.

 

Negativ

–  Hra není v češ­ti­ně, což vel­ká ško­da
–  V módu začá­teč­ní­ka se také doce­la dost zapo­tí­te (někte­ré cvi­ky   jsou nároč­né)
–  Kvalita pás­ku při­jí­ma­če tepo­vé frek­ven­ce
–  Potřebujete vel­kou vol­nou plo­chu pro poho­dl­né cvi­če­ní
–  Po aktu­a­li­za­ci přes inter­net hra nefun­gu­je jak má

Pozitiv

–  Jako domá­cí cvi­če­ní ide­ál­ní bez nut­nos­ti dal­ších věcí
–  Cvičíte jen s váhou své­ho těla, což dopo­ru­ču­ji pro hub­nu­tí a pro ty     co chtě­jí cvi­čit aerob­ně, nebo se jen pro­táh­nout a odre­a­go­vat se
–  Velice přes­ný sní­mač tepu a také vari­a­bi­li­ta kamer­ky, když            pro­vá­dí­te cvi­ky na zemi kamer­ka Vás sama najde

100_5157
100_5158
100_5162
100_5163
100_5164
100_5172

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Celkové hod­no­ce­ní: 95%

Index úna­vy: 10/10 (0 – žád­ná úna­va, 10 – po hra­ní už nemůžu sko­ro ani cho­dit)
Grafika:       7/10
Hudba:        7/10
Atmosféra: 9/10
Hratelnost: 9/10

Žánr: Simulátor fit­ness
Stránky výrob­ce:
Značka: EAGAMES


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Joker – Recenze – 90%2. října 2019 Joker – Recenze – 90% Po řadě kvalitativně diskutabilních filmových adaptací superhrdinských komiksů od DC si ve studiu Warner Bros. pokusili vsadit na zásadně jinou a odvážnější strategii. Jejich film Joker, […] Posted in Filmové recenze
  • Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun25. dubna 2024 Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun V tuto sobotu večer se připravte na další vzrušující epizodu Superlovu, kde šest soutěžících se postaví k výzvě až do poslední chvíle, a to včetně nečekaných příběhů, které vás rozesmějí i […] Posted in Reality show
  • Znělka 49. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU1. dubna 2018 Znělka 49. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
  • Titulky k Ten Days in the Valley S01E04 - Day 4: Below the Line16. července 2019 Titulky k Ten Days in the Valley S01E04 - Day 4: Below the Line Den čtvrtý a zamotané klubko únosu se pomalu začíná rozmotávat. Zdá se, že Jane a Bird spolu začnou konečně spolupracovat. Bude to ale včas? Titulky pro vás připravili **Michael Mck** a […] Posted in Titulky
  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […] Posted in Články
  • Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině20. července 2019 Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině Rádi byste se zdokonalovali v cizím jazyce, jak v poslechu, tak v porozumění textu, ale zároveň se vám nechce do „nudného“ čtení či poslechu učebnicových textů a různých cvičení? Pak je […] Posted in Recenze knih
  • Pętla (2020)22. února 2021 Pętla (2020) Patryk Vega is back!Nejšílenější Polský řezník známý z Pitbula, Kobiety Mafii a Mory Wratislawi přináší tak trochu policejní gangsterku, která fanoušky jeho předešlé tvorby nezklame.Příběh […] Posted in Krátké recenze
  • Pieta20. března 2024 Pieta Zvrácený, podivný, bizární Španělský Mindfuck od Eduarda Casanovy ( Jehož kůže je taky fajn bizár) tenhle režisér rozhodně má specifický vkus, který nemusí sednout úplně každému, ale […] Posted in Krátké recenze
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV2. dubna 2012 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […] Posted in Domácí rady
  • Ed Gein16. listopadu 2011 Ed Gein Byly mu prokázány pouze dvě vraždy, ale svým hrůzným příběhem a zvěrstvem jenž prováděl na své farmě se nesmazatelně vryl do paměti všech američanů. Stal se nekonečnou inspirací […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,43708 s | počet dotazů: 8179 | paměť: 75282 KB. | 23.06.2024 - 06:36:02