Kritiky.cz > Recenze > Fido

Fido

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netradiční pří­růs­tek do žán­ru zom­bie fil­mů. I zde sice oživlí mrt­ví pri­már­ně netou­ží po ničem jiném než živou­cím lid­ském mase, ale přes­to se sta­li sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. S pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho oboj­ku se z umrl­ců stá­va­jí roz­na­še­či novin a mlé­ka, vše­stran­ní domá­cí pomoc­ní­ci a mnoh­dy také rodin­ní maz­líč­ci.
Slůvko zom­bie ve fil­mo­vém svě­tě obvykle zna­čí horo­ro­vou podí­va­nou v níž se neu­stá­le utí­ká a zou­fa­le boju­je o život. Tvůrci sním­ku Fido se však roz­hod­li na pro­ble­ma­ti­ku oživlých mrt­vol podí­vat z tro­chu jiné­ho úhlu. Zombie tu sice jsou nelí­tost­ný­mi poží­ra­či masa, ale pro­to­že jejich zdroj je prak­tic­ky nevy­čer­pa­tel­ný, je tře­ba začít nasta­lou situ­a­ci řešit jinak než neu­stá­lým útě­kem, a kdo­ví, mož­ná že nako­nec bude spo­leč­nost ješ­tě mno­hem lep­ší. Z toho­to vychá­zí námět vel­mi ori­gi­nál­ní­ho zom­bie sním­ku, pohy­bu­jí­cí­ho se někdy mezi čer­nou kome­dií a rodin­ným fil­mem.

V minu­los­ti pro­le­tě­la pla­ne­ta Země radi­ač­ním mra­kem, kte­rý zapří­či­nil, že mrt­ví hro­mad­ně opouš­tě­li své hro­by s nepře­ko­na­tel­nou tou­hou po lid­ské tká­ni. Nastaly kru­té časy. Tu se však obje­vi­li věd­ci ze Zomconu, kte­ří vyna­lez­li zom­bie­vzdor­ný plot, jímž izo­lo­va­li měs­ta a jedi­nou hroz­bou tak zůsta­li pou­ze sta­ří lidé, kte­ří se moh­li v minu­tě pře­mě­nit z milu­jí­cí­ho dědeč­ka v lač­ní­cí bes­tii. Zomcon však neu­snul na vav­ří­nech a při­šel s revo­luč­ním vyná­le­zem – oboj­kem, kte­rý z umrl­ců udě­lá míru­mi­lov­né, posluš­né tvo­ry. Zombie se tak sta­li nedíl­nou sou­čás­tí spo­leč­nos­ti - vyko­ná­va­jí všech­ny těž­ké prá­ce, pomá­ha­jí, kde je tře­ba, nahra­zu­jí domá­cí zví­řa­ta a vlast­nic­tví zom­bie je otáz­kou spo­le­čen­ské pres­ti­že. Jde jen o to, aby se nic nevy­mklo kon­t­ro­le.

Námět fil­mu je nesmír­ně nápa­di­tý a jed­no­znač­ně je nej­vět­ším kla­dem. Idea živých mrtvých jakož­to čle­nů spo­leč­nos­ti, kte­ré si děti vodí na vodít­ku a jejichž poří­ze­ní je nut­né, pokud nechce­te být napros­tá nula, je skvě­lá. Škoda jen, že se tak per­fekt­ní nápad nemohl opřít o sil­něj­ší scé­nář. Fido začí­ná parád­ním dokumentárně-instruktážním fil­mem o Zomconu, ale pak se bohu­žel začí­ná poně­kud roz­měl­ňo­vat. Z paro­die se stá­vá kla­sic­ký rodin­ný film o chlap­ci a jeho němé tvá­ři, kte­rou je tře­ba zachrá­nit. Naštěstí však ved­le něja­ké­ho toho klišé zůstá­va­jí i dob­ré čer­no­hu­mor­né scén­ky a hláš­ky („Nech se pohřbít sám, já a Timmy bude­me zom­bie.“), tak­že nudit se nebu­de­te. Výsledný dojem nako­nec výraz­ně zlep­šu­je závě­reč­né zom­bie řádě­ní za zvu­ků roz­ver­né hud­by i samot­né zakon­če­ní vůbec.

Velmi se poved­la retro sty­li­za­ce fil­mu. Fido je situ­o­ván na úhled­né malo­měst­ské před­měs­tí s pas­te­lo­vě barev­ný­mi domy, bílý­mi plo­ty, úprav­ný­mi zahra­da­mi, pun­tí­ko­va­ný­mi šaty a decent­ní­mi úče­sy z 50. let minu­lé­ho sto­le­tí. Tento vzhled ála Stepfordské panič­ky pak krás­ně kon­tras­tu­je s zom­bie rea­li­tou. Úpravní ele­gant­ní lidé se tu pokoj­ně pohy­bu­jí po uli­cích, ale když je tře­ba nevá­ha­jí pro­hnat kul­ku hla­vou sou­se­do­vi (vrcho­lem je asi to, když jem­ná mat­ka s tvá­ří Carrie-Anne Moss svým malým revol­ve­rem chlad­no­krev­ně vyří­dí dva dese­ti­le­té klu­ky).
Smrt je tu zkrát­ka všu­dypří­tom­ná - niko­ho zas tak moc nebe­re náh­lé vymí­ce­ní celé uli­ce, děti se ve ško­le učí stří­let na terč a od dva­nác­ti mohou mít svou vlast­ní pis­to­li, kaž­dý počí­tá s tím, že jed­nou bude mož­ná muset ustře­lit hla­vu své­mu nej­bliž­ší­mu a sníl­ci celý život šet­ří na pohřeb s oddě­le­nou hla­vou, aby se z nich zom­bie nesta­li. Právě tako­vé chvil­ky, zob­ra­zu­jí­cí tako­vý běž­ný život lidsko-umrlčí spo­leč­nos­ti jsou výbor­né, ško­da jen že jich nako­nec není vyu­ži­to víc a že se scho­vá­va­jí pod kla­sic­kým dět­ským pří­bě­hem. 

Parádní námět, kte­rý se bohu­žel tro­chu roz­bře­dá­vá a ve střed­ní čás­ti zby­teč­ně opouš­tí rovi­nu suché čer­né kome­die, aby se stal dět­ským pří­bě­hem o kama­rád­ství a záchra­ně. Ale i přes­to je Fido dosta­teč­ně zábav­ným poči­nem, kte­rý si zaslou­ží ohod­no­ce­ní vel­mi sil­ný­mi tře­mi hvěz­dič­ka­mi.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Andrea Zahradníková, 5. Prosinec 2007 - 1:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58664 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71549 KB. | 19.06.2024 - 00:41:07