Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Free Guy – Recenze – 50%

Free Guy – Recenze – 50%

DF 14069 R
DF 14069 R
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Free Guy je ame­ric­kou akč­ní kome­dií, jejímž hlav­ním hrdi­nou je Guy (Ryan Reynolds), ban­kov­ní úřed­ník ve měs­tě Free City. Guy ovšem netu­ší, že toto měs­to je pou­hou loka­cí ve stej­no­jmen­né úspěš­né počí­ta­čo­vé hře (hod­ně inspi­ro­va­né sérií GTA) a že on sám je jen gene­ric­kou NPC posta­vou (tedy jed­nou z nehra­tel­ných pasiv­ních postav v poza­dí). Každý jeho den vypa­dá jako ten před­cho­zí – vsta­ne, pozdra­ví svou ryb­ku, nasní­dá se, jde si kou­pit kafe a pak vyra­zí do prá­ce do ban­ky, kte­rá je kaž­dou chví­li pře­pa­de­na někte­rým z hrá­čů. Jednoho dne se ale zami­lu­je do hráč­ské posta­vy jmé­nem Molotov Girl, což díky umě­lé inte­li­gen­ci v jeho kódu způ­so­bí odchyl­ku od běž­ných skrip­tů, načež se Guy začne cho­vat pod­le vlast­ních pra­vi­del. 

V reál­ném svě­tě mezi­tím sto­jí za posta­vou Molotov Girl her­ní návr­hář­ka Millie (Jodie Comer), kte­rá se svým býva­lým kole­gou a pro­gra­má­to­rem Keysem (Joe Keery) stvo­ři­la uni­kát­ní počí­ta­čo­vou hru, jejíž kód jim ukra­dl pod­lý her­ní vyda­va­tel Antwan (Taika Waititi) a zalo­žil na něm prá­vě hru Free City. Millie se tudíž pohy­bu­je coby Molotov Girl uvnitř hry kvů­li tomu, aby našla důka­zy o zpro­ne­vě­ře­ní jejich kódu a moh­la se s Antwanem sou­dit o autor­ská prá­va. A netu­ší, že onen usmě­va­vý, dob­ro­sr­deč­ný a naiv­ní Guy, kte­rý se s ní sna­ží ve hře sezná­mit, je ve sku­teč­nos­ti NPC posta­va, jeli­kož se jako NPC posta­va necho­vá. 

Free Guy – Recenze
Zdroj fotek: Falcon


Nemá cenu zastí­rat, že cílo­vou divác­kou sku­pi­nou fil­mu Free Guy jsou hrá­či počí­ta­čo­vých her ve věku od cca dese­ti let, kte­ří hra­jí ide­ál­ně GTA a Fortnite, a kte­ří budou nad svě­tem říze­ným her­ní­mi pra­vi­dly, množ­stvím her­ních a obec­ně pop­kul­tur­ních refe­ren­cí a pří­tom­nos­tí sku­teč­ných zná­mých her­ních stre­a­me­rů ve fil­mu chroch­tat bla­hem. Pokud si však na počí­ta­čo­vých hrách vylo­že­ně neu­jíž­dí­te a bude­te ke sním­ku při­stu­po­vat jen jako k dal­ší akč­ní kome­dii s Ryanem Reynoldsem, tak vás něja­ké ty odka­zy na slav­né video­her­ní či fil­mo­vé znač­ky samy o sobě uspo­ko­jí jen těž­ko a zby­tek fil­mu to násled­ně usto­jí jen tak tak. Free Guy je totiž sním­kem ve všech ohle­dech polo­vi­ča­tým, a to od akce, kte­rá sice není špat­ná, ale těž­ko ve vás zane­chá hlub­ší sto­pu, až po kome­di­ál­ní rovi­nu, jenž pováž­li­vě drh­ne prak­tic­ky s kaž­dým dru­hým vti­pem. 

Celý film půso­bí jako posle­po­va­ný z moti­vů, kte­ré byly k vidě­ní už moc­krát dří­ve a lépe. Jeho sche­ma­tic­ký a v někte­rých ohle­dech znač­ně před­ví­da­tel­ný děj je inspi­ro­va­ný kde­čím od Truman Show (hlav­ní hrdi­na neví, že jím obý­va­né měs­to je sou­čás­tí simu­la­ce) přes Ready Player One: Hra začí­ná(hráč­ská roman­ce pře­pí­na­jí­cí mezi rea­li­tou a fikč­ním svě­tem uvnitř hry) po Lego pří­běh (gene­ric­ký pra­cov­ník opus­tí svůj zacykle­ný život­ní ste­re­o­typ a uvě­do­mí si svou výji­meč­nost). Přitom ale na roz­díl od Truman Show Free Guy nepra­cu­je s žád­nou sati­ric­kou rovi­nou nebo hlub­ší myš­len­kou, ved­le Ready Player One vypa­dá jako jeho dějo­vě chud­ší pří­buz­ný (na obou se ostat­ně podí­lel stej­ný sce­náris­ta) a ve srov­ná­ní s Lego pří­bě­hem zas výraz­ně ztrá­cí na nápa­di­tos­ti, čímž pádem se svou úrov­ní i cel­ko­vým zpra­co­vá­ním blí­ží spí­še dvo­ji­ci fil­mů Jumanji: Vitejte v džun­g­li!Jumanji: Další level. S těmi ostat­ně Free Guy sdí­lí i nekon­zis­ten­ci a nejas­nos­ti v pra­vi­dlech vlast­ní­ho fikč­ní­ho svě­ta a stej­ně jako oni má ambi­ce pou­ze nezá­vaz­ně bavit a nesna­žit se o jaký­ko­li dal­ší pře­sah. 

Free Guy – Recenze

Režisérem fil­mu je Shawn Levy, jenž dří­ve nato­čil mimo jiné kome­di­ál­ní tri­lo­gii Noc v muzeu a také něko­lik ješ­tě hor­ších kome­dií a jeho dopo­sud nej­lep­ší­mi režij­ní­mi pro­jek­ty byly seri­ál Stranger Things a film Ocelová pěst (čás­teč­ně snad i pro­to, že ani v jed­nom z nich nebyl nijak zvlášť pří­to­men humor). Ve fil­mu Free Guy humor pří­to­men je a řadí se k tomu méně pove­de­né­mu (nemluvě o zby­teč­ných pau­zič­kách na smích, po nichž obvykle násle­du­je jen trap­né ticho). Celkem vtip­ný je ješ­tě úvod fil­mu, v němž Guy zve­se­la pro­chá­zí měs­tem plným tan­ků, výbuchů a střel­by, neteč­ný ke vše­mu tomu nási­lí pácha­né­mu kolem něj i na něm samot­ném. Dostatečně legrač­ní jsou i pasá­že, v nichž je Guyovi umož­ně­no vidět svůj svět z hráč­ské per­spek­ti­vy, načež si nemotor­ně osvo­ju­je nové doved­nos­ti. Kdykoli ale dojde na sna­hu o třesku­té hláš­ky, tak ty se zásad­ně míjí účin­kem, a to dokon­ce i v pří­pa­dě Ryana Reynoldse. Jiné kome­di­ál­ní posta­vy jsou na tom se svým usi­lov­ně (ne)vtipným vystu­po­vá­ním ješ­tě hůř, ať už jde o cameo jis­té­ho slav­né­ho her­ce (jenž není zmí­něn v titul­cích) nebo o záměr­ně pře­hrá­va­jí­cí­ho Taiku Waititiho, jehož bizar­ně ucho­pe­ná padouš­ská kre­a­ce budí roz­pa­ky od prv­ní do posled­ní věty. 

Co si však Shawn Levy naštěs­tí pohlí­dat doká­zal, jsou akč­ní sek­ven­ce, kte­ré se nao­pak řadí k tomu nej­lep­ší­mu (přes­to­že ani tak nepřed­sta­vu­jí nic moc extrov­ní­ho) a na nichž sní­mek do znač­né míry sto­jí, a pak též obsa­ze­ní hlav­ních rolí, kdy sebe­jis­té­ho Reynoldse (obdob­nou posta­vu ostat­ně neztvár­nil popr­vé) dopl­ňu­je pře­de­vším sym­pa­tic­ká Jodie Comer, kte­rá ve své dvoj­ro­li stří­dá kro­mě vizá­že i pří­zvu­ky. Vyprávění se naštěs­tí Levymu poda­ři­lo udr­žet ve sviž­ném neu­tu­cha­jí­cím tem­pu, v němž není pro­stor pro hlu­chá mís­ta či pro­sto­je, díky čemuž sní­mek zvlá­dá po celou dobu bavit – jen si zkrát­ka sem tam povzdych­ne­te, že by ten svět uvnitř video­hry mohl dávat o dost vět­ší smy­sl a že se z něj moh­ly dát vykře­sat ješ­tě pod­stat­ně nápa­di­těj­ší gagy, než jaké v něm byly ve finá­le oprav­du pou­ži­ty. 

Free Guy – Recenze

Jako nezá­vazná let­ní akč­ní zába­vič­ka Free Guy obsto­jí, neb nekla­de na své divá­ky žád­né náro­ky, jeho tech­nic­ké pro­ve­de­ní je na úrov­ni a vyve­de­né v hez­kých bar­vách a vůbec celý jeho kon­cept, počí­na­je roz­to­mi­lým námě­tem o živo­tě her­ních NPC posta­vi­ček a kon­če obsa­ze­ním přá­tel­sky vyhlí­že­jí­cí­ho Reynoldse, půso­bí ohrom­ně sym­pa­tic­ky. Realizován je nicmé­ně způ­so­bem, jenž ani zda­le­ka nevy­tě­žil v dosta­teč­né míře jeho boha­tý poten­ci­ál, násled­kem čehož všu­de tam, kde by Free Guychtěl být osu­do­vý, kom­plex­ní a napros­to str­hu­jí­cí, zůstá­vá pou­ze nedo­myš­le­ný, povrch­ní a veskr­ze tuc­to­vý.

 


Podívejte se na hodnocení Free Guy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Norové natáčejí na Pernštejně svou pohádku roku26. ledna 2012 Norové natáčejí na Pernštejně svou pohádku roku Cesta k Vánoční hvězdě, norská pohádka číslo jedna vysílaná každoročně na Štědrý den, se dočká nového filmového zpracování. Norský štáb ji natáčí v těchto dnech na hradě Pernštejn, poté se […] Posted in Články
  • Plazmalifting: průvodce zákrokem, přípravou na něj a rekonvalescencí16. srpna 2021 Plazmalifting: průvodce zákrokem, přípravou na něj a rekonvalescencí Plazmalifting je miniinvazivní zákrok vedoucí k omlazení pleti pomocí vlastní plazmy pacienta. Díky látkám v ní obsažených dojde ke znovu nastartování tvorby kolagenových a elastinových […] Posted in Ze života
  • Bruce Willis20. března 2015 Bruce Willis Bruce Willis (19. března 1955 Idar-Oberstein) celým jménem Walter Bruce Willis, je americký filmový herec a producent a také zpěvák. Proslavil se ve filmech Smrtonosná past, kde hrál […] Posted in Profily osob
  • Dokáže Adam porazit Toma? | Survivor CZ&SK2. března 2022 Dokáže Adam porazit Toma? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Yves Sain Laurent - 60 %24. března 2014 Yves Sain Laurent - 60 % Životní příběhy slavných osobností lákají filmaře jednak tím, jak je jejich cesta za životním úspěchem náročná, ale z obchodního hlediska se jedná o sázku na jistotu známého jména. Módní […] Posted in Filmové recenze
  • Přátelé: Zase spolu27. května 2021 Přátelé: Zase spolu Příjemné zavzpomínání. Přátele jsem poprvé pořádně viděl teprve nedávno, přesto ve mě tento speciál vyvolal pořádnou dávku nostalgie, takže si dovedu představit, jak emocionální to musí […] Posted in Krátké recenze
  • Python (2000)13. září 2012 Python (2000) Robert Englund si nechá přepravit leteckou společností speciální náklad. Letadlo se ale za záhadných okolností zřítí do lesa. První záběr filmu je na dopravní letadlo, které […] Posted in Horory
  • Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?28. srpna 2019 Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři? Páteř je pro nás důležitější než si myslíme. Na vlastní kůži pravidelně poznávám, jak právě v ní se odráží nejen fyzické přetěžování, ale i duševní. A jak moc se člověku uleví, pokud má […] Posted in Knihovnička
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48651 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71918 KB. | 22.07.2024 - 06:07:17