Kritiky.cz > Recenze knih > Generace 89 - český a slovenský komiks

Generace 89 - český a slovenský komiks

0054065835 KDV0721 velka 1
0054065835 KDV0721 velka 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Události roku 1989 zásad­ně pro­mě­ni­ly celou čes­ko­slo­ven­skou spo­leč­nost a s ni i domá­cí komiks. Mladá autor­ská vlna dosta­la popr­vé po mno­ha letech pří­le­ži­tost svo­bod­ně vyprá­vět a kres­lit pří­běhy, jejichž otiš­tě­ní bylo dří­ve nemys­li­tel­né.

Komiksová kni­ha plná pří­bě­hů z růz­ných žánrů, sci - fi, kri­mi či poli­tic­ké z doby minu­lé od edi­to­ra Tomáše Prokůpka, je sou­hrn komik­so­vých pří­bě­hů, kte­ré s onou při­po­mín­kou oslav 30 let svo­bo­dy, má hlav­ně při­po­me­nout talen­to­va­né tvůr­ce, kte­rý měli smůlu že žili v Československu, kde jim doba nepřá­la.

Editor čte­ná­řům popi­su­je vznik komik­su, jeho slá­vu i roz­mach, ale také cen­zu­ru a násled­ný útlum svo­bod­né tvor­by, kdy se komiks žánro­vě sou­stře­dil jen na neut­rál­ní téma, či s odka­zem na komu­nis­tic­kou pro­pa­gan­du, a svět­lej­ší zítř­ky. A tak zača­la obdo­bí komik­sů téma­tic­ky blíz­ké­ho teh­dej­ší­mu reži­mu, kdy byla odmě­na za pro­pa­ga­ci tota­li­ty vel­mi dob­ře pla­ce­ná. A tak je čas­to děla­li tvůr­ci, kte­rý k tomu nemě­li krom vidi­ny rych­lé­ho zis­ku, hlub­ší vztah, což bylo na někte­rých dílech i vidět.

Sci - fi jsou mimo jiné vyob­ra­ze­né i v téhle kníž­ce, kte­rá obsa­hu­je cel­kem čtr­náct komik­so­vých pří­bě­hů, čes­kých a slo­ven­ských auto­rů z obdo­bí osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let.

Příběh z roku 1990 s názvem Konec sta­ré struk­tu­ry, kdy se autor Jan Patrik Krásný pre­zen­tu­je s pří­bě­hem komu­nis­ty jenž kon­čí v pro­pad­liš­ti dějin, popr­vé až v této kni­ze, vní­mám to jako tako­vou osla­vu demo­kra­cie a svo­bod­né tvor­by.

Premiéra je i u komik­su Sheila, hrdin­ce kte­rá boju­je s pod­svě­tím. První díl byl vydán ve Čtyřlístku a dal­ší už nevy­šel, až v této kni­ze jsou dal­ší dva pub­li­ko­vá­ny. Komiksovým časo­pi­sům moc doba nepřá­la, vyjma těch dět­ských jako čtyř­lís­tek, mate­ří­douš­ka a tak těch pre­mi­ér je v kni­ze více, kdy komik­so­vé časo­pi­sy měli jepi­čí život a tak jen pár pří­bě­hů vyšli poz­dě­ji v tiš­tě­ných médi­ích a jiné až ted“.

V kni­ze pub­li­ku­jí kres­lí­ři Jozef Gertli Danglár, Jan Patrik Krásný, Bohumil Fencl, Richard Broschardt, Karel Zeman, Jiří Grbavčic, Vladimír Tučapský, Jana Komárková, Libor Páv, Fero Mráz, Pavol Bratský, Lubomír Hlavsa, Miroslav Schonberg a Vladimír Hanuš. Většina těch­to kres­lí­řů je zná­ma z tiš­tě­ných médií jako je časo­pis ABC, Mateřídouška, Čtyřlístek, Obražovka, Tramp, Kometa či Makropolus.

Náš nej­zná­měj­ší kres­líř Kája Saudek sice v této kni­ze jako autor pub­li­ko­ván není, ale inspi­ro­val prá­vě Generaci 89, což je v kni­ze dost vidět. Kresby jsou tak pře­svěd­či­vé, že jsem si muse­la podí­vat na jmé­no auto­ra, že je nekres­lil on sám.

Nyní se zno­vu obli­ba komik­su vra­cí, ale bude to ješ­tě chví­li trvat, než zno­vu čes­ký komiks a naši auto­ři navzdo­ry super­ma­nům a posta­vič­kám z Walt Disney opět zaži­jí svo­je obdo­bí slá­vy.
Tahle kníž­ka je tako­vé malé umě­lec­ké dílo, plné nápa­di­tých obráz­ků a bub­lin. Nejvíce se mi líbil Komiks Sheila, plných barev a napě­tím, co bude dál, Konec sta­ré struk­tu­ry, Duryan Hyperman, Flip a Kastor.
Bylo to pří­jem­né víken­do­vé čte­ní, někdy dob­ro­druž­né čte­ní, s dobrou záplet­kou a někdy zase více pěk­ných obráz­ků při­dá­va­li na zají­ma­vos­ti pří­bě­hu a děla­li z něj pří­jem­né, nená­roč­né čte­ní, kdy pamět­ní­ci, milov­ní­ci komik­sů zavzpo­mí­na­jí a mla­dá gene­ra­ce zase pozná­vá naší tvůr­čí his­to­rii z éry komik­su.

Datum vydá­ní : 11.11 2019, počet stran 168, váza­ná s lami­no­va­ným potis­kem, roz­mě­ry : 210 - 295 mm

Knihu lze objed­nat zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/54065835/generace-89/

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63404 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72126 KB. | 23.04.2024 - 11:01:21