Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Emma. – Recenze – 60%

Emma. – Recenze – 60%

Emmarecenzefilmu
Emmarecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalším z fil­mů, jejichž břez­no­vá pre­mi­é­ra muse­la být posu­nu­ta kvů­li epi­de­mii na kvě­ten, je brit­ská adap­ta­ce romá­nu Jane Austenové z roku 1815 s názvem Emma. (s teč­kou). Jeho hlav­ní hrdin­kou je dva­ce­ti­le­tá, boha­tá a tro­chu domýš­li­vá Emma (Anya Taylor-Joy), kte­rá žije na ang­lic­kém ven­ko­vě někdy na počát­ku 19. sto­le­tí spo­lu se svým otcem (Bill Nighy), navště­vo­va­ná kama­rá­dem z dět­ství Georgem (Johnny Flynn) a dal­ší­mi lid­mi z oko­lí. Přestože sama tvr­dí, že na svat­bu nemá ani pomyš­le­ní, s obli­bou dělá doha­zo­vač­ku jiným – ovšem tak, aby jejich spá­ro­vá­ní vyho­vo­va­lo hlav­ně jejím před­sta­vám – a zahrá­vá si s jejich city tak dlou­ho, až se jí to vymstí.


Emma. – Recenze
Zdroj fotek. cinemart.cz

Starších adap­ta­cí Emmy exis­tu­je hned něko­lik, při­čemž nej­zná­měj­ší je prav­dě­po­dob­ně ta z roku 1996 s Gwyneth Paltrow v hlav­ní roli. Nová ver­ze je jiná pře­de­vším v tom, že její tvůr­ci se roz­hod­li kla­sic­kou lát­ku posu­nout do kome­di­ál­něj­ší polo­hy pomo­cí sebe-ironické a mír­ně sebe-parodické rovi­ny. Řeč je nicmé­ně o humo­ru mimo­řád­ně jem­ném a deli­kát­ním, budo­va­ném povět­ši­nou lehce pod­vrat­ně komic­kým pří­stu­pem k dobo­vým spo­le­čen­ským kon­ven­cím a také tím, jak sran­dov­ně vypa­da­jí jed­not­li­vé posta­vy a jak při­hlouple se tvá­ří, zatím­co s nuce­nou kul­ti­vo­va­nos­tí hovo­ří koša­tým jazy­kem typic­kým pro vzne­še­něj­ší spo­le­čen­ské vrst­vy.

Pochopitelně jde ale záro­veň o vizu­ál­ně půso­bi­vou kos­tým­ní dobo­vou podí­va­nou, což se od Emmy., zasa­ze­né do podob­né­ho pro­stře­dí a časo­vé­ho rám­ce jako Pýcha a před­su­dek či Rozum a cit, oče­ká­vá pře­de­vším. Za oku laho­dí­cím obra­zo­vým ztvár­ně­ním sto­jí při­tom nejen kame­ra­man Christopher Blauvelt (Zmizení Eleanor Rigby, Devadesátky), ale i sku­teč­nost, že celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí reži­sér­ka fil­mu, Autumn de Wilde, je záro­veň slav­nou foto­gra­f­kou. Spisovatelka Eleanor Catton, kte­rá pro Emmu. napsa­la scé­nář, zas pro změ­nu debu­to­va­la jako sce­nárist­ka.

Příběh fil­mu sestá­vá z růz­ných více či méně pou­ta­vých izo­lo­va­ných scé­nek, v čemž mír­ně doplá­cí na to, že se až moc drží kniž­ní před­lo­hy, kon­ci­po­va­né v podob­ném duchu. Ta sto­jí na kon­ver­za­cích desí­tek postav pro­po­je­ných sple­ti­tý­mi vzta­hy a na slo­ži­tých spo­le­čen­ských intri­kách v čele s Emminými plá­ny týka­jí­cí­mi se budouc­nos­ti pros­ťoun­ké scho­van­ky Harriet (Mia Goth) a řada epi­zo­dek slou­ží i k tomu, aby si v nich Emma uvě­do­mi­la svou aro­gan­ci a netakt­nost své­ho mani­pu­la­tiv­ní­ho a pový­še­né­ho jed­ná­ní.

Emma. – Recenze


Film tohle všech­no pocho­pi­tel­ně zjed­no­du­šu­je, ale záro­veň se toho sna­ží vypus­tit co nejmé­ně, násled­kem čehož se někte­ré pasá­že zda­jí být zkrat­ko­vi­té či mír­ně nad­by­teč­né (např. když Emma nechtě­ně ura­zí sou­sed­ku a pak se jí jede omlu­vit) a někte­ré posta­vy půso­bí pří­liš jed­no­roz­měr­ně (Emmin otec, jak­ko­li je v podá­ní Billa Nighyho pří­mo skvost­ný, nedě­lá v celém fil­mu sko­ro nic jiné­ho, než že se tvá­ří nevlíd­ně a budu­je kolem sebe hrad­by ze zástěn, aby se chrá­nil před prů­va­nem).

Komediální rovi­na sním­ku, pod­po­ře­ná obsa­ze­ním aty­pic­kých tvá­ří za úče­lem při­dá­ní dal­ší humor­né vrst­vy, je nicmé­ně sub­til­ní nato­lik, že kde­ko­mu klid­ně může ujít, že šlo o záměr. Nechtěným ved­lej­ším efek­tem je to, že vět­ši­na stě­žej­ních postav nedo­ká­že i navzdo­ry vel­mi přes­ným herec­kým výko­nům svých před­sta­vi­te­lů dosta­teč­ně upou­tat divá­ka a při­mět ho, aby mu zále­že­lo na jejich osu­dech. Podobně je na tom i film samot­ný, jemuž by pro­spě­lo buď ješ­tě více při­tla­čit na komic­kou stru­nu nebo vynik­nout v kon­ku­ren­ci svých před­chůd­ců ješ­tě něja­kým jiným způ­so­bem – tře­ba ino­va­tiv­něj­ším sty­lem vyprá­vě­ní, tak jako se to poved­lo nedáv­no Gretě Gerwig s Malými žena­mi.


Podívejte se na hodnocení Emma na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadly Tantrum (2006)29. prosince 2012 Deadly Tantrum (2006) Geoffrey je vážně zlý kluk. Geoffrey je lidská zrůda, který žije na opuštěném statku. Rád si do své stodoly bere své oběti, které zabíjí opravdu rafinovanými způsoby. Tentokrát se […] Posted in Horory
  • Robot Chicken: Star Wars27. prosince 2015 Robot Chicken: Star Wars Kdo neviděl, jakoby nežil. Nen tu moc co říct, a to, co by se říct dalo, už řečeno bylo, takže řekněme řeknu jen to, že když jsem to viděl, říkal jsem si... No, ani jsem toho moc neříkal, […] Posted in Krátké recenze
  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […] Posted in Filmové recenze
  • Saw IV (2007)19. března 2017 Saw IV (2007) Velitel jednotky SWAT je ústřední postavou jedné z posledních zkoušek, které Jigsaw přichystal... Jigsaw je mrtev! Mnozí lidé a především policie si řádně oddechla, že je jeho […] Posted in Horory
  • 89. ročník udílení Oscarů2. března 2017 89. ročník udílení Oscarů Nejlepší film Fences – Scott Rudin, Denzel Washington a Todd Black Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny – Bill Mechanic a David Permut Hell or High Water – Carla Hacken a Julie Yorn […] Posted in Články
  • Epický crossover hry Brawlhalla s G.I. JOE je tady23. února 2022 Epický crossover hry Brawlhalla s G.I. JOE je tady Vědět je polovina úspěchu a hráči Brawlhalla musí vědět, že G.I. JOE Epic Crossover je oficiálně v provozu. Ve hře přistáli dva oblíbení ninjové ze série G.I. JOE, Snake Eyes a Storm […] Posted in Herní aktuality
  • Barbie27. července 2023 Barbie Ze šeptandy se mi doneslo, že jde o bláznivou komedii a ona to nebyla jen střeštěná komedie, ale i nádherně sarkastický příběh o mužském a ženském pohledu na svět. Mnohdy až […] Posted in Krátké recenze
  • Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %24. března 2017 Skoro tucet - kniha - recenze - 100 % Tento kousek se řadí k velmi zajímavým počinům autora pohádkových knih Pavla Čecha. Najdeme v ní skoro dvanáct příběhů. Asi tomu čtenáři nerozumí, ale k tomu se hned dostanu. Vzhledem […] Posted in Recenze knih
  • Nenechte si ujít v Plzni!12. září 2023 Nenechte si ujít v Plzni! Jen Finále nabízí průřez kompletní českou audiovizuální tvorbou – filmy a seriály, které se objevily v kině, v televizi nebo na internetu. 36. ročník festivalu se bude konat od 22. do 27. […] Posted in Festivaly
  • Isn't It Romantic6. března 2019 Isn't It Romantic Oscarová sezona před pár dny skončila a všechny velké ocenění už znají své majitele. Netflix ale v mezičase rozšiřuje svoji nabídku originálních produkcí nákupem jedné z letošních […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56138 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71664 KB. | 14.06.2024 - 02:06:54