Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

Robot
Robot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem.

3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem

Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Několik desí­tek let jsme čeka­li na seri­óz­ní adap­ta­ci něja­ké­ho díla Isaaca Asimova, přes něko­lik poku­sů věno­va­ných dět­ské­mu pub­li­ku (Andrew - člen naší rodi­ny) se do čes­kých vln vrh­la vel­kou rych­los­tí akč­ní adap­ta­ce neslav­něj­ší­ho díla auto­ra. Je sice vol­ná, jak se na správ­né ame­ric­ké fil­my slu­ší, ale v urči­tém ohle­du dává hold a čest skvě­lé­mu spi­so­va­te­li.

Změn u fil­mu je opro­ti před­lo­ze doce­la dost, a film si bere Asimova jako zdroj námě­tu a myš­le­nek, včet­ně tří záko­nu robo­ti­ky.

Chicago v roce 2035, kdy už je svět zapl­něn robo­ty, posluš­ný­mi, přes­ně plní­cí­mi tři robo­tic­ké záko­ny. Převážná vět­ši­na lidí je napros­to spo­ko­je­na, pou­ze jedin­ci, jako je tře­ba detek­tiv Spooner (Will Smith) nema­jí tyto ple­cho­vé miláč­ky lidí rádi. Ten ješ­tě svo­ji nená­vist zvět­šil, když se zase­be­vraž­dí jeho takřka otec Alfred Panniny (James Cromwell), kte­rý vyví­jel novou řadu robo­tů. Ona to ješ­tě ani sebe­vraž­da neby­la, pro­to­že se během něko­li­ka minut zjis­tí, že vlast­ně za to může, tře­ba i nemu­sí, kdo ví, robot. A ten při odha­le­ní ute­če z míst­nos­ti, kte­rou Panniny opus­til, byla hod­ně vyso­ko a sko­čil z okna. A tím­to začí­ná zají­ma­vé klub­ko postup­ně odha­lo­va­ných sou­vis­los­tí, nových infor­ma­cích, a zjiš­ťo­vá­ní, kdo všech­no za tím sto­jí? Robot, Člověk, mezi­ná­rod­ní kor­po­ra­ce…

A taky jak je hezká a šikov­ná paní, mož­ná i sleč­na, Calvinová (Bridget Moynahan), kte­rá už je sice v kníž­kách dost sta­rá, ale ve fil­mu je to doce­la sym­pa­tic­ká bru­net­ka.

Možná, že by se Asimov otá­čel ve svém hro­bě, jak živý a akč­ní film to je, jak nově poja­tý, zají­ma­vě sestří­ha­ný, zají­ma­vě tri­ko­vě udě­la­ný, ale mož­ná i ne. Kdo ví, kníž­ku Já robot napsal před dlou­hý­mi časy a tak neměl před­sta­vu, jak se může jeho lát­ka pojmout.

Filmové adap­ta­ce se ujal, pro někte­ré lidi nezná­mý, reži­sér Alex Proyas, kte­rý nato­čil fil­my jako je Vrána, Smrtihlav a jiné. A popr­vé dostal vel­ký roz­po­čet a vel­kou hvězdu. Hvězdu jako je Will Smith.Ano je to ten jeden z neslav­něj­ších ame­ric­kých her­ců – čer­no­chů. Režie se ujal zruč­ně. Je to jeden z mála ame­ric­kých fil­mů, ve kte­rém je vidět, že je za nimi hro­ma­da prá­ce. Hlavně, akce je nato­če­ná zruč­ně, není to Michaley Bay, ani Matrix, je to něco lep­ší­ho, pro­to­že to nenu­dí, a hlav­ně stá­le člo­věk ješ­tě ví, co se v akci na plát­ně děje.

Musíme taky do toho­to fil­mu při­číst tri­ky, pro­to­že robo­ti jsou utvá­ře­ní kom­plet­ně na počí­ta­či. Ale stej­nou tech­ni­kou, jako je nato­čen Glum. Tedy s věr­nou předlou­hou her­ce, kte­rý pře­de­hrá­val akce, aby počí­ta­če vědě­li, co mají vypo­číst. A tak veli­ce důle­ži­tá koo­pe­ra­ce počí­ta­čo­vých objek­tů, robo­tů, je zaru­če­na. A roz­hod­ně se v tom­to fil­mu poved­la, pro­to­že není vidět, kde kon­čí deko­ra­ce, živí her­ci, a kde začí­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

Co na závěr? No pros­tě pra­vý let­ní odde­cho­vý film, plný hlá­šek, chyt­ré­ho humo­ru, dob­ře nato­če­né akce, kte­rá nenu­dí. Bez žád­ných vel­kých chyb, kte­ré by ško­di­ly fil­mu, kte­rý se může, i nemu­sí, líbit všem.


Podívejte se na hodnocení Já, robot na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56492 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71885 KB. | 16.06.2024 - 14:46:29