Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kinsey

Kinsey

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životopisný film, jehož hlav­ní posta­vou je pro­fe­sor Alfred Kinsey, kte­rý se v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí pro­sla­vil ote­vře­nou stu­dií lid­ské sexu­a­li­ty.

Roli Alfreda Kinseyho ztvár­nil Liam Neeson (Schindlerův seznam). Kinsey vyrůs­tal v rodi­ně s přís­nou výcho­vou nekom­pro­mis­ní­ho otce, kte­rý ho poslal stu­do­vat na tech­ni­ku. Kinsey se však své­mu otci posta­vil a z tech­ni­ky ode­šel na bio­lo­gii. Dlouho potom stu­do­val cho­vá­ní a vývoj žla­ba­tek (druh hmy­zu).

Později se začal věno­vat zkou­má­ní sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní lidí - tedy téma­tu napros­to nepro­bá­da­né­mu. Poměrně rych­le se mu poda­ři­lo zís­kat něko­lik desí­tek dob­ro­vol­ní­ků, se kte­rý­mi vedl roz­ho­vo­ry a posky­to­va­ly mu svá nej­o­sob­něj­ší data. Na zákla­dě toho dospěl k názo­ru, že sexu­ál­ní prak­ti­ky, kte­ré vět­ši­na lidí pova­žu­je za nenor­mál­ní, špat­né nebo mini­mál­ně pohor­šu­jí­cí, jsou vlast­ně vel­mi roz­ší­ře­né. Jen díky tomu, že se o nich nemlu­ví, jsou veřej­nos­tí pova­žo­vá­ny za nevhod­né.

Ve svém výzku­mu pokra­čo­val dál a dob­ro­vol­ní­ků zís­kal mno­hem více, stej­ně jako před tím žla­ba­tek. Rovněž zís­kal finanč­ní gran­ty na pod­po­ru své­ho pro­jek­tu a způ­so­bil doslo­va poprask v medi­ích. Na jeho kni­hy, kte­rých vydal hned něko­lik a ote­vře­né dis­ku­ze o sexu, ale veřej­nost při­pra­ve­na neby­la. Přestože se sna­žil celý pro­jekt brát jako vědec­kou prá­ci, chtě nechtě se z toho časem sta­la osob­ní zále­ži­tost a spous­tu expe­ri­men­tů v oblas­ti sexu dělal osob­ně. Od začát­ku se pohy­bo­val na ten­kém ledu, až ten led pras­kl, nada­ce pře­sta­la jeho pro­jekt finan­co­vat a nako­nec zemřel v domě­ní, že jeho prá­ce nemě­la smy­sl.

Kinsey je vel­mi pěk­ně udě­la­ný film v schindle­rov­ském sty­lu. Herecký výkon Liama Neesona je nezpo­chyb­ni­tel­ný. Akorát snad mohl být tro­chu krat­ší, zhru­ba od polo­vi­ny už je to pří­liš zdlou­ha­vé. Přeci jen je to živo­to­pis­ný film a pokud někdo celý život zasvě­til jed­no­mu pro­jek­tu, je to pak už pořád stej­né.

O filmu:

Kinsey
USA / Německo, 2004, 118 min
Oficiání web: Kinsey
Režie: Billy Condon
V hlav­ních rolích: Liam Neeson, Laura Linney, Oliver Platt, John Lithgow, Tim Curry, Chris O’Donnell, Timothy Hutton, Ian McKellen, Peter Sarsgaard, Julianne Nicholson, John Krasinski, Chandler Williams


Podívejte se na hodnocení Kinsey na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst Severský filmový klub přináší tradiční přehlídku severské filmové kinematografie již po...
Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů p...
RECENZE – VRAŽDA NA HŘIŠTI Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR:...
Kingdom 2: To Distant Lands Režisér Alice in Borderland Shinsuke Sato dává o sobě vědět velmi brzy a je tu s pokrač...
Forza Horizon 3 dostane next-gen vylepšení pro Xbox Series X a... Forza Horizon 3 dostane next-gen vylepšení pro Xbox Series X a Xbox Series S. Bezplatná aktualiza...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84075 s | počet dotazů: 290 | paměť: 69627 KB. | 03.12.2023 - 08:56:59