Kritiky.cz > Horory > Species 3 (2004)

Species 3 (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říká se do tře­ti­ce vše­ho nej­lep­ší­ho, tady to však nepla­tí.

Začínáme tam, kde dru­hý díl skon­čil. Eve je odvá­že­na v sanit­ce. Řidiči v sanit­ce se začnou hádat a jeden z nich umí­rá. Druhý ote­vře záď sanit­ky a uvi­dí rodí­cí Eve a malé­ho chlap­ce, kte­rý ji při poro­du zabi­je. Vystrašený řidič vez­me do náru­če prá­vě naro­ze­nou hol­čič­ku a ute­če do lesa.

Český název: Mutant 3
Režie: Brad Turner
Rok výro­by: 2004
Délka: 111 min
Země: USA

Hrají:
Sunny Mabrey ... (Sara)
Robert Knepper ... (Dr. Abbot)
Robin Dunne ... (Dean)
Amelia Cooke ... (Amelia)
Natasha Henstridge ... (Eve)
a dal­ší

Po něja­ké době se opět vra­cí­me k řidi­či a malé dív­ce. Abbot, jak se řidič jme­nu­je, začal učit na ško­le bio­lo­gii a nau­ku o virech. Mezi jeho stu­den­ty pat­ří i veli­ce chyt­rý Dean, kte­rý spo­lu­pra­co­val na vývo­ji nové jader­né tech­no­lo­gie. Zatímco Abbot vyu­ču­je, malá dív­ka - poto­mek dvou mutan­tů Eve a Rosse - ros­te a začí­ná mít hlad. Dostane jmé­no Sara. Jednoho dne vtrh­ne do Abbotovy kan­ce­lá­ře muž, kte­rý je na prv­ní pohled nemoc­ný. Řekne mu, že je tím malým chlap­cem ze sanit­ky, že je nedo­ko­na­lým mutan­tem a umí­rá.

(SPOILER) Ross totiž neměl tak doko­na­lé schop­nos­ti jako Sil a jeho potom­ci jsou vlast­ně tako­ví polo­mu­tan­ti. Sara se mezi­tím vyvi­ne do dospě­lé ženy, kte­rá tou­ží stej­ně jako před­chůd­ky­ně po svých chtí­čích a potře­bách se roz­mno­žo­vat. (/SPOILER)

Jenže Sara není jedi­ným mutan­tem na Zemi. Do měs­ta dora­zíi dal­ší poto­mek mimo­zem­ské civi­li­za­ce. Když ho Sara odmít­ne, napad­ne ji v jejich domě a zabi­je Abbota. Sara je tak sama jen ve spo­leč­nos­ti Deana, kte­ré­ho Abbot zasvě­til do tajem­ství mutan­tů. Na obzo­ru se však obje­ví dal­ší nepřá­te­lé v čele s Amelii a Dean se Sarou budou muset zabrá­nit tomu, aby vlá­da dosta­la Saru do svých labo­ra­to­ří na výzkumy a zvláš­tě mutan­ti ovlád­li zemi.

Tohle pokra­čo­vá­ní už zce­la vybo­ču­je z původ­ní myš­len­ky a od prv­ní­ho dílu se odda­lu­je mno­hem víc, než dvoj­ka. Neříkám, že by film neměl svo­je kla­dy, ale tenhle díl byl na mě jako fanouš­ka Species už tro­chu moc.

Ujal se ho Brad Turner, kte­rý je typic­kým seri­á­lo­vým reži­sé­rem. Podle toho taky film vypa­dal. Ne že by šlo o nezku­še­né­ho reži­sé­ra, vždyť má za sebou spo­lu­prá­ci na tako­vých seri­á­lech, jako jsou Krajní meze, Brutální Nikita, 24 hodin, Mutant X nebo Prison Break. Jenže je potře­ba tro­chu odli­šit film od seri­á­lu, a to se moc nepo­ved­lo. Zcela změ­nil původ­ní scé­ná­ře a jeho dopl­ně­né vysvět­le­ní půvo­du mutan­tů a cel­ko­vý děj troj­ky byl hod­ně cha­o­tic­ký a vůbec se nedr­žel před­cho­zích dílů.

Tenhle film je srov­ná­ván hod­ně s dru­hým dílem a je hod­no­ce­ný úpl­ně stej­ně, ale pro mě je to zatím nej­hor­ší film. Herecké obsa­ze­nín neby­lo špat­né, vždyť tam hrál tře­ba pro mě skvě­lý herec Robert Knepper zná­mý ze seri­á­lu Prison Break ‚kde hra­je jed­nu z mých nej­ob­lí­be­něj­ších rolí věz­ně (uprch­lí­ka) T-Baga. Jeho šíle­ný úsměv a oli­zo­vá­ní rtů pro­dal i v tom­to sním­ku a pro mě byl nej­lep­ší z celé­ho fil­mu. Ostatní her­ci byli jen směš­ným odva­rem herec­ké ško­ly a ani pěk­né hol­ky to moc nedo­ká­za­ly vylep­šit.

Samotné efek­ty už taky dost pokul­há­va­jí, a to v jaké době to bylo nato­če­né pat­ří do pod­prů­měr­né kate­go­rie. Samotné ztvár­ně­ní spe­cies se sice ješ­tě drží na úrov­ni pře­de­šlých dílů, ale ostat­ní věci kolem doko­la jsou dost ubo­hé. Co se týče kame­ry, tam si až na pár oka­mži­ků nemůžu moc stě­žo­vat. Bylo nám pre­zen­to­vá­no to, co jsme měli v rám­ci mož­nos­tí vidět. Hudba byla jen zby­teč­ným doplň­kem a lep­ší hity bych našel i na svých zaprá­še­ných kaze­tách do sta­rých kaze­ťá­ků.

Hodnocení:
Tenhle film je pro mě nej­hor­ší ze všech dílů, nic méně musím uznat, že kdy­bych nevi­děl pře­de­šlé díly, asi by mě zau­jal mno­hem víc. Největším pozi­ti­vem je herec­ký výkon Roberta Kneppera a chvil­ko­vá účast Natashy Henstridge, za což si ten­to pod­prů­měr­ný film zaslou­ží něco mezi 30-40%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05029 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71960 KB. | 25.04.2024 - 15:28:28