Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Free Guy - Recenze - 65%

Free Guy - Recenze - 65%

millie guy
millie guy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Free World, Free City a v něm Free Guy. Lépe řeče­no pou­ze Guy (Ryan Reynolds), chlá­pek prů­měr­ný, oby­čej­ný až praští a nad­še­ný ze své­ho podiv­né­ho živo­ta. Guy je totiž pros­tý ban­kov­ní úřed­ník mají­cí úpl­ně stej­ně oby­čej­né­ho kámo­še Buddyho (Lil Rel Howery) . Každý den je pro něj běž­nou ruti­nou. Až na to, že se kolem Guye děje vel­ké množ­ství ne úpl­ně oby­čej­ných věcí. Tu někdo při­le­tí na padá­ku, tu někdo stří­lí po tan­ku jedou­cím po uli­ci, tu se pros­tě jen zabí­jí lidé mezi sebou. Guyovi to nepři­pa­dá nijak zvlášt­ní a dál pokra­ču­je ve své čin­nos­ti. Pak se v něm ale něco zlo­mí a během pře­pa­de­ní jeho ban­ky si pros­tě řek­ne, že se mu to nelí­bí a je na čase něco udě­lat. Jestli se pořád diví­te, tak opráv­ně­ně, Guy je totiž nehra­tel­ná posta­va ve hře (tzv. NPC). Teď se však sta­lo něco zásad­ní­ho, díky čemuž bude Guy navíc Free. Osvobozuje svo­ji mysl a začí­ná kolo­toč pra­po­div­ných scén, díky kte­rým potká mimo jiné i Millie ali­as Molotov Girl (Jodie Comer). Ta už je totiž posta­vou hra­tel­nou a Millie se roz­hod­ne pomoct Guyovi na jeho ces­tě k osvo­bo­ze­ní celé­ho Free World. Co a kdo se jim posta­ví do ces­ty může­te už nyní zjis­tit v našich kinech!

millie guy
Photo © 20th Century Studios

Režisér Shawn Levy při­ná­ší divá­kům let­ní akč­ní rodin­nou podí­va­nou. S pří­pra­vou toho­to sním­ku mu pomoh­la dvo­ji­ce scé­náris­tů Matt LiebermanZak Penn. Důvod, proč zrov­na tuto tro­ji­ci zmi­ňu­ji hned zkra­je je, že jejich ruko­pis je ve fil­mu hod­ně znát a pod­le mého názo­ru si jsou vku­sem i tvor­bou dost podob­ní. Po reži­sér­ské a sce­náris­tic­ké strán­ce mají tihle chla­pí­ci na kon­tech fil­my jako Noc v Muzeu, Addamsova Rodina a Ready Player One. Dosti podob­né sním­ky svým zpra­co­vá­ním a hlav­ně posled­ní zmí­ně­ný sní­mek měl na vznik Free Guye asi nej­vět­ší vliv.
Free Guy je film plný klišé, digi­tál­ní­ho „bor­de­lu“ a humo­ru. Ryan Reynolds zde hra­je kla­sic­ké­ho hloupé­ho oby­va­te­le, kte­rý potře­bu­je tro­chu vůle a moti­va­ce k tomu, aby kom­plet­ně pře­ko­pal svo­je vní­má­ní svě­ta. Guy je tak naiv­ní, tak straš­ně pozi­tiv­ně nala­dě­ný a hod­ný týpek, až vám zhořk­ne jeho jmé­no v krku. Je středo­bo­dem sním­ku a Ryan Reynolds zde před­vá­dí své cha­risma podob­ně jako tře­ba v Deadpoolovi. Hlavní záplet­ka fil­mu se tím pádem také z vel­ké čeští ode­hrá­vá ve vir­tu­ál­ním svě­tě.
V jeho sna­že­ní o zau­je­tí divá­ka mu nicmé­ně sekun­du­jí dal­ší dvě posta­vy, kte­ré pro mě byly sluš­ným pře­kva­pe­ním. Jodie Comer skvě­le zahrá­la dvě vel­mi odliš­né polo­hy. A tře­tím do par­ty je její kole­ga pro­gra­má­tor Keys (Joe Keery). Paralelně s hlav­ním pří­bě­hem zde máme kla­sic­ké mini roman­tic­ké dra­ma v podo­bě taj­né lás­ky a sna­ze o spří­z­ně­ní skr­ze spo­leč­ný zájem a v tom­to pří­pa­dě i pra­cov­ní pro­jekt jmé­nem Guy.
Do hry se však vklá­dá i zápor­ná posta­va, bez té by to nešlo. A o tu se zde posta­ral vel­mi pře­kva­pi­vě Taika Waititi ali­as Antoine. Antoine je ředi­tel spo­leč­nos­ti, kte­rá vlast­ní a pro­vo­zu­je hru Free World. A ani za mák se mu nelí­bí, že mu ve hře pobí­há posta­va, kte­rá má svo­jí vlast­ní vůli. A udě­lá tak spous­tu zají­ma­vých (a nebo taky ne) kro­ků, aby to tak neby­lo. Samotný Waititi je divá­kům zná­měj­ší spíš jako reži­sér vel­kých pecek od Marvelu, ale ve spous­tě z nich si bez­tak střih­nul men­ší roli (např. Korg). Bohužel tady je mu jeho hra­vost a lišác­ký úsměv spíš na obtíž. Herec je dob­rý, ale tady jsem mu jeho roli pros­tě nevě­řil.
Pak už se ve fil­mu dočká­me spíš rolí men­ších až drob­ných, včet­ně něko­li­ka veli­ce zají­ma­vých cameo. Ale pro­zra­zo­vat roz­hod­ně nebu­du, jen se nech­te pře­kva­pit.

antione
Photo © 20th Century Studios

Tvrdil jsem na začát­ku recen­ze, že je film rodin­ný. Ale asi to tak úpl­ně prav­da nebu­de. Kdo viděl Ready Player One už mož­ná tuší proč. Starší roč­ní­ky totiž dost mož­ná vůbec nepo­cho­pí kon­cept před­lo­že­né­ho svě­ta. Tím pádem pak zůstá­vá rych­le ply­nou­cí klišé roman­tic­ká kome­die, kte­rá ale není už sko­ro vůbec zábav­ná. Mnohem mlad­ší roč­ní­ky by nao­pak oce­ni­li jed­no­du­chou akci, ale roman­tic­ká lin­ka včet­ně něko­li­ka nará­žek a scén by byla úpl­ně mimo. Takže pro koho je film vlast­ně určen?
Ideální divác­ká základ­na jsou rodi­če vní­ma­jí­cí pop kul­tu­ru, vyrůs­ta­jí­cí s tro­chou pově­do­mí o infor­mač­ních tech­no­lo­gi­ích. No a pak jejich děti kolem puber­ty, tak­že lec­kdy spous­tu akč­ních a vir­tu­ál­ních prv­ků fil­mu vel­mi dob­ře zna­jí z obra­zo­vek počí­ta­čů a mobil­ních tele­fo­nů, navíc mají­cí zájem o roman­ti­ku. Ale urči­tě se najdou výjim­ky, tak­že i pade­sát­ní­ci si ve fil­mu najdou svo­je a leckte­ré děti kolem desá­té­ho roku věku budou víc v obra­ze než jejich rodi­če.
V zákla­du je Free Guy vskut­ku jen akč­ní podí­va­ná, pro něko­ho dokon­ce i dost násil­ná. Pořád ale pla­tí, že lze pus­tit k obra­zov­ce i mlad­ší roč­ní­ky. Snímek bych při­rov­nal ke kom­bi­na­ci něko­li­ka úspěš­ných sním­ků z posled­ních něko­li­ka let. Nejvíc Ready Player One, pak tro­chu Lego Příběhu. Mnozí si pak u fil­mu jis­tě vzpo­me­nou na kul­tov­ní sním­ky jako tře­ba Matrix a nebo Truman Show. Žádnou vel­kou ino­va­ci zde nehle­dej­me, kro­mě nará­žek na pop­kul­tu­ru a něko­li­ka vti­pů jsou už zde jen prv­ky akč­ních her, kte­ré budou rato­les­ti znát mno­hem lépe než jejich rodi­če.

cop
Photo © 20th Century Studios

Po akč­ní strán­ce je to tedy i otáz­ka vku­su a zku­še­nos­tí s video­her­ním prů­mys­lem. Pokud někdo měl tu mož­nost zahrát si někte­ré akč­ní hry v čele s GTA, bude tu v pod­sta­tě doma. Tady také na řadu při­chá­zí kva­li­ta zpra­co­vá­ní tri­ků. Je tu mno­ho věcí, kte­ré se poved­ly a byla potře­ba spous­ty kaska­dé­rů a dal­ších lidí k vytvo­ře­ní scén. Pak je zde obrov­ská por­ce CGI tri­ků a dal­ších ani­ma­cí. V této oblas­ti pod­le mě sní­mek utr­pěl kvů­li růz­ným zása­hům. Ať už ze stra­ny stu­dia 20th Century, covi­du, nebo pros­té­ho roz­dě­le­ní úko­lů na více­ro men­ších stu­dií. Film tak po vizu­ál­ní strán­ce trpí nesou­la­dem. Někdy je oku laho­dí­cí, někdy je spíš jako pěst na to stej­né oko. Ale co já vím, tře­ba to byl záměr, vždyť se pohy­bu­je­me ve vir­tu­ál­ním svě­tě…
Soundtrack sní­mek dopro­vá­ze­jí­cí je tak­též lec­kdy dost nesou­ro­dá zále­ži­tost. Mě osob­ně nepři­pa­dá, že bych si někte­rou z pís­ní nebo melo­dií zapa­ma­to­val. Tady je pros­tě Lego Příběh se svo­jí „Everything is aweso­me“ úpl­ně jin­de a jen při vyslo­ve­ní těch­to slov jímá tro­chu hrůza (kdo viděl, tak chá­pe).

milie keys
Photo © 20th Century Studios

Možná jste z mé recen­ze zís­ka­li dojem, že je film nehez­ký, nezá­bav­ný nebo vyslo­ve­ně nekou­ka­tel­ný. A to není prav­da, u fil­mu jsem se nako­nec doce­la bavil. Několik humor­ných scén a nará­žek na her­ní tvor­bu na mě zafun­go­va­lo. Audiovizuálu se dá lec­co odpus­tit. Příběh je sice klišé, ale také není vyslo­ve­ně špat­ný. Snad jen mě osob­ně zmí­ně­ná role Taika Waititiho dost nesed­la. Obecně lze spí­še říct, že v tom­to sním­ku nena­jde­te nic nové­ho a je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že jste stej­né věci už někdy vidě­li. A navíc lépe zpra­co­va­né. Pokud mohu sou­dit, Free Guy bude mít i přes moje výhra­dy úspěš­ný start a pokud bude vůle a čas, divá­ci se dočka­jí pokra­čo­vá­ní. Jedná se totiž o odleh­če­ný film vhod­ný pro šir­ší pub­li­kum a má základ v něčem, co je v dneš­ní době pros­tě „v kur­zu“. Dávám 65%.

Photo © 20th Century Studios


Podívejte se na hodnocení Free Guy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10854 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71651 KB. | 23.06.2024 - 06:00:33