Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Indiana Jones a království křišťálové lebky

Indiana Jones a království křišťálové lebky

Jones4
Jones4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako kaž­dým rokem, tak i ten­to rok je okur­ko­vá sezo­na pro novi­ná­ře, že se nic nedě­je, ligo­vý fot­bal není, extra­li­go­vý hokej není, jenom ty fil­mo­vé prázd­ni­no­vé trhá­ky jsou vždy slav­né. Před mno­ha a mno­ha lety nato­čil jeden začí­na­jí­cích reži­sér, kte­rý měl před sebou slav­nou budouc­nost, film o jed­nom uči­te­li arche­o­lo­gie, kerý se stal slav­nou iko­nou, kte­rou lidé opla­ká­va­li, str­há­va­li, kopí­ro­va­li. Tento slav­ný hrdi­na měl klo­bouk, bič a mno­ho oka­mži­ků s mno­ha kras­ným žena­mi, kte­ré ho pořád oble­to­va­li.    Dobyvatelé ztra­ce­né archy nastar­to­va­li v roce 1981, kdy mno­ho dneš­ních puber­ťá­ků ješ­tě neži­lo, dost vel­kou slá­vu. Režisér Steven Spielberg dal na své­ho kama­rá­dá George Lucase a do své­ho pří­bě­hu o arche­o­lo­go­vi – uči­te­lo­vi arche­o­lo­gie, dal mno­ho dob­rých ftíp­ků a odka­zů na slav­né his­to­ric­ké fil­my, na bra­ko­vé komi­xy a seri­á­ly, kte­ré vždy kon­či­ly vítěz­ství dob­ra nad zlem, sil­ným a pohled­ným mužem na zlý­mi cizin­cii.
¨    První díl, Dobyvatelé ztra­ce­né archy, byl pro­ti Němcům, dru­hý díl, Indiana Jones a chrám zká­zy,  pro­ti zlé sek­tě  a tře­tí, Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va,  zas se vrá­til k něm­cům a dru­hé svě­to­vé vál­ce a hlav­ní hrdi­na dostal i své­ho otce.
Po dlou­hých 19 letech je teď v našich kinech zatím posled­ní díl, Indiana Jones a krá­lov­ství křiš­ťá­lo­vé leb­ky, kte­rý se samo­zřej­mě musí při­způ­so­bit věku her­ců, kte­rým není zrov­na 20. Hlavní posta­vě je přes 60, tak i musel být posun v ději, kdy už se pří­běh nevě­no­val slav­ným 40. létům, ale  začal se věno­vat slav­ných 50. létům, doby hipe­es, ale také jiným odvě­kým pro­blé­mům se vel­kou  mocí. V prv­ním díle to byla Archa, dru­hém sek­ta Kalí a ve tře­tí to byl Ježíšův odkaz nesmr­tel­nos­ti.
A co nás tedy čeká v posled­ní díle,   je to křiš­ťá­lo­vá leb­ka, o kte­rou jde, o kte­rou zase boju­jí zlí lidé, ten­to­krát Rusové.  Příběh začí­ná zas úpl­ně stej­ně, hlav­ní oso­bě jde o život, jako kaž­dý díl, ale vždy se z toho vymo­tá a pří­běh může dob­ře začít.
Je dob­ře že se tvůr­ci vrh­li na oddycho­vou tvor­bu a je na kaž­dém kous­ku fil­mu vidět jejich nad­še­ní a odhod­lá­ní toho, aby ten­to film byl úspěš­ný a hlav­ně zábav­ný pro kaž­dou oso­bu. Najdou se v něm odka­zy na před­cho­zí díly, ale i na jiné fil­my. Každá oso­ba má svo­ji minut­ku k zapa­ma­to­vá­ní, svo­jí  vel­kou chví­li, svůj úsměv, kte­rý tomu­to fil­mu dá  kras­ný oddycho­vý fee­ling. Letošní rok je to tepr­ve dru­hý film, kte­rý se mi líbil. Další chví­le v mul­ti­ki­ně zatím neplá­nu­ji, pro­to­že se mi letoš­ní léta nějak neda­ří najít správ­nou nála­du a hlav­ně něja­ký správ­ný film, na kte­rý bych šel, Harry Potter je jed­nou za rok a půl a Pán Prstenů (Hobit) nám půjde do kin za veli­ce dlou­ho dobu, a tas si rad­ši opa­ku­ji star­ší fil­my, či dívám na DVD, kte­ré sbí­rám.
Jak Harrison Ford, Karen Allen, Shia LaBeouf tak i Cate Blanchett  hra­jí posta­vy veli­ce hez­ky, baví se z kaž­dé­ho oka­mži­ku své­ho par­tu, i ště­ky Johna Hurta, i jiných her­ců jsou krás­ně oddycho­vé, k poba­ve­ní. Kamera zapa­dá do sty­lu před­cho­zích dílů, ale opro­ti před­cho­zím dílům, u kte­rých za kame­rou stal Douglas Slocombe,  si dvor­ní kame­ra­man reži­sé­ra Janusz Kaminski    dovo­lil mno­ho kame­ro­vých fíg­lů a obra­zů, kte­ré sto­jí k vychut­ná­ní, hrát­ky se stí­nem, hrát­ky se ana­mo­for­mic­kým zázna­mem 2.35 : 1 a dal­ší­mi krás­ně efekt­ní­mi zábě­ry.
Co říct závě­rem? Film oprav­du sto­jí o to, na něj jít, vzít sebou celou rodi­nu, od ško­lá­ka, kte­rý před­cho­zí díly nevi­děl, po znal­ce a guru, kte­ří Indiana Jonese zna­jí skrz hry, seri­á­ly a samo­zřej­mě i skrz prv­ní tři díly. Prostě pro všech­ny, je sice ško­da, že nešel film s dabin­gem, ale  vše si pořád­ně vychut­ná člo­věk na DVD, kde nebu­de rušen čte­ním titul­ků.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23682 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72416 KB. | 24.05.2024 - 12:26:58