Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry 5.4.2012

Filmové premiéry 5.4.2012

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco spíš

César pra­cu­je jako vrát­ný v byto­vém domě v Barceloně. S úsmě­vem ote­ví­rá dve­ře nájem­ní­kům a vyři­zu­je jejich stíž­nos­ti. Není to sice ta nej­lep­ší prá­ce na svě­tě, ale on o změ­ně mís­ta neu­va­žu­je. Jeho prá­ce mu totiž umož­ňu­je poznat všech­ny nájem­ní­ky domu, jejich den­ní har­mo­no­gram a zvy­ky. Ví o všech jejich pří­cho­dech a odcho­dech, zná jejich sla­bé strán­ky i tajem­ství. Může dokon­ce ovlá­dat jejich živo­ty, jit­řit ote­vře­né rány a pono­řit se do nich. A to vše, aniž by pro­ti němu vznik­lo jaké­ko­liv pode­zře­ní.

Režie: Jaume Balagueró

Hrají: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan

Víla

Dom pra­cu­je na noč­ních smě­nách v malém hote­lu blíz­ko prů­mys­lo­vé­ho pří­sta­vu Le Havre. Jedné noci dora­zí do hote­lu žena, kte­rá nemá žád­ná zava­za­dla ani boty. Jmenuje se Fiona a poví­dá Domovi, že je vílou, kte­rá mu může spl­nit tři přá­ní. Dvě z jeho přá­ní Fiona spl­ní, poté však záhad­ně zmi­zí. Dom, kte­rý se do ní na prv­ní pohled zami­lo­val, po ní začí­ná pát­rat

Režie: Dominique Abel, Fiona Gordon

Hrají: Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz

Titanic

Byl obrov­ský a luxus­ní. Lidé o něm ve své pýše říka­li, že je nepo­to­pi­tel­ný. Když vyplou­val Titanic na svou prv­ní plav­bu, byli na jeho palubě také chudý Jack a boha­tá Rose. On vyhrál lís­tek v poke­ru, ona měla pro­na­ja­to jed­no z nej­lu­xus­něj­ších apart­má. Prožili spo­lu nej­krás­něj­ší chví­le živo­ta a slí­bi­li si, že už se nikdy nero­zejdou - až do oné osud­né noci, kdy pýcha lid­stva nara­zi­la v Severním moři do ledov­ce, kte­rý Titanic neú­pros­ně poslal ke dnu. Krásná roman­ce se změ­ni­la ve zbě­si­lý a tra­gic­ký boj o záchra­nu. Kolik jim zbý­vá? Hodina, mož­ná dvě...

Režie: James Cameron

Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Sněhurka

Zlé krá­lov­ně (Julia Roberts) se poda­ři­lo zís­kat vlá­du nad krá­lov­stvím. Uprchlá prin­cez­na (Lily Collins) se však své­ho výsost­ní­ho prá­va jen tak snad­no nevzdá a roz­hod­ne se jed­nat. Za pomo­ci sed­mi vyna­lé­za­vých trpas­lí­ků začí­ná plá­no­vat odve­tu. Sněhurka oží­vá v novém dob­ro­druž­ném pří­bě­hu plném lás­ky, ale i žár­li­vos­ti a zra­dy.

Režie: Tarsem Singh

Hrají: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer

Prci, prci, prcič­ky: Školní sraz

Jablečný koláč coby tre­na­žer prv­ní­ho sexu už neče­kej­te. Jinak se ale hrdi­no­vé kome­di­ál­ní série Prci, prci, prcič­ky pří­liš nezmě­ni­li, i když jako dospě­lí spíš než ero­tic­ké úspě­chy sbí­ra­jí tra­pa­sy a ztrá­ty. Třináct let poté, co prv­ním dílem vyvo­la­li mohut­nou erup­ci puber­tál­ních kome­dií, se na scé­nu vra­ce­jí prak­tic­ky všich­ni oblí­be­ní „sexu­ál­ní štvan­ci“, včet­ně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se pro­to radě­ji při­prav­te. Pro jis­to­tu na všech­no. Nejvhodnější zámin­kou k setká­ní všech postav byl pod­le sce­náris­tů škol­ní sraz. Trocha bilan­co­vá­ní – Jim (milov­ník kolá­čů) žije s Michelle (milov­ni­ce hudeb­ních tábo­rů) v man­žel­ství, kte­ré­mu poma­lu dobí­há setr­vač­ník. Oz (nej­vět­ší slušňák) je úspěš­ný tele­viz­ní spor­ťák, ale doma mu to nekla­pe, pro­to­že cho­dí s typic­kou blbou blon­dý­nou. Z Kevina se stal pod­pan­toflák, Finch se sna­ží vypa­dat jako světák, jímž ve sku­teč­nos­ti není ani omy­lem, jen Stifler se vůbec nezmě­nil. Pořád je to idi­ot a mag­net na malé­ry vše­ho dru­hu. Jenže tenhle sraz nebu­de jenom o bilan­co­vá­ní. Hoši si vzpo­me­nou, co vel­ké­ho na střed­ní od živo­ta čeka­li, jak málo toho ve sku­teč­nos­ti dosta­li, a roz­hod­nou se to napra­vit. Jak už to tak v téhle sérii bývá, mít dob­rý plán nesta­čí, pro­to­že se to vždyc­ky nako­nec nějak zvrt­ne a rea­li­ta pak pekel­ně bolí.

Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Hrají: Alyson Hannigan, Seann William Scott, Mena Suvari

Máme pape­že!

Z bal­kó­nu bazi­li­ky sva­té­ho Petra zazní slav­nost­ní: Habemus papam! Co vše ale muse­lo před­chá­zet vol­bě nové hla­vy kato­lic­ké církve, koho kar­di­ná­lo­vé zvo­li­li po smr­ti pape­že za své­ho dal­ší­ho zástup­ce, kte­rý se z nejas­ných důvo­dů odmí­tá ujmout nové funk­ce, pro­to je do Vatikánu povo­lán psy­chi­atr, o tom všem inte­li­gent­ní a humor­nou for­mou vyprá­ví film Máme pape­že! v režii před­ní­ho ital­ské­ho her­ce, reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Nanni Morettiho, jenž se zde také spo­lu­po­dí­lel na scé­nář

Režie: Nanni Moretti

Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy

Láska a mod­ři­ny

Čínská stu­dent­ka Chua žije v Paříži tepr­ve krát­ce. Jednoho dne náho­dou potká mla­dé­ho děl­ní­ka Mathieua (Tahar Rahim), kte­rý se do ní zami­lu­je. Vznikne mezi nimi inten­ziv­ní vztah plný váš­ně, kte­rý Huu nato­lik vyve­de z rov­no­váhy, že se roz­hod­ne vrá­tit se do Číny. Až tam zjis­tí, jak důle­ži­tou roli Mathieu v jejím živo­tě zís­kal...

Režie: Ye Lou

Hrají: Corinne Yam, Tahar Rahim, Vincent Rottiers, Lika Minamoto, Jalil Lespert


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26330 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72252 KB. | 18.05.2024 - 09:07:33