Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hlas moře

Hlas moře

200502182025 more2
200502182025 more2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlas moře je sku­teč­ným pří­bě­hem ochr­nu­té­ho muže, kte­rý po letech strá­ve­ných na lůž­ku již nechce dále žít a sna­ží se s požeh­ná­ním úřa­dů ode­jít ze svě­ta. Jeho mot­to: život je prá­vo, niko­liv povin­nost.

Ramón (Javier Bardem) je již přes čtvrt sto­le­tí upou­tán na lůž­ko díky své­mu nešťast­né­mu sko­ku do měl­ké­ho moře (mimo­cho­dem, zábě­ry vyprá­vě­jí­cí toto neštěs­tí jsou dost věro­hod­né a zřej­mě vás u nich zamra­zí). Ramón může pou­ze hýbat hla­vou, jinak celý svůj život leží v poste­li. Proto si chce s pomo­cí mla­dé práv­nič­ky Julie (Belén Rueda) vydo­bít legál­ní povo­le­ní k pro­ve­de­ní eutha­na­sie. Julia se sna­ží Ramónovi poro­zu­mět tak, aby byla před sou­dem schop­ná co nej­lé­pe pro­sa­zo­vat jeho přá­ní.

Jako pro­ti­pól k seri­óz­ní Julii se na scé­ně obje­vu­je mla­dá Rosa (Lola Dueñas), mat­ka dvou malých dětí, kte­rá má svých sta­ros­tí dost. I přes svůj neleh­ký život se roz­hod­ne Ramóna pře­svěd­čit o smys­lu živo­ta a odra­dit ho od jeho zámě­ru. O tom, jaký je Ramón i přes svou nemo­houc­nost cha­risma­tic­ký člo­věk, svěd­čí sku­teč­nost, že se do něj obě ženy zami­lu­jí. A obě se mu sna­ží, kaž­dá po svém, pomo­ci. Snažení Julie však poka­zí její vlast­ní dege­na­ra­tiv­ní cho­ro­ba, kte­rá na kon­ci fil­mu z mla­dé zdra­vé ženy zane­chá­vá pou­ze její sla­bý stín.

Většina pří­bě­hu se ode­hrá­vá v Ramónově poko­ji, ve kte­rém se stří­da­jí jed­not­li­ví akté­ři fil­mu. Kromě Julie a Rosy také čle­no­vé Ramónovy rodi­ny, kte­ří se o něj léta sta­ra­jí a milu­jí ho. Postoj rodi­ny k Ramónově neštěs­tí pěk­ně vysti­hl jeho otec - „je pou­ze jed­na věc hor­ší než smrt syna, a to když chce syn zemřít“. Záběry z poko­je jsou pak stří­dá­ny opa­ko­va­ným pro­mí­tá­ním nešťast­né udá­los­ti a Ramónovými fan­ta­zi­e­mi, ve kte­rých je scho­pen cho­dit a létat nad krás­nou pří­moř­skou kra­ji­nou a kde­ko­li tak dostih­nout svou lás­ku Julii.

Hlas moře je vel­mi sil­ný, poklid­ný pří­běh o zuři­vém boji člo­vě­ka o smrt.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Hlas moře
Režie: Alejandro Amenábar
Scénář: Alejandro Amenábar, Mateo Gil
V hlav­ních rolích: Javier Bardem, Lola Dueñas, Belén Rueda
Délka: 125 minut


Podívejte se na hodnocení Hlas moře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46317 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71956 KB. | 13.04.2024 - 07:33:02