Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Internetová televize Mall.tv uvádí Terapii sdílení:,Nový seriál, který je o nás všech. O esemeskách a lidech

Internetová televize Mall.tv uvádí Terapii sdílení:,Nový seriál, který je o nás všech. O esemeskách a lidech

Eva Josefikova a Tomas Havlinek ztvarnili par v epizode Pridat si Alenu zdroj Mall.tv
Eva Josefikova a Tomas Havlinek ztvarnili par v epizode Pridat si Alenu zdroj Mall.tv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní roli v novém seri­á­lu Terapie sdí­le­nímhra­jí ese­mes­ky. Osm zpráv, osm epi­zod a osm pří­bě­hů. Příběhů, kte­ré inspi­ro­va­li reál­ní ode­si­la­te­lé a pří­jem­ci krát­kých vzka­zů, jež jsou na prv­ní pohled zdán­li­vě úsměv­né a pros­té, ve sku­teč­nos­ti ale vypo­ví­da­jí mno­hem víc. Svou auten­tič­nos­tí reflek­tu­jí rea­li­tu sou­čas­ných vzta­hů, kte­ré se z vel­ké čás­ti ode­hrá­va­jí na dis­ple­jích našich tele­fo­nů. A zatím­co jejich pokro­či­lé funk­ce jsme se nau­či­li ovlá­dat, abychom zůsta­li v kon­tak­tu, para­dox­ně jsme v zaje­tí jed­ni­ček a nul osa­mě­li. A prá­vě o  tom, že v tom nejsme sami, seri­á­lo­vá novin­ka inter­ne­to­vé tele­vi­ze Mall.tv je. V dob­rém i zlém.

 

Hraný seri­ál Terapie sdí­le­ním inspi­ro­va­ly ese­mes­ky ze stej­no­jmen­né­ho pro­jek­tu. Ten před tře­mi lety odstar­to­va­la kolek­ce tri­ček se vzta­ho­vý­mi věta­mi. V reak­ci na ni zača­ly její spo­lu­au­tor­ce Ester Geislerové cho­dit dal­ší více či méně úsměv­né zprá­vy a ona je ano­nym­ně zve­řej­ňo­vat na soci­ál­ních sítích. Dnes má Instagram Ester&Josefina, kte­rý spra­vu­je, 310 tisíc sle­du­jí­cích a Terapie sdí­le­ním svou kniž­ní, audio, live a od 25. říj­na také hra­nou podo­bu od spo­leč­nos­ti Negativ.

„Od začát­ku jsem si před­sta­vo­va­la, za jakých okol­nos­tí byly asi ese­mes­ky napsá­ny, a pro­to­že mám ráda krát­ké for­má­ty, líbi­la se mi myš­len­ka, že by na zákla­dě kaž­dé zprá­vy vzni­kl fik­tiv­ní pří­běh. S tímhle nápa­dem jsem se svě­ři­la Karlu Spěšnému, ředi­te­li Festivalu krát­kých fil­mů Praha a dra­ma­tur­go­vi Mall.tv, kte­rý se pro něj nadchl, a násled­ně jsme při­zva­li Johanu Ožvold, kte­rá už před­tím reží­ro­va­la audi­ok­ni­hu Terapie sdí­le­ním a dra­ma­tur­gic­ky se podí­le­la na kon­cep­tu živých před­ná­šek Terapie sdí­le­ním Live,“ popi­su­je Ester okol­nos­ti, kte­ré ved­ly ke vzni­ku osmi dílů. Každý z nich tvo­ří jeden samo­stat­ný uza­vře­ný pří­běh a má jiné herec­ké obsa­ze­ní, loka­ci a  čas­to i  reži­sé­ra nebo reži­sér­ku. Těch se při natá­če­ní vystří­da­lo cel­kem pět: kro­mě Johany Ožvold i Tomáš Pavlíček, Jitka Rudolfová, Jan Vejnar a  Luboš Kučera.

Důvodem tako­vé­ho ne úpl­ně stan­dard­ní­ho a  v mno­ha ohle­dech nároč­něj­ší­ho zpra­co­vá­ní byla sna­ha o tema­tic­kou růz­no­ro­dost a gene­rač­ní pře­sah. „Když mě Ester ke spo­lu­prá­ci oslo­vo­va­la, byla jsem zdr­žen­li­vá. Popravdě mě pře­kva­po­va­ly víc reak­ce na smsky než zprá­vy samot­né. Chtěla jsem tohle vyme­zo­vá­ní se obrá­tit a pou­ká­zat na to, že všich­ni jsme sou­čás­tí hloupé komu­ni­ka­ce na chyt­rých tele­fo­nech, a to je pod­sta­tou Terapie sdí­le­ním, sdí­le­ná zku­še­nost, se kte­rou se kaž­dý může iden­ti­fi­ko­vat,“ říká Johana Ožvold, kte­rá je nejen reži­sér­kou dvou dílů, ale také super­vi­zor­kou celé­ho seri­á­lu. „V tomhle ohle­du pro mě byla důle­ži­tá vyvá­že­nost, nechtě­la jsem vyvo­lat dojem, že špat­ní klu­ci posí­la­jí hod­ným hol­kám pří­šer­ný zprá­vy, nebo se ome­zit na jed­nu věko­vou sku­pi­nu. Jsou to kaž­do­den­ní situ­a­ce, kte­ré se týka­jí nás všech a vedou k zamyš­le­ní nad tím, jak se cho­vá­me a  co a proč píše­me,“ dodá­vá.

První epi­zo­da nazva­ná Přidat si Alenu s Evou Josefíkovou a  Tomášem Havlínkem už je na inter­ne­to­vé tele­vi­zi Mall.tv k vidě­ní. Další, ve kte­rých si zahrá­li napří­klad Jenovéfa Boková, Simona Babčáková, Ester Geislerová, Marek Daniel, Tomáš Jeřábek, Jakub Žáček nebo Zdeněk Godla budou násle­do­vat v týden­ní peri­o­di­ci­tě. Premiérově budou odvy­sí­lá­ny vždy kaž­dou nedě­li v 18:00 a poté dostup­né zdar­ma kdy­ko­li na www.mall.tv nebo pro­střed­nic­tvím apli­ka­cí v mobi­lech a chyt­rých tele­vi­zí.

 

Terapie sdí­le­ním: O  ese­mes­kách a  lidech

Osmidílný seri­ál

Autorka námě­tu: Ester Geislerová

Tvůrci seri­á­lu: Ester Geislerová, Johana Ožvold, Karel Spěšný

Dramaturgie a  super­vi­ze: Johana Ožvold, Karel Spěšný

Režie: Johany Ožvold, Tomáš Pavlíček, Jitka Rudolfová, Jan Vejnar, Luboš Kučera

Scénář: Johana Ožvold, Barbora Saxová, Lukáš Csicsely, Karel Spěšný, Tomáš Pavlíček, Luboš Kučera

Hrají: Eva Josefíková, Jenovéfa Boková, Simona Babčáková, Ester Geislerová, Sandra Černodrinská, Marek Daniel, Tomáš Jeřábek, Jakub Žáček, Zdeněk Godla a dal­ší

Producent: Milan Kuchynka

Šéfproducent Mall.tv: Lukáš Záhoř

Kamera: Šimon Dvořáček

Střih: Zuzana Walter, Jakub Vansa, Matěj Sláma

Zvuk: Adam Voneš
Architektka a kos­tým­ní výtvar­ni­ce:
Zuzana Mazáčová  
Masky: 
Klára Hubalová
Premiéra: 25. říj­na 2020 na Mall.tv

Ocenění: Serial Killer – nej­lep­ší web­se­ri­ál střed­ní a  východ­ní Evropy

www.mall.tv/terapie-sdilenim


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70883 s | počet dotazů: 279 | paměť: 72279 KB. | 21.07.2024 - 00:01:26