Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
word image 336434 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“ říká reži­sér česko-slovensko-polské novin­ky Indián, kte­rá má ten­to čtvr­tek pre­mi­é­ru v čes­kých kinech.

Komedie Indián před­sta­vu­je hlav­ní­ho hrdi­nu ztvár­ně­né­ho Karlem Rodenem, do kte­ré­ho vstou­pí duch indi­án­ské­ho náčel­ní­ka a změ­ní mu život po všech strán­kách.

„Karel Roden je vel­ká herec­ká per­so­na. A jako tako­vá ke kaž­dé své roli při­stu­pu­je. Když si to pře­čte běž­ný člo­věk, tak ho napad­ne: Jé to bude legra­ce! Karel k tomu ale při­stu­pu­je jinak,“ pochva­lu­je si výji­meč­nost Karla Rodena reži­sér fil­mu a pokra­ču­je: „Jeho při­či­ně­ním ten humor dostá­vá úpl­ně jiný level a to mě na tom hroz­ně baví.“

Video najde­te zde:


Tomáš Svoboda debu­to­val úspěš­nou kome­dií Hodinový man­žel (2014) a kome­di­ím zůstá­vá od té doby ve své fil­mo­gra­fii věr­ný. Film Indián rea­li­zo­val pod pro­du­cent­skou zášti­tou Patrizia Genteho, kte­rý má na kon­tě nespo­čet komerč­ních i neko­merč­ních TV a onli­ne spo­tů a pořa­dů pro tele­viz­ní obra­zov­ky.

„Chtěl jsem oslo­vit sce­náris­tu a reži­sé­ra, kte­rý píše kome­die, a dostal jsem dopo­ru­če­ní na Tomáše, “ popsal začát­ky spo­lu­prá­ce autor námě­tu a spo­lusce­náris­ta Patrizio Gente. „Chtěl jsem kome­dii jinou, kva­lit­ní, s humo­rem, kte­rý vychá­zí ze situ­a­ce při­ro­ze­ně. Komedii, kte­rá vás při­nu­tí se i zamys­let. A prá­vě indi­á­ni mají zása­dy, pra­vi­dla a hod­no­ty už po sta­le­tí,“ dodal Gente.

V kopro­dukč­ní kome­dii Indián se kro­mě Vicy Kerekes a Karla Rodena před­sta­ví také Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec či Przemyslav Kapsa.

Za kame­ru se posta­vil na Českého lva nomi­no­va­ný David Ployhar (Fotograf, 2015).

 

Komedie Indián vyprá­ví o hek­tic­kém živo­tě zane­prázd­ně­né­ho finanč­ní­ka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho vstou­pí duch umí­ra­jí­cí­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka (Daniel Olbrychski).

Ondřej je tvr­dý obchod­ník a aro­gant­ní wor­ko­ho­lik. V Praze vede vel­kou, úspěš­nou fir­mu. Smyslem jeho živo­ta jsou pení­ze. Ondřej prá­vě v Nebrasce dojed­nal život­ní obchod s boha­tým inves­to­rem, kte­rý na okra­ji Prahy zafi­nan­cu­je výstav­bu luxus­ních rezi­den­cí. Na ces­tě z Ameriky leta­dlo pře­lé­tá­na nad rezer­va­cí, kde prá­vě pro­bí­há pohřeb indi­án­ské­ho náčel­ní­ka. Duch indi­á­na stou­pa­jí­cí k nebi nara­zí do leta­dla a nedo­pat­ře­ním se vtě­lí do Ondřeje. A ten­to duch má o Ondřejově živo­tě a jeho hod­no­tách roz­hod­ně odliš­né před­sta­vy. Ráno doma Ondřeje pro­bu­dí vel­mi neod­byt­ný hlas v jeho hla­vě. Hlas, kte­rý se roz­ho­dl mu pomo­ci a změ­nit ho. Ondřej se však nezva­né­mu návštěv­ní­ko­vi nehod­lá jen tak vzdát. Každodenní pra­cov­ní a rodin­né pro­blémy dostá­va­jí nový roz­měr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodi­nu a kole­gy. Mezi Ondřejem a duchem začí­ná neú­pros­ný, divo­ký sou­boj plný situ­ač­ní komi­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 %11. července 2022 Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 % Po dvou slibných dílech se tentokrát nevracíme k nové Dolores, ale pokračujeme s příběhem Caleba a Maeve. Jejích pokračování ve světě 20. let minulého století stojí za odhalení a za […] Posted in TV Recenze
  • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
  • #1991: Královská krev: Svatokrádežná svatba - 80 %3. června 2019 #1991: Královská krev: Svatokrádežná svatba - 80 % Královská krev: Svatokrádežná svatba (Sang Royal)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Sang Royal 1: Noces Sacrilèges" (2010) a "Sang Royal 2: Crime et […] Posted in Recenze komiksů
  • Fly II, The (1989)11. května 2021 Fly II, The (1989) V tomto případě jsou dědičné geny vážně na škodu!!!Seth svou bitvu o zachování lidskosti prohrál a Veronica nenašla klid ani spásu, místo toho jí čekal bolestivý hrůzný porod, který […] Posted in Horory
  • Daňové zákony 202021. března 2020 Daňové zákony 2020 Daňové zákony se stručnými komentáři jsou každoroční klasikou už od roku 1999. Letos byly do textu zapracovány změny vyplývající ze zákonů s účinností k 1. 1. 2020 i k […] Posted in Recenze knih
  • Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování15. března 2016 Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování Hollywoodští tvůrci pracují na filmovém zpracování slavné knihy Metro 2033, na jejíž motivy vznikly i úspěšné videoherní adaptace. Producenti Michael De Luca a Stephen L'Heureux se spojili […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Deadpool (2016)11. února 2016 Deadpool (2016) Za mě trochu rozpačité pocity. Po stránce humoru a zábavy Deadpool splňuje přesně to, co slíbil, ale akční stránka je bohužel průměrná a příliš se ji nedočkáme. Nejen, že jde místy dost […] Posted in Krátké recenze
  • Joffrey Baratheon – Hra o Trůny13. dubna 2016 Joffrey Baratheon – Hra o Trůny „Měli jsme zlého krále. Měli jsme blbého krále, ale nevím, jestli jsme někdy měli za krále zlého blbce.“ Tyrion Lannister při shrnutí svého synovce Joffreyho Baratheona Joffrey […] Posted in Profily postav
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […] Posted in Rozhovory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50271 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71680 KB. | 28.02.2024 - 10:26:10