Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Říjnové novinky na Disney+ - CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU

Říjnové novinky na Disney+ - CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU

image002
image002
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU
Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba, kte­rá nabí­zí fil­my a seri­á­ly z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star, včet­ně exklu­ziv­ní tvor­by Disney+ Originals.
Dny se zkra­cu­jí a noci pro­dlu­žu­jí, a tak má Disney+ pro před­pla­ti­te­le nové skvě­lé pořa­dy, kte­ré je během dlou­hých pod­zim­ních veče­rů zaba­ví. Na začát­ku měsí­ce nabíd­ne všech­ny díly seri­á­lu Medvěd s Jeremym Allen Whitem v hlav­ní roli. Kritiky i divá­ky oce­ňo­va­né dra­ma, zasa­ze­né do kuchyň­ské­ho pro­stře­dí v Chicagu, bude pat­řit mezi seri­á­ly, o kte­rých se bude mlu­vit. Vrací se také posled­ní řada seri­á­lu Živí Mrtví a pre­mi­é­ru bude mít i true cri­me dra­ma Candy v hlav­ní roli s Jessicou Biel. Navíc se mohou před­pla­ti­te­lé těšit na nové epi­zo­dy seri­á­lů Andor, Starej Chlap, The Kardashians, She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka a dal­ší.
Říjen je také zna­me­ním, že se děsi­vou rych­los­tí blí­ží Halloween. Disney+ bude nacpa­né stra­ši­del­ně mra­zi­vým obsa­hem pro kaž­dé­ho. Ať už oblí­be­ný­mi sním­ky jako Hokus PokusMupeti Haunted Mansion: Strašidelný dům, kla­si­ka­mi jako Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů, nebo děsi­vý­mi horo­ry jako Temný dům a Hory mají oči. Disney+ také před­sta­ví halloween­ský spe­ci­ál Marvel Studios uvá­dí Vlkodlak: Noční lovec, Grimcutty nebo tře­tí řadu Co dělá­me v tem­no­tách.
Dostupnost obsa­hu se může v jed­not­li­vých zemích lišit a může se změ­nit. Obsah níže je plat­ný v době vydá­ní.

 

 

PREMIÉRY
ŽIVÍ MRTVÍ [THE WALKING DEAD]

11. ŘADA

3. říjen | Nové epi­zo­dy po týd­nu

V závě­reč­né čás­ti se Daryl, Maggie a naši hrdi­no­vé vydá­va­jí na ris­kant­ní misi s Neganem, aby se posta­vi­li tajem­ným Smrťákům. Mezitím se Eugenova sku­pi­na musí asi­mi­lo­vat do Společenství, aby zís­ka­la pomoc pro Alexandrii.

MEDVED [THE BEAR]

PŮVODNÍ SERIÁL

5. říjen | Všechny epi­zo­dy najed­nou

Po bolest­né rodin­né tragé­dii se vra­cí mla­dý šéf­ku­chař Carmy se zku­še­nost­mi z luxus­ních restau­ra­cí do Chicaga, aby vedl rodin­ný pod­nik. Ve svě­tě, kte­rý je tak vzdá­le­ný tomu, na co byl zvyk­lý, se vyrov­ná­vá s pro­blémy malé­ho pod­ni­ku, napja­tý­mi rodin­ný­mi vzta­hy a neo­hra­ba­ným per­so­ná­lem, kte­rý se nako­nec sta­ne jeho dru­hou rodi­nou.

Marvel Studios uvá­dí Vlkodlak: Noční lovec

[Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night]

7. říjen | HALLOWENSKÝ SPECIÁL

Za tem­né a ponu­ré noci se ze stí­nů vyno­ří taj­ná sku­pi­na lov­ců mon­ster a po smr­ti své­ho vůd­ce se shro­máž­dí ve stra­ši­del­ném domě pra­staré­ho rodu. Při podiv­ném a děsu­pl­ném vzpo­mí­ná­ní na vůd­cův život jsou lov­ci vyzvá­ní k tajem­né­mu a smr­to­nos­né­mu sou­pe­ře­ní o moc­nou relikvii. Čeká je noč­ní lov, kte­rý je nako­nec při­ve­de tvá­ří v tvář nebez­peč­né­mu mon­st­ru.

  CANDY

PŮVODNÍ SERIÁL

12. říj­na | Všechny epi­zo­dy najed­nou

Píše se rok 1980, Candy Montgomeryová je žena a mat­ka v domác­nos­ti, kte­rá udě­la­la všech­no správ­ně – měla dob­ré­ho man­že­la, dvě děti, krás­ný dům, dokon­ce i peč­li­vě plá­no­va­la a pácha­la pře­stup­ky – ale jak v ní narůs­tá tlak kon­for­mi­ty, její činy vola­jí po tro­še svo­bo­dy. Dokud jí někdo neřek­ne, aby byla zti­cha. A to bude mít smr­tí­cí násled­ky.

     
  ROSALINE

14. říjen | PŮVODNÍ FILM

Rosalina je svě­žím a vtip­ným poje­tím kla­sic­ké­ho Shakespearova milost­né­ho pří­bě­hu Romeo a Julie. Je vyprá­vě­no z pohle­du Juliiny sestře­ni­ce Rosaliny, kte­rá je záro­veň býva­lou Romeovou lás­kou. Když Romeo pozná Julii a začne se o ni uchá­zet, zlo­mí to Rosalině srd­ce, a tak se roz­hod­ne zni­čit lás­ku slav­né­ho páru a zís­kat Romea zpět.

     
  Francouzští chláp­ci [LES AMATEURS]

PŮVODNÍ SERIÁL

19. říjen | Všechny epi­zo­dy najed­nou

Dvoum ztros­kon­tan­cům, Vincentovi Piquetovi a Albanovi Burneovi, se obrá­tí jejich nud­ný život na ruby, když omy­lem odha­lí spik­nu­tí a ocit­nou se tak ve svě­tě orga­ni­zo­va­né zlo­či­nu. Je to začá­tek bláz­ni­vé a cha­o­tic­ké ces­ty plné nebez­pe­čí a intrik. A přes­to­že se zou­fa­le sna­ží zachrá­nit si život, nikdy se nepře­sta­nou hádat.

     
  BORIS

PŮVODNÍ SERIÁL

26. říjen | všech­ny 4 řady

Děj seri­á­lu Boris se původ­ně ode­hrá­val na poza­dí níz­ko­roz­počto­vé­ho ital­ské­ho seri­á­lu Gli occhi del cuo­re. Ve čtvr­té (spin-off) řadě se vra­cí původ­ní herec­ké obsa­ze­ní. Svět a tele­vi­ze se však od té doby změ­ni­ly. Všude vlád­nou soci­ál­ní sítě, influ­en­ce­ři a růz­né stre­a­mo­va­cí plat­for­my. Jak se naši hrdi­no­vé při­způ­so­bí nové­mu svě­to­vé­mu řádu?

     
VĚDĚLI JSTE, ŽE
     
  Bude víc Marvelu? Seriál She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka ten­to měsíc kon­čí, ale fanouš­ci Marvelu se nemu­sí bát! V říj­nu na Disney+ při­chá­zí Marvel Studios Assembled: Jak se natá­čel seri­ál She-Hulk. Navíc může­te od 7. říj­na na Disney+ vidět Tobeyho Maguirea jako Petera Parkera ve sním­cích Spider-Man™ (2002), Spider-Man™2 (2004) a Spider-Man™ 3 (2007).  
     
     

 

 

CO DALŠÍHO V ŘÍJNU UVIDÍTE?
GRIMCUTTY

PŮVODNÍ FILM

10. říj­na

CO DĚLÁME V TEMNOTÁCH

PŮVODNÍ SERIÁL: 3. ŘADA

26. říjen

     
 
     
BENDIKTOVA TAJEMNÁ SPOLEČNOST

PŮVODNÍ SERIÁL: 2. ŘADA

26. říjen

  Star Wars:

pří­běhy rytí­řů jedi

PŮVODNÍ SERIÁL

26. říjen


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56365 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72371 KB. | 16.04.2024 - 15:27:01