Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
word image 336434 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“ říká reži­sér česko-slovensko-polské novin­ky Indián, kte­rá má ten­to čtvr­tek pre­mi­é­ru v čes­kých kinech.

Komedie Indián před­sta­vu­je hlav­ní­ho hrdi­nu ztvár­ně­né­ho Karlem Rodenem, do kte­ré­ho vstou­pí duch indi­án­ské­ho náčel­ní­ka a změ­ní mu život po všech strán­kách.

„Karel Roden je vel­ká herec­ká per­so­na. A jako tako­vá ke kaž­dé své roli při­stu­pu­je. Když si to pře­čte běž­ný člo­věk, tak ho napad­ne: Jé to bude legra­ce! Karel k tomu ale při­stu­pu­je jinak,“ pochva­lu­je si výji­meč­nost Karla Rodena reži­sér fil­mu a pokra­ču­je: „Jeho při­či­ně­ním ten humor dostá­vá úpl­ně jiný level a to mě na tom hroz­ně baví.“

Video najde­te zde:


Tomáš Svoboda debu­to­val úspěš­nou kome­dií Hodinový man­žel (2014) a kome­di­ím zůstá­vá od té doby ve své fil­mo­gra­fii věr­ný. Film Indián rea­li­zo­val pod pro­du­cent­skou zášti­tou Patrizia Genteho, kte­rý má na kon­tě nespo­čet komerč­ních i neko­merč­ních TV a onli­ne spo­tů a pořa­dů pro tele­viz­ní obra­zov­ky.

„Chtěl jsem oslo­vit sce­náris­tu a reži­sé­ra, kte­rý píše kome­die, a dostal jsem dopo­ru­če­ní na Tomáše, “ popsal začát­ky spo­lu­prá­ce autor námě­tu a spo­lusce­náris­ta Patrizio Gente. „Chtěl jsem kome­dii jinou, kva­lit­ní, s humo­rem, kte­rý vychá­zí ze situ­a­ce při­ro­ze­ně. Komedii, kte­rá vás při­nu­tí se i zamys­let. A prá­vě indi­á­ni mají zása­dy, pra­vi­dla a hod­no­ty už po sta­le­tí,“ dodal Gente.

V kopro­dukč­ní kome­dii Indián se kro­mě Vicy Kerekes a Karla Rodena před­sta­ví také Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec či Przemyslav Kapsa.

Za kame­ru se posta­vil na Českého lva nomi­no­va­ný David Ployhar (Fotograf, 2015).

 

Komedie Indián vyprá­ví o hek­tic­kém živo­tě zane­prázd­ně­né­ho finanč­ní­ka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho vstou­pí duch umí­ra­jí­cí­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka (Daniel Olbrychski).

Ondřej je tvr­dý obchod­ník a aro­gant­ní wor­ko­ho­lik. V Praze vede vel­kou, úspěš­nou fir­mu. Smyslem jeho živo­ta jsou pení­ze. Ondřej prá­vě v Nebrasce dojed­nal život­ní obchod s boha­tým inves­to­rem, kte­rý na okra­ji Prahy zafi­nan­cu­je výstav­bu luxus­ních rezi­den­cí. Na ces­tě z Ameriky leta­dlo pře­lé­tá­na nad rezer­va­cí, kde prá­vě pro­bí­há pohřeb indi­án­ské­ho náčel­ní­ka. Duch indi­á­na stou­pa­jí­cí k nebi nara­zí do leta­dla a nedo­pat­ře­ním se vtě­lí do Ondřeje. A ten­to duch má o Ondřejově živo­tě a jeho hod­no­tách roz­hod­ně odliš­né před­sta­vy. Ráno doma Ondřeje pro­bu­dí vel­mi neod­byt­ný hlas v jeho hla­vě. Hlas, kte­rý se roz­ho­dl mu pomo­ci a změ­nit ho. Ondřej se však nezva­né­mu návštěv­ní­ko­vi nehod­lá jen tak vzdát. Každodenní pra­cov­ní a rodin­né pro­blémy dostá­va­jí nový roz­měr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodi­nu a kole­gy. Mezi Ondřejem a duchem začí­ná neú­pros­ný, divo­ký sou­boj plný situ­ač­ní komi­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Manyeo (2018)31. prosince 2018 Manyeo (2018) Park Hoon-Jeong je solidní režisér, který natočil například New World, The Tiger, a V.I.P. psal také scénář k vynikajícímu I Saw the Devil, takže jasná záruka kvality a svým novým počinem […] Posted in Krátké recenze
  • Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta20. dubna 2022 Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta Dnes se s vámi můžeme podělit o to, že je k dispozici otevřená betaverze 1.44 pro Euro Truck Simulator 2, kterou si můžete vyzkoušet. Mějte prosím na paměti, že tato větev je sestavením ve […] Posted in Herní aktuality
  • Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek22. prosince 2020 Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek Příběh se točí okolo věčného souboje Amazonek a boha války Aréa. Začíná v době, kdy Diana (Gal Gadot) trénuje na ostrově Themyscira bojové umění pod vedením generálky Antiope (Robin […] Posted in Retro filmové recenze
  • Titulky k Becoming Elizabeth S01E04 - Lighten Our Darkness5. srpna 2022 Titulky k Becoming Elizabeth S01E04 - Lighten Our Darkness Alžbětě se v novém dočasném domově nelíbí. Přijede ji navštívit Marie, aby jí řekla, že se u dvora spekuluje, proč se u něj už dlouho neobjevila. Eduard je naštvaný z pozvánky na svatbu […] Posted in Titulky
  • Bestia in calore, La (1977)7. prosince 2011 Bestia in calore, La (1977) Nacisti přišli na způsob, jak nebohé vězeňkyně usouložit k smrti... Obyvatelé malého italského městečka se musí potýkat s dennodenní tyranií nacistických vojáků. Místní kněz […] Posted in Horory
  • Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky8. října 2014 Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel novou českou komedii VYBÍJENÁ podle […] Posted in Články
  • Komiks 10027. dubna 2019 Komiks 100 Posted in Komiks
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • Divoké vlny29. srpna 2007 Divoké vlny Tučňáci, tučňáci, tučňáci, tady zase tučňáci. Jsou všude. Roztrhl se pytel s tímto tématem, kterému se léta všichni vyhýbali? Po Happy Feet, Divočině, […] Posted in Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20018 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71576 KB. | 14.06.2024 - 21:16:51