Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Frank Darabont a Stephen King: Cesta k Vykoupení z věznice Shawshank

Frank Darabont a Stephen King: Cesta k Vykoupení z věznice Shawshank

Photo © 2001 Warner Bros.
Photo © 2001 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Frank Darabont popr­vé spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­te­lem Stephenem Kingem v roce 1983 na adap­ta­ci povíd­ky „The Woman in the Room“, když od něj kou­pil prá­va za 1 dolar - „Dollar Deal“, kte­rý King pou­ží­val, aby pomohl novým reži­sé­rům vybu­do­vat si živo­to­pis adap­ta­cí jeho poví­dek. Poté, co Darabont v roce 1987 zís­kal svůj prv­ní scé­náris­tic­ký kre­dit za film „Noční můra v Elm Street 3: Bojovníci se sny“, vrá­til se ke Kingovi s část­kou 5 000 dola­rů, aby od něj kou­pil prá­va na adap­ta­ci „Rity Hayworthové a vykou­pe­ní z věz­ni­ce Shawshank“, 96stránkové nove­ly z Kingovy sbír­ky „Different Seasons“ z roku 1982, kte­rou napsal, aby pro­zkou­mal i jiné žán­ry než horo­ry, jimiž byl běž­ně zná­mý. Ačkoli King nechá­pal, jak by se pří­běh mohl pro­mě­nit v celo­ve­čer­ní film, Darabont věřil, že je to „jas­né“. King šek na 5 000 dola­rů od Darabonta nikdy nepro­pla­til; poz­dě­ji ho zará­mo­val a vrá­til Darabontovi spo­lu s poznám­kou, kte­rá zně­la: „Pro pří­pad, že bys někdy potře­bo­val pení­ze na kau­ci. S lás­kou, Steve.“

O pět let poz­dě­ji napsal Darabont scé­nář během osmi týd­nů. Rozšířil prv­ky Kingova pří­bě­hu. Z Brookse, kte­rý je v nove­le ved­lej­ší posta­vou, jež zemře v domo­vě důchod­ců, se sta­la tra­gic­ká posta­va, kte­rá se nako­nec obě­sí. Tommy, kte­rý v nove­le vymě­ní důka­zy očiš­ťu­jí­cí Andyho za pře­lo­že­ní do hez­čí věz­ni­ce, je ve scé­ná­ři zavraž­děn na pří­kaz ředi­te­le Nortona, kte­rý je slo­že­ni­nou něko­li­ka postav ředi­te­lů věz­nic v Kingově pří­bě­hu. Darabont se roz­ho­dl vytvo­řit jedi­nou posta­vu dozor­ce, kte­rá by slou­ži­la jako hlav­ní anta­go­nis­ta.

Mezi svý­mi inspi­ra­ce­mi Darabont uve­dl díla reži­sé­ra Franka Capry, včet­ně fil­mů „Pan Smith jede do Washingtonu“ (1939) a „Je to báječ­ný život“ (1946), a ozna­čil je za vyso­ké pohád­ky; Darabont při­rov­nal film „Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank“ (1994) spí­še k vyso­ké pohád­ce než k vězeň­ské­mu fil­mu. Jako inspi­ra­ci uve­dl také film „Dobří chla­pi“ (Goodfellas, 1990), kte­rý ve scé­ná­ři pou­ží­vá dia­lo­gy ilu­stru­jí­cí ply­nu­tí času, a vězeň­ské dra­ma „Pták z Alcatrazu“ (Birdman of Alcatraz, 1962) reži­sé­ra Johna Frankenheimera. Při poz­děj­ším prů­zku­mu míst pro natá­če­ní Darabont nara­zil na Frankenheimera, kte­rý pro­vá­děl prů­zkum pro svůj vlast­ní pro­jekt „Proti zdi“ (1994) z vězeň­ské­ho pro­stře­dí. Darabont vzpo­mí­nal, že Frankenheimer si udě­lal čas a posky­tl Darabontovi povzbu­ze­ní a rady.

V té době se fil­my z vězeň­ské­ho pro­stře­dí nepo­va­žo­va­ly za prav­dě­po­dob­né kasov­ní úspě­chy, ale Darabontův scé­nář si pře­čet­la teh­dej­ší pro­du­cent­ka spo­leč­nos­ti Castle Rock Entertainment Liz Glotzerová, jejíž zájem o vězeň­ské pří­běhy a reak­ce na scé­nář ji při­mě­ly pohro­zit odcho­dem, pokud Castle Rock nebu­de pro­du­ko­vat „Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank“. Scénář se líbil i reži­sé­ro­vi a spo­luza­kla­da­te­li Castle Rock Robu Reinerovi. Nabídl Darabontovi 2,4 až 3 mili­o­ny dola­rů za to, že ho bude reží­ro­vat sám. Reiner, kte­rý již dří­ve adap­to­val Kingovu nove­lu „Tělo“ z roku 1982 do fil­mu „Stůj při mně“ z roku 1986, plá­no­val obsa­dit Toma Cruise do role Andyho a Harrisona Forda do role Reda.

Castle Rock nabí­dl, že bude finan­co­vat jaký­ko­li dal­ší film, kte­rý bude chtít Darabont vytvo­řit. Darabont o nabíd­ce váž­ně uva­žo­val, odvo­lá­val se na to, že vyrůs­tal v chu­do­bě v Los Angeles, a věřil, že to pozved­ne jeho posta­ve­ní v bran­ži, a že Castle Rock ho mohl pod­le smlou­vy stej­ně vyho­dit a dát film Reinerovi, ale roz­ho­dl se zůstat reži­sé­rem a v roz­ho­vo­ru pro Variety v roce 2014 řekl: „Můžete dál odklá­dat své sny výmě­nou za pení­ze a, víte, zemřít, aniž bys­te kdy udě­la­li věc, kte­rou jste si před­se­vza­li“. Reiner mís­to toho půso­bil jako Darabontův men­tor v pro­jek­tu. Během dvou týd­nů od před­ve­de­ní scé­ná­ře Castle Rocku měl Darabont na nato­če­ní fil­mu roz­po­čet 25 mili­o­nů dola­rů (bral plat 750 000 dola­rů za scé­nář a režii plus pro­cen­ta z čis­té­ho zis­ku) a v led­nu 1993 zača­la před­pro­duk­ce.

Film byl v roce 1995 nomi­no­ván na sedm Oscarů, což bylo nej­ví­ce nomi­na­cí pro fil­mo­vou adap­ta­ci Stephena Kinga, včet­ně ceny za nej­lep­ší film a nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář (Darabont). V roz­ho­vo­ru z roku 2016 King uve­dl, že „Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank“ je ved­le fil­mu „Stůj při mně“ jeho nej­ob­lí­be­něj­ší adap­ta­cí jeho díla. (Wikipedie)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Franku Darabonte!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14645 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72036 KB. | 23.07.2024 - 13:03:07