Kritiky.cz > Recenze knih > Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Evoluce
Evoluce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samotná his­to­rie živo­ta na pla­ne­tě Zemi je sama o sobě fas­ci­nu­jí­cí. Stejně jako před­sta­va, že Zemi neobý­va­la po 90 % doby její exis­ten­ce žád­ná zví­řa­ta ani rost­li­ny. Zvířecí a rost­lin­né dru­hy, jak je zná­me dnes, pro­šly během 3,8 mili­ard let (prá­vě teh­dy zřej­mě na Zemi vzni­kl z jed­né jedi­né buň­ky, ozna­čo­va­né jako Poslední uni­ver­zál­ní spo­leč­ný pře­dek (LUCA), vše­chen život. Jak se vyví­jel, než se na pla­ne­tě před dvě­ma a půl mili­o­ny let obje­vil člo­věk (Homo habi­lis – člo­věk zruč­ný)? To se dozví­te v „kniž­ním muzeu“ – pub­li­ka­ci z řady nád­her­ně pro­ve­de­né série „Vstupte do muzea“, ten­to­krát na téma Příběh živo­ta. Evoluce.

Celá série, stej­ně jako tato kni­ha, vyni­ká nád­her­ný­mi vel­ký­mi ilu­stra­ce­mi, zařa­ze­ných do gale­rií. Ty odpo­ví­da­jí jed­not­li­vým kapi­to­lám, v tom­to pří­pa­dě časo­vé ose – Prastará Země, Prekambrium, Prvohory, Druhohory a Kenozoikum. Kniha nás pro­ve­de his­to­rií živo­ta na pla­ne­tě Zemi od vzni­ku LUCY až po dobu před 30 000 lety, kdy byl člo­věk moud­rý (Homo sapi­ens sapi­ens) jedi­ným homi­ni­dem na pla­ne­tě – jedi­ným pře­ži­vším zástup­ce m kdy­si vel­mi roz­ma­ni­té a boha­té sku­pi­ny.
Kniha je urče­ná čte­ná­řům už od šes­ti let, zají­mat bude ale i dospě­lé. Text je sro­zu­mi­tel­ný, kon­sta­tu­je, ale také nutí k zamyš­le­ní: „Evoluce je vědec­ká teo­rie o tom, jak se postup­ně vyví­je­ly a diver­zi­fi­ko­va­ly živé orga­nismy na Zemi. Tento pro­ces je vel­kou měrou řízen při­ro­ze­ným výbě­rem, kte­rý zajiš­ťu­je, že orga­nismy nej­lé­pe při­způ­so­be­né živo­tu v urči­tém pro­stře­dí pře­da­jí své zna­ky dal­ším gene­ra­cím. Teorii evo­lu­ce při­ro­ze­ným výbě­rem vyvi­nu­li v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí Charles Darwin a Alfred Russel. Jejich závě­ry byly zalo­že­ny na poznatku, že jedin­ci urči­té­ho dru­hu vyka­zu­jí řadu fyzic­kých zna­ků, z nichž někte­ré jsou pro pře­ži­tí v daném pro­stře­dí výhod­něj­ší než jiné. Jedinci s vyš­ší šan­cí na pře­ži­tí se budou s vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí roz­mno­žo­vat, a pře­da­jí tak své geny spo­lu s těmi­to zna­ky dal­ší gene­ra­ci.  Dnes víme, že evo­luč­ní teo­rie váže všech­ny živé orga­nismy na Zemi k jed­no­mu pra­pů­vod­ní­mu před­ko­vi. Tento neu­tu­cha­jí­cí vývoj se ode­hrá­vá i dnes, pří­mo před naši­ma oči­ma…“ Po tom­to úvo­du násle­du­je skvě­le zpra­co­va­ná časo­vá osa vývo­je živo­ta na Zemi, zob­ra­zu­jí­cí zví­řa­ta a rost­li­ny, kte­ré kdy­si na Zemi žily a jsou před­chůd­ci dneš­ních živo­čiš­ných a rost­lin­ných dru­hů.
V kni­ze jsou popsá­ny nejen jed­not­li­vá obdo­bí vývo­je na Zemi, během nichž dochá­ze­lo ke změ­nám kli­ma­tu, což pří­mo sou­vi­se­lo s roz­vo­jem jed­not­li­vých rost­lin­ných a živo­čiš­ných dru­hů, ale také nej­vý­raz­něj­ší zástup­ci těch­to dru­hů: „V době před 2,5 mili­o­ny let se mno­ho dru­hů vyvi­nu­lo do obřích roz­mě­rů a po Zemi ztěž­ka našla­po­va­la obrov­ská stvo­ře­ní jako para­ce­rathe­ri­um, pří­buz­ný sou­do­bých noso­rož­ců. Tento tvor byl se svý­mi pěti met­ry v kohout­ku a asi 30 tuna­mi, což je čty­ři­krát tolik, než váží dneš­ní slo­ni, nej­vět­ším sucho­zem­ským sav­cem, kte­rý kdy exis­to­val.“
Pokud máte sla­bost pro nauč­né ency­klo­pe­die a chce­te mít ve své knihov­ně jed­nu tak tro­chu netra­dič­ní, kde je obra­zo­vá slož­ka stej­ně důle­ži­tá jako tex­to­vá, sáh­ně­te po edi­ci původ­ních ang­lic­kých knih – gale­rií, kte­ré v čes­kém pře­kla­du vydá­vá Albatros. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.


Příběh živo­ta. Evoluce
Autor: Fiona Munroová a Ruth Symonsová
Ilustrace: Katie Scottová
Počet stran: 80
Vydal: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zase ty stereotypy5. října 2021 Zase ty stereotypy Posted in Komiks
  • Pierre Boulle - Fotograf12. května 2020 Pierre Boulle - Fotograf Spisovatele Boulleho asi budete znát, je autorem slavných knih "Most přes řeku Kwai" a "Planeta opic". Trochu ve stínu těchto veledíl je pak poměrně krátký román "Fotograf". Žánrově bychom […] Posted in Recenze knih
  • Lepší teď než nikdy9. září 2014 Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je úmyslně nepříjemný, a […] Posted in Články
  • Rebarborový koláč s jahodami2. května 2015 Rebarborový koláč s jahodami Jahodová sezóna sice ještě nezačala a ještě si na ní nějaký ten čas počkáme, ale o rebarboře to už říci nemůže. Právě začíná na záhonku krásně růst a rozrůstat se, tak proč nevyzkoušet […] Posted in Domácí rady
  • Sharknado 4: The 4th Awakens (2016)16. února 2017 Sharknado 4: The 4th Awakens (2016) Mysleli jste si, že vás tato série nemůže už ničím překvapit? Tak to jste se šeredně zmýlili! Ian Ziering a jeho povedená rodinka nás velmi rychle vyvedou z omylu... Přestože je […] Posted in Horory
  • ZLÍNFEST - Ranní info 1. června 20181. června 2018 ZLÍNFEST - Ranní info 1. června 2018 Posted in Festivaly
  • Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích24. května 2018 Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích Pokud víno rádi nejenom pijete, ale zajímá vás i něco o výběru správného vína, degustaci a výrobě, tak je tahle kniha právě pro vás. Jde spíše o encyklopedii, ve které se můžete velmi […] Posted in Recenze knih
  • Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.6. prosince 2020 Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western. Poklidný život penzionovaného šerifa George Blackledgea (Kevin Costner) a jeho ženy Margaret (Diane Lane) přeruší tragická smrt jejich syna. Vzápětí jim osud uštědří další ránu. Jejich […] Posted in Filmové recenze
  • #1914: Jízda na vlnách - 90 %14. února 2019 #1914: Jízda na vlnách - 90 % Jízda na vlnách (Oomen stroomt over)Vydalo nakladatelství Motto v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Oomen stroomt over" v roce 2017. České vydání má 240 stran a prodává se v […] Posted in Recenze komiksů
  • Assassin / Nie yin niang - 70 %8. června 2016 Assassin / Nie yin niang - 70 % V 8. století vládla v Číně dynastie Tang a bylo obtížné udržet poslušnost ve všech provinciích. Celá řada provinčních guvernérů měla vlastní představy o vládnutí a boje nebo intriky a […] Posted in Filmové recenze

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55326 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71850 KB. | 21.07.2024 - 00:12:21