Kritiky.cz > Domácí rady > Jak kabelku sladit s oblečením

Jak kabelku sladit s oblečením

kabelka 1520920956
kabelka 1520920956
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kabelka je důle­ži­tým mód­ním doplň­kem, bez nějž by si mno­ho žen neu­mě­lo svůj život před­sta­vit. Kromě prak­tic­ké a funkč­ní strán­ky je však u kabel­ky důle­ži­tý i design, jenž doká­že pod­trh­nout a dotáh­nout vzhled k napros­té doko­na­los­ti ane­bo jej nao­pak zce­la sho­dí do pro­pas­ti mód­ních úle­tů. To vše zále­ží jen na tom, jak správ­ně sla­dí­te kabel­ku s oble­če­ním. Jenomže správ­ně zkom­bi­no­vat kabel­ku s oble­če­ním není až tak snad­né, jak by se na prv­ní dojem moh­lo zdát...

Kabelka k oblečení
ant­bags / Pixabay

Situaci mnoh­dy kom­pli­ku­je i fakt, že i v dneš­ní době, kdy se kabel­ky nabí­zí na kaž­dém rohu za pár korun, řada žen stá­le dis­po­nu­je pou­ze jed­nou kabel­kou, kte­rou nezná­mo proč pova­žu­je za uni­ver­zál­ní. A při­tom žád­ná uni­ver­zál­ní kabel­ka nee­xis­tu­je! Pokud tedy chce­te dob­ře vypa­dat (tak, ať se vám to líbí, nebo ne), hrát­kám s kabel­ka­mi se nevy­hne­te.

Jak vybírat kabelku k oblečení?

  • Stává se vám, že sto­jí­te před zrca­dlem, zdá se vám, že máte vše tip top, jen s kabel­kou poně­kud tápe­te? Pomoci vám může jed­no­du­ché pra­vi­dlo, kte­ré radí, abys­te se při výbě­ru kabel­ky drže­ly cel­ko­vé­ho sty­lu vaše­ho oble­če­ní. Co tím máme na mys­li? Nekombinujte spor­tov­ní out­fit s večer­ní­mi ane­bo ele­gant­ní­mi kabel­ka­mi. To by byla vraž­da! Jednoduše, ele­gant­ní kabel­ka pat­ří k ele­gant­ní­mu out­fi­tu, spor­tov­ní k spor­tov­ní­mu, casu­al k ležér­ní­mu apod. Pozor! Kabelka však v žád­ném pří­pa­dě nesmí sply­nout s out­fi­tem.
  • I když se zdá že se o kom­bi­na­ci bar­vy kabel­ky s bota­mi hovo­ří dlou­ho a dosta­teč­ně, ješ­tě stá­le mno­ho žen (snad ze zvy­ku) inkli­nu­je při náku­pu k šer­mo­vá­ní s bota­mi u kabe­lek. Takže ješ­tě jed­nou: “Už dáv­no nepla­tí, aby kabel­ka muse­la mít nut­ně shod­nou bar­vu s bota­mi”. Kabelka může být i barev­ně kon­trast­ní, důle­ži­té ale je, aby s oble­če­ním něja­kým způ­so­bem ladi­la. Kontrastní kabel­ka např. poně­kud nud­ný a mono­li­tý out­fit doká­že roz­zá­řit a neut­rál­ní tlu­me­ná kabel­ka již dosta­teč­ně barev­ný out­fit ustá­lí. Černé kabel­ky ve vět­ši­ně pří­pa­dů vypa­da­jí buď nud­ně ane­bo smut­ně.
  • Sladit vzo­ry na oble­če­ní se vzo­rem na kabel­ce není nemož­né, ale je to už vyš­ší dív­čí. Ne kaž­dá žena umí vzá­jem­ně vzo­ry kom­bi­no­vat, a pokud se v módě pří­liš nevy­zná­te, je lep­ší držet se jis­to­ty. Z dru­hé stra­ny, jsou to prá­vě vzo­ry, kte­ré doká­ží dodat vaše­mu sty­lu vel­ký šmrnc. Pokud se tedy do kom­bi­na­ce pus­tí­te, měly by vzo­ry na kabel­ce být podob­né nebo shod­né s těmi na oble­če­ní, mělo by se v jed­nom pří­pa­dě jed­nat o geo­me­t­ric­ké vzo­ry a barva vzo­rů ane­bo pod­klad by se měla obje­vit i v out­fi­tu.
  • Aby vám kabel­ka slu­še­la, neza­po­meň­te na to, že na veli­kos­ti zále­ží. Kabelku vybí­rej­te i s ohle­dem na vaši posta­vu, pro­to­že může pod­trh­nout vaše před­nos­ti i zamas­ko­vat vaše nedo­stat­ky. Pozor, když sáh­ne­te po nespráv­né, mís­to mas­ko­vá­ní dojde k pra­vé­mu opa­ku.

Doufáme, že vám tyto rady ale­spoň tro­chu pomoh­ly s výbě­rem té nej­lep­ší kabel­ky. Na závěr ješ­tě upo­zor­ní­me, že kabel­ku bys­te si samo­zřej­mě měly vybí­rat i pod­le pří­le­ži­tos­ti.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33788 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69485 KB. | 06.12.2023 - 08:34:52