Kritiky.cz > Recenze knih > Harry Potter-Kouzelnický almanach

Harry Potter-Kouzelnický almanach

a10110f0006518 harry potter kouzelnicky almanach 2d
a10110f0006518 harry potter kouzelnicky almanach 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mávněte hůl­kou a pře­nes­te se do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Kolik scho­dišť je v Bradavicích? Víte, kdo má za pat­ro­na labuť? Chcete vidět, jak sla­ví Halloween v Bradavicích? Pokud jste ale­spoň jeden­krát odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je určen kou­zel­nic­ký alma­na­ch, jehož autor­kou není nikdo jiný, než J.K.Rowling. Tento alma­na­ch je ide­ál­ní dárek pod vánoč­ní stro­me­ček a roz­hod­ně potě­ší všech­ny milov­ní­ky Harryho Pottera.

V rukou držím úžas­né­ho prů­vod­ce svě­tem Harryho Pottera. Jedná se o obsáh­lou ency­klo­pe­dii čaro­děj­nic­kých sezna­mů, plán­ků, map a čaro­děj­ných před­mě­tů v jed­né kni­ze a na jed­nou mís­tě. Tento alma­na­ch je roz­dě­len do 7 vět­ších kapi­tol. Každá kapi­to­la je barev­ně oddě­le­na, s růz­ný­mi obráz­ky, okén­ky s tex­ty i daty. Co zde vlast­ně najde­te? Především časo­vou osu, jak to vše šlo v Bradavicích za sebou, jaký Harry Potter je, kdy se naro­dil, kdo byla Hermiona, Neville či Hagrid, pozná­te všech 142 scho­dišť v Bradavicích, ochut­ná­te báječ­né mňam­ky ve vla­ku, pozná­te jejich módu, Příčnou uli­ci v Londýně i její obcho­dy, uči­te­le, kni­hov­nu. Také se nau­čí­te řadu kou­zel a při­pra­ví­te nespo­čet lek­tva­rů a pozná­te také mno­ho škůd­ců a nejen to.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let a nejen jim. Určitě potě­ší jak děti, tak i dospě­lé, kte­ří se do této posta­vy zami­lo­va­li a už nemů­žou jinak. Možná je to i obrov­ská závis­lost. Mám kama­rád­ku, se kte­rou jsem stu­do­va­la vyso­kou ško­lu a teh­dy, před lety, když u nás vyšel prv­ní díl, stá­la fron­tu před knih­ku­pec­tvím od brz­ké­ho rána a na fakul­tu při­běh­la s vel­kým nad­še­ním a růžo­vý­mi tvá­ře­mi, že se oprav­du dočka­la a kni­hu má. Já v té době úpl­ně milov­ní­kem neby­la. V sou­čas­nos­ti, když jsem se začet­la a zača­la pro­hlí­žet ten­to alma­na­ch, musím říci, že jsem se v něm urči­tě našla. Co o něm vlast­ně říci? Je pros­tě krás­ný a nemůžu v něm pře­stat lis­to­vat. Autorka pře­hled­ně a tema­tic­ky řadí růz­né infor­ma­ce i map­ky. Mávněte hůl­kou a pře­nes­te se do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Dobrodružství prá­vě začí­ná.

Oficiální kou­zel­ný prů­vod­ce svě­tem knih o Harrym Potterovi od J.K.Rowling. Svět Harryho Pottera je pros­tě nesku­teč­ný.

Ukázka z kni­hy:

Na to, jak se vypo­řá­dat s běž­ný­mi kou­zel­ný­mi škůd­ci, exis­tu­je spous­ta rad. V těch extrém­něj­ších pří­pa­dech je však někdy nut­né zavo­lat odbor pro dohled nad kou­zel­ný­mi tvo­ry Ministerstva kou­zel (Poradnu pro boj se škůd­ci).

Fred, George, Harry a Ron byli jedi­ní, kdo vědě­li, že anděl na špič­ce vánoč­ní­ho strom­ku je ve sku­teč­nos­ti zahrad­ní trpas­lík, kte­rý kou­sl Freda do kot­ní­ku, když se záhon­ku vyta­ho­val mrkev na vánoč­ní veče­ři.

Vrhli se na lah­vič­ky s inkous­tem a všech­ny postří­ka­li, na cáry roz­tr­ha­li kni­hy a papí­ry, str­ha­li ze stěn obra­zy, pře­vrá­ti­li koš na odpad­ky, zmoc­ni­li se bra­šen a knih a vyhá­ze­li je roz­bi­tým oknem, během něko­li­ka minut se polo­vi­na tří­dy scho­vá­va­la pod lavi­ce­mi a Neville visel na lust­ru u stro­pu.

Plísňáček nám zamo­řu­je domy, vylu­ču­je teku­ti­nu, kte­rá vyvo­lá­vá hni­lo­bu jejich zákla­dů. Má odpu­di­vý puch roz­kla­du. Lze ho zba­vit pomo­cí čis­tí­cích kou­zel. Živí se špí­nou. Obratně zalé­zá pod prk­na pod­la­hy a za pane­ly oblo­že­ní stěn.

Oficiální kou­zel­ný prů­vod­ce svě­tem knih o Harrym Potterovi od J.K.Rowling

Několik slov u autor­ce:

K. Rowlingová je autor­kou série knih o Harrym Potterovi, kte­rá vychá­ze­la v letech 1997–2007. Knihy vyšly ve dvou stov­kách zemí, pře­lo­že­ny byly do desí­tek jazy­ků. Na zákla­dě série vznik­lo něko­lik úspěš­ných vel­ko­fil­mů. Spisovatelka je nosi­tel­kou mno­ha oce­ně­ní včet­ně Řádu Britského impé­ria, kte­rý jí udě­li­la krá­lov­na Alžběta II. za záslu­hy o dět­skou lite­ra­tu­ru, špa­něl­ské Ceny prin­ce ast­ur­ské­ho, fran­couz­ské­ho Řádu čest­né legie a nej­vyš­ší­ho oce­ně­ní pro auto­ry dět­ských knih, ceny Hanse Christiana Andersena. Angažuje se v mno­ha cha­ri­ta­tiv­ních hnu­tích včet­ně pod­po­ry zne­vý­hod­ně­ných dětí. Pro dospě­lé čte­ná­ře napsa­la román Prázdné mís­toa pod pseu­do­ny­mem Robert Galbraith vydá­vá detek­tiv­ní sérii s hlav­ním hrdi­nou Cormoranem Strikem. A vra­cí se i do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta – napří­klad scé­ná­řem k fil­mu Fantastická zví­řa­ta a kde je najít.

 

Autorka: J. K. Rowlingová

Přeložila: Kateřina Hajžmanová

Ilustrace: Peter Goes, Louise Lockhart, Writong Mai, Olia Muza, Pham Quang Phuc, Leni Pinfold, Tomislav Tomic

Žánr: fan­ta­sy pro děti, ency­klo­pe­die

Edice: Harry Potter-ilustrovaná vydá­ní

Vydáno: 2023, Nakladatelství Albatros Media, Praha

Počet stran: 208

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-07031-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40501 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71939 KB. | 20.07.2024 - 14:54:18