Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru a splnila si sen

Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru a splnila si sen

word image 336431 1
word image 336431 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V novém sním­ku reži­sé­ra Tomáše Svobody s názvem Indián si jed­nu z hlav­ních žen­ských postav, finanč­ní ředi­tel­ku Janu, zahrá­la Vica Kerekes. Slovensko-maďarská hereč­ka si tak spl­ni­la svůj herec­ký sen – ztvár­nit nega­tiv­ní posta­vu, což se jí nedě­je tak čas­to, a spl­ni­la si i přá­ní pra­co­vat s Karlem Rodenem. Česko-slovensko-polská kome­die dora­zí do kin už 22. září.

Že bude hrát ne úpl­ně čest­nou posta­vu pro­zra­di­li tvůr­ci Vice Kerkes hned na začát­ku. „Neskutečně mě to potě­ši­lo, pro­to­že jsem jich zase tolik nehrá­la. Často se říká, že hrát klad­nou nebo sym­pa­tic­kou posta­vu není tako­vá výzva, tak­že jsem se na ten­to úkol vel­mi těši­la,“ kvi­to­va­la s nad­še­ním hereč­ka. „Negativní roli si napl­no vychut­nám, ale je pro mě důle­ži­té, abych našla prav­du té posta­vy. Musím se do ní abso­lut­ně převtě­lit a neod­su­zo­vat ji. Snažím se vžít do její situ­a­ce a pocho­pit, proč pře­mýš­lí tak, jak pře­mýš­lí,“ vysvět­li­la Kerekes o své posta­vě Jany.

Poté, co si pře­čet­la scé­nář, nemě­la důvod roli nepři­jmout. „Když mám po pře­čte­ní scé­ná­ře dob­rý pocit a chuť pra­co­vat, tak je to dob­ré zna­me­ní. Tento scé­nář měl pro mě smy­sl i kvů­li tomu, že se v něm potká­va­jí růz­ní lidé a jejich názo­ry. Někteří chtě­jí hlav­ně kari­é­ru, úspěch a pení­ze, jiní zase chtě­jí život pro­žít jinak. Důležité pro ně je, že na svě­tě nejsou sami. A to se mi na scé­ná­ři líbi­lo, že v něm dochá­zí ke stře­tu těch dvou svě­tů,“ pro­zra­di­la o novém fil­mu Vica Kerekes.

Na svou roli se zrza­vá krás­ka nemu­se­la při­pra­vo­vat nijak slo­ži­tě. „Nemusela jsem pro to dělat nic. Jen být při­ro­ze­ná, nebát se vydat ze sebe všech­no a nesty­dět se. Každá žena má v sobě růz­né polo­hy, jed­nou potře­bu­je­me být roman­tic­ké a jin­dy zase dra­či­ce. Každá z nás to má v sobě, jen já to mož­ná tolik neře­ším a jsem svo­bod­něj­ší,“ vysvět­li­la hereč­ka zná­má z fil­mů jako Nestyda, Muži v nadě­ji nebo Zejtra napo­řád.

V kopro­dukč­ní kome­dii Indián se kro­mě Vicy KerekesKarla Rodena před­sta­ví také Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec či Przemyslav Kapsa.

Režie se ujal Tomáš Svoboda. Scénář napsa­li Tomáš Svoboda a Patrizio Gente. Za kame­ru se posta­vil na Českého lva nomi­no­va­ný David Ployhar (Fotograf, 2015).

Komedie Indián vyprá­ví o hek­tic­kém živo­tě zane­prázd­ně­né­ho finanč­ní­ka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho vstou­pí duch umí­ra­jí­cí­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka (Daniel Olbrychski).

Ondřej je tvr­dý obchod­ník a aro­gant­ní wor­ko­ho­lik. V Praze vede vel­kou, úspěš­nou fir­mu. Smyslem jeho živo­ta jsou pení­ze. Ondřej prá­vě v Nebrasce dojed­nal život­ní obchod s boha­tým inves­to­rem, kte­rý na okra­ji Prahy zafi­nan­cu­je výstav­bu luxus­ních rezi­den­cí. Na ces­tě z Ameriky leta­dlo pře­lé­tá­na nad rezer­va­cí, kde prá­vě pro­bí­há pohřeb indi­án­ské­ho náčel­ní­ka. Duch indi­á­na stou­pa­jí­cí k nebi nara­zí do leta­dla a nedo­pat­ře­ním se vtě­lí do Ondřeje. A ten­to duch má o Ondřejově živo­tě a jeho hod­no­tách roz­hod­ně odliš­né před­sta­vy. Ráno doma Ondřeje pro­bu­dí vel­mi neod­byt­ný hlas v jeho hla­vě. Hlas, kte­rý se roz­ho­dl mu pomo­ci a změ­nit ho. Ondřej se však nezva­né­mu návštěv­ní­ko­vi nehod­lá jen tak vzdát. Každodenní pra­cov­ní a rodin­né pro­blémy dostá­va­jí nový roz­měr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodi­nu a kole­gy. Mezi Ondřejem a duchem začí­ná neú­pros­ný, divo­ký sou­boj plný situ­ač­ní komi­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48221 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71494 KB. | 24.06.2024 - 14:30:29