Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jigsaw - Jigsaw se vrací poosmé a je to pořád celkem dobré.

Jigsaw - Jigsaw se vrací poosmé a je to pořád celkem dobré.

Saw8
Saw8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hororů se do našich kin tolik nedo­sta­ne, ale jsou někte­ré, kte­ré se k nám dostat musí. A jsou někte­ré, na něž se člo­věk sku­teč­ně těší. I když už je dáv­no po pre­mi­é­ře, byl to prá­vě sní­mek „Jigsaw“, na kte­rý jsem se sku­teč­ně těšil a kte­rý jsem v kině musel vidět za kaž­dou cenu. Neříkám, že moje oče­ká­vá­ní byla napl­ně­na, ale nako­nec jsem z pro­mí­tá­ní odchá­zel poměr­ně spo­ko­je­ný.

  Loutka už jede.

Spierigové udě­la­li to, že nato­či­li film, kte­rý nava­zu­je na původ­ní sérii, a to nejen dějo­vě, ale i sty­lem, což je doce­la fajn, pro­to­že nechce­te něco úpl­ně jiné­ho, chce­te něco, co ctí záko­ni­tos­ti série, kte­rou máte rádi. A já mám sérii „Saw“ moc rád, a to jako celek, niko­li jen někte­ré vybra­né fil­my. Jasně, někte­ré jsou slab­ší, mož­ná i vylo­že­ně sla­bé, ale jako celek je pro mě série pros­tě dob­rá.

  Lopata řeší hodně problémů.

Snímek „Jigsaw“ má svo­je špat­né momen­ty. Už jen to, že víte, že se zde obje­vu­je posta­va Jigsawa v podá­ní Tobina Bella, je hod­ně ome­zu­jí­cí. Vy víte, že je mrt­vý. Navíc víte, že se film ode­hrá­vá deset let po jeho smr­ti. Přesto se vám vrah sna­ží tvr­dit, že je původ­ním Jigsawem. Jasně, že vám poměr­ně rych­le dojde, jak se věci asi mají. Na dru­hou stra­nu, scé­nář vám i dává vodít­ka, abys­te se neztra­ti­li.

  Tohle lopata nevyřešila.

Skoro si říkám, že by bylo lep­ší, kdy­by série pokr­čo­va­la už bez Tobina, i když je jeho posta­va skvě­lá. Anebo se mož­ná nesna­ži­la zby­teč­ně zamo­tá­vat to, co se už samo dost zamo­ta­lo. Ale Spierigové umí podat pří­běh tak, aby vám neby­lo jas­né, kdo je vra­hem. Když dojde na odha­le­ní, nebu­du tvr­dit, že je to chyt­ré, ale není to vylo­že­ně špat­né. Pokud při­jme­te, že je logi­ka lehce kostr­ba­tá, bude to pro vás fun­go­vat dob­ře,

  Laser je svinstvo.

Snímek „Jigsaw“ si zaslou­ží pochva­lu pře­de­vším za to, jak je zde pro­ve­de­no gore. Sakra z toho mís­ty čiší CGI, ale ty počí­ta­čo­vé tri­ky jsou tak dob­ré, že to tvůr­cům klid­ně odpus­tím. Film je nechut­ný, film je hnus­ný a z pas­tí na vás padá ten správ­ný pocit odpo­ru. Jasně, není to to jedi­né, co od série oče­ká­vá­te, ale na osmý díl tohle není špat­né a já jsem rád, že to nedo­padlo hůře.

Hodnocení: 60 %


Photo © Lionsgate / Brooke Palme


Podívejte se na hodnocení Jigsaw na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,75352 s | počet dotazů: 8199 | paměť: 76095 KB. | 14.07.2024 - 23:08:38