Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Kobra 11 po 25 letech končí

Kobra 11 po 25 letech končí

K11
K11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei (zkrá­ce­ně Alarm für Cobra 11, Cobra 11, AfC11, C11) je němec­ký akč­ní seri­ál, kte­rý vzni­kal v letech 1995-2020 a v letech 1996-2021 jej vysí­la­la tele­vi­ze RTL.

Seriál popi­su­je čin­nost Kripo Autobahn, fik­tiv­ní­ho oddě­le­ní Autobahnské poli­cie. Hlavními posta­va­mi jsou dva poli­cis­té, kte­ří spo­leč­ně tvo­ří tým Kobra 11. Úkoly týmu Kobra 11 spo­čí­va­jí pře­de­vším v řeše­ní trest­ných činů a zadr­že­ní pacha­te­lů. Ve fil­mu jsou pou­ži­ty typic­ké prv­ky akč­ní­ho žán­ru, tak­že nechy­bí auto­mo­bi­lo­vé honič­ky, pře­střel­ky, výbuchy a pěst­ní sou­bo­je. Tyto akč­ní scé­ny jsou čas­to pro­pra­co­va­né a vel­ko­le­pě insce­no­va­né. Seriál je nej­pro­pra­co­va­něj­ší a nej­draž­ší z pro­duk­ce RTL.
1. čer­ven­ce 2021 RTL ozná­mi­la, že „pro­za­tím posled­ní sezó­na“ s osmi nový­mi epi­zo­da­mi začne 29. čer­ven­ce 2021. 12. čer­ven­ce 2021 již byla kom­plet­ní sezó­na zve­řej­ně­na na TVNOW.

Historie

První tři sezó­ny pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Polyphon, kte­rá se posta­ra­la o akč­ní tri­ky. Vysílá se ve čtvr­tek ve 20:15, po úter­ním vysí­lá­ní na začát­ku série.

Seriál začal v roce 1996 pilot­ním dílem Bomby na 92. kilo­me­t­ru. 22. série se vysí­la­la od 14. září 2017 do 3. květ­na 2018 s tří­mě­síč­ní pře­stáv­kou ve vysí­lá­ní. Od 13. září 2018 se vysí­lá 44. sezó­na, kte­rá obsa­hu­je 11 dílů. Začátkem břez­na téhož roku RTL ozná­mi­la, že v roce 2019 bude seri­ál pokra­čo­vat dal­ší sezó­nou. Kvůli pan­de­mii COVID-19 a úspor­ným opat­ře­ním RTL je v sou­čas­né době výro­ba seri­á­lu poza­sta­ve­na. Po odvy­sí­lá­ní 25. sezó­ny bude seri­ál podro­ben revi­zi a hod­no­ce­ní.

Na začát­ku tvo­ři­li tým Kobry 11 vrch­ní inspek­tor Frank Stolte a vrch­ní inspek­tor Ingo Fischer. Po pou­hých dvou dílech vystří­dal Ingo Fischera šéfin­spek­tor Semir Gerkhan, kte­rý byl při jed­né z ope­ra­cí postře­len. Od té doby zůsta­la role Semira Gerkhana pev­nou sou­čás­tí seri­á­lu, zatím­co jeho spo­lu­hráč se něko­li­krát změ­nil. V roce 2020 došlo v seri­á­lu k zásad­ním změ­nám, pro­to­že Semir Gerkhan má popr­vé po svém boku ženu v podo­bě Vicky Reisingerové, zby­tek poli­cej­ní­ho týmu Autobahnu byl téměř kom­plet­ně vymě­něn a poli­cej­ní sta­ni­ce byla roz­sáh­le pře­pra­co­vá­na.

Výroba

Místa natáčení

Zpočátku byly mís­ty akce Berlín a Braniborsko. První slu­žeb­nou byla budo­va na býva­lém kon­t­rol­ním sta­no­viš­ti Bravo u Dreilindenu. Dálniční scé­ny se natá­če­ly na úseku býva­lé říš­ské sil­ni­ce 51 (nyní A115), opuš­tě­né v roce 1969, kte­rá byla v letech 1999/2000 zno­vu zpří­rod­ně­na.

Později se seri­ál pře­su­nul do Porýní mezi Krefeld a Kolín nad Rýnem, kde síd­lí pro­dukč­ní spo­leč­nost Action Concept. Dálniční scé­ny se původ­ně natá­če­ly na dál­ni­ci A540 v Grevenbroichu, pro­to­že ten­to úsek je sou­čás­tí dál­ni­ce, kte­rá ješ­tě neby­la plně rea­li­zo­vá­na, je na něm poměr­ně malý pro­voz a lze jej snad­no uzavřít.

Od roku 2005 má štáb fil­mu Poplach pro Kobru 11 také „vlast­ní“ dál­ni­ci, FTL Germany, fil­mo­vou dál­ni­ci v Siersdorfu u Aldenhovenu. Je zde při­bliž­ně 1000 m dlou­hý úsek dál­ni­ce, kte­rý se pro­na­jí­má k natá­če­ní. Areál v Aldenhovenu si může kdo­ko­li pro­najmout pro natá­če­ní, tes­to­vá­ní a akce. Na této tra­ti se natá­če­la vět­ši­na kaska­dér­ských scén v seri­á­lu.

Objekt slu­žeb se nachá­zí v are­á­lu spo­leč­nos­ti Action Concept.

Většina scén pilot­ní­ho dílu 18. série, Vzkříšení, se natá­če­la v Rakousku v Tyrolsku.

Produkce odje­la do Tirany na šest dní natá­čet scé­ny pro pilot­ní film Vendeta.

Ve fil­mu Kobra, pře­vez­mi to! se scé­ny zúčto­vá­ní s pilo­tem natá­če­ly v pří­sta­vu Liège.

Epizoda FKK-Alarm für Semir se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Rujána v Baltském moři.

V pilot­ním fil­mu Jenseits von Eden se někte­ré scé­ny ode­hrá­va­jí v bun­k­ru. Jako mís­to natá­če­ní poslou­ži­lo býva­lé alter­na­tiv­ní síd­lo zem­ské vlá­dy Severního Porýní-Vestfálska v Kall-Urft. Scény v pouš­ti Atacama se natá­če­ly v povr­cho­vém dole Garzweiler u Grevenbroichu.

Mnoho dal­ších scén se natá­čí v již opuš­tě­ných továr­nách nebo domech.

Pojmenování

Na začát­ku seri­á­lu byl vola­cí znak vysí­lač­ky „Kobra 11“ pro dál­nič­ní poli­cej­ní sta­ni­ci 11 a „Kobra“ pro kraj­skou poli­cej­ní sta­ni­ci, při­čemž hlav­ní akté­ři vystu­po­va­li jako Kobra 11/1, respek­ti­ve Kobra 11/2 a uni­for­mo­va­ní akté­ři mimo jiné jako Kobra 11/4, což čás­teč­ně odpo­ví­dá i sku­teč­ným sché­ma­tům vola­cích zna­ků vysí­lač­ky BOS pro poli­cii.

Když se pro­duk­ce uja­lo akč­ní poje­tí, sta­la se „Kobra 11“ rádi­o­vým vola­cím zna­kem dvou hlav­ních her­ců, zatím­co sta­ni­ce se sta­la „Kobrou“, uni­for­mo­va­ní her­ci „Kobrou 19“, her­ci z týmu 2 „Kobrou 12“ a vede­ní sta­ni­ce „Kobrou 1“. V epi­zo­dě z roku 1983 oba „hrdi­no­vé prv­ní hodi­ny“ vyprá­vě­jí pří­běh o půvo­du jmé­na, kte­ré pod­le Semira při­nes­lo dál­nič­ní poli­cii vola­cí znak Kobra. Semir to komen­tu­je slo­vy, že člo­věk by neměl věřit vše­mu, co říka­jí malé děti nebo sta­ří lidé. To také nemů­že být prav­da, pro­to­že název rádia Kobra byl pou­žit již v prv­ních dílech, kdy Semir ješ­tě nebyl sou­čás­tí seri­á­lu.

Struktura epizody

Seriál obvykle začí­ná zlo­či­nem. Následuje auto­mo­bi­lo­vá honič­ka na dál­ni­ci, po níž násle­du­je hro­mad­ná neho­da a/nebo pře­střel­ka. Pachateli nebo pacha­te­lům se obvykle poda­ří uprch­nout. Oba detek­ti­vo­vé pak zahá­jí vyšet­řo­vá­ní. Podezřelí jsou vyslý­chá­ni a je zkou­má­no sou­kro­mí pacha­te­le. Obvykle je zatčen pode­zře­lý nebo jsou zajiš­tě­ny důle­ži­té důka­zy. Nakonec, po více či méně úspěš­ném „chy­ce­ní“, násle­du­je dal­ší honič­ka. Pachatel je při­tom zadr­žen nebo má neho­du.

Se začát­kem 19. série se popr­vé v seri­á­lu obje­vi­la dru­há dějo­vá linie jed­no­ho ze dvou komi­sa­řů (Semir Gerkhan). To trvá něko­lik sezón. Podle jejich vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní by to seri­ál uči­ni­lo dospě­lej­ším. Další novin­kou od této sezó­ny je zave­de­ní hlav­ní­ho scé­náris­ty do seri­á­lu. S pří­cho­dem Vinzenze Kiefera (Alex Brandt) do seri­á­lu se obje­vi­la dal­ší dějo­vá linie. To se vyví­jí v prů­bě­hu celé sezó­ny, což vede ke cli­f­fhan­ge­ru na kon­ci sezó­ny. Epizody mají také tem­ný nádech, kte­rý nahra­zu­je kome­di­ál­ní styl, jímž se vyzna­čo­va­ly jed­not­li­vé epi­zo­dy v letech 2008 až 2013.

Některé epi­zo­dy se zabý­va­jí tra­gic­ký­mi téma­ty, jako je smrt blíz­kých osob, v jiných však pře­va­žu­jí humor­né prv­ky. Zejména v nedáv­né minu­los­ti se obje­vi­ly i epi­zo­dy s poměr­ně bizar­ním obsa­hem. Například ve fil­mu Jenseits von Eden vidí­me pokus o pře­vrat ze stra­ny býva­lých vojá­ků NVA, zatím­co Road Trip je zalo­žen na wes­ter­nu.

Od začát­ku 25. série se seri­ál vrá­til k původ­ní­mu sché­ma­tu epi­zod z let 1996-1999, a tak se kri­mi­nál­ní pří­pa­dy a vyšet­řo­va­cí prá­ce, ale i samot­né posta­vy s vlast­ní­mi osu­dy a život­ní­mi i kari­ér­ní­mi nezda­ry, posu­nu­ly do mno­hem vět­ší­ho cen­t­ra pozor­nos­ti než v minu­lých séri­ích s někdy pře­hna­ný­mi, ale zábav­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi. Do seri­á­lu se dostá­va­jí i aktu­ál­ní udá­los­ti, jako je kon­tro­verz­ní raso­vé pro­fi­lo­vá­ní v poli­cii, nové digi­tál­ní meto­dy vele­ní a říze­ní a vyšet­řo­vá­ní.


  • Zdroj: Německá Wikipedie
  • Foto: © RTL

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32191 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71691 KB. | 23.06.2024 - 07:42:41