Kritiky.cz > Horory > Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1993)

Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1993)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ten co krá­čí mezi řád­ky je zpět! Žádá dal­ší obě­ti a Gatlinské děti mu jeho přá­ní s rados­tí spl­ní.

Policie tepr­ve po něko­li­ka letech obje­vi­la děsi­vé tajem­ství Gatlinského masa­k­ru. Všechny pře­ži­vší děti nalo­ži­la do auto­bu­su a pře­vez­la do sou­sed­ní­ho měs­ta Hemmingfordu, kde si je do opa­t­rov­nic­tví roz­dě­li­li míst­ní oby­va­te­lé. Do inkri­mi­no­va­né oblas­ti při­jíž­dí i kra­chu­jí­cí novi­nář John Garett se svým synem Dannym, kte­rý se chce poku­sit napsat člá­nek o hro­zi­vé udá­los­ti, kte­rá se sta­la v Galinu a vrá­tit se na vrchol. Jenže děti jsou uza­vře­né do sebe a s nikým moc neko­mu­ni­ku­jí, stej­ně jako míst­ní oby­va­te­lé. Jedinou útě­chu nalez­ne u opuš­tě­né ženy Angely, kte­rá je u sebe uby­tu­je.

Český název: Kukuřičné děti 2: Poslední oběť
Režie: David Price
Rok výro­by: 1993
Délka: 92 min
Země: USA

Hrají:
Terence Knox ... (John Garrett)
Paul Scherrer ... (Danny Garrett)
Ryan Bollman ... (Micah)
Christie Clark ... (Lacey Hellerstat)
Rosalind Allen ... (Angela Casual)
...a dal­ší

Děti z Gatlinu však plá­nu­jí dal­ší řádě­ní, ten­to­krát pod vede­ním mla­dé­ho Micaha, kte­ré­ho oslo­vil ‘‘Ten co cho­dí mezi řád­ky‘‘. Nepotrvá to dlou­ho a krva­vé taže­ní nemi­lo­srd­ných dětí vypuk­ne nano­vo. John Garrett tak dosta­ne pří­le­ži­tost napsat ten nej­lep­ší člá­nek své­ho živo­ta, ale za cenu toho, že mož­ná při­jde o svůj život i o své­ho syna, kte­rý stá­le více pro­pa­dá vli­vu samot­né­ho Micaha a ostat­ních dětí. Navíc je i samot­né měs­to Hemmingford obe­stře­no tajem­stvím, kte­ré mělo zůstat širo­ké veřej­nos­ti uta­je­no. Nad kuku­řič­ný­mi lány se sta­hu­jí mrač­na a boj o život může vypuk­nout!

Po letech odml­če­ní vznik­lo dal­ší pokra­čo­vá­ní Kukuřičných dětí a předlou­hou se opět sta­la lite­rár­ní povíd­ka od Stephana Kinga. Tentokrát do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl dal­ší zele­náč David Price, kte­rý se sna­žil jít ve šlé­pě­jích své­ho před­chůd­ce, ale zrov­na dva­krát dob­ře si neve­dl. Přílišná sna­ha je čas­to na ško­du a ten­to film je toho jas­ným důka­zem. Zatímco prv­ní díl této série se dočkal u divá­ků vel­kých ova­cí, tak dvoj­ka pro­padla na plné čáře. Hledat viní­ka či pří­či­nu je veli­ce jed­no­du­ché, pro­to­že kaž­dý pozor­ný divák uvi­dí změ­nu k hor­ší­mu hned od začát­ku. Slabé efek­ty, ama­tér­ské herec­ké výko­ny a pokles­lá atmo­sfé­ra jsou jen malým výčtem všech zápo­rů.

Děj fil­mu se sna­ží navá­zat tam, kde před tím skon­čil. Jen se posu­ne­me o něko­lik let dopře­du a prá­vě sle­du­je­me poli­cej­ní prá­ci při odklí­ze­ní všech mrt­vol dospě­lých oby­va­tel Gatlinu. Tato pasáž je potře­ba pochvá­lit, pro­to­že naa­ran­žo­va­né mrt­vo­ly ve skle­pe­ní vypa­da­li váž­ně děsi­vě. Jenže potom jako­by tvůr­ci vyčer­pa­li všech­ny nápa­dy a divák začal sle­do­vat paro­dii na jed­nič­ku. Tím se mys­lí zesměš­ně­ní všech důle­ži­tých prv­ků či efek­tů, kte­ré si všich­ni tolik oblí­bi­li. Zlo skry­té v kuku­ři­ci je zde pre­zen­to­vá­no pohle­dem kame­ry přes čer­ve­ný fil­tr (navíc pěk­ně roz­ma­za­ný) šep­tá­ní vyzní do ztra­ce­na a jedi­né s čím se musí divák spo­ko­jit je jakési čer­né digi­tál­ní tor­ná­do, kte­ré roz­pou­tá peklo kolem jedi­né­ho auta. Do akce se zde zapo­jí i jeden prvek, kte­rý jsme před­tím nemě­li mož­nost vidět. A tím jsou pohy­bu­jí­cí se ston­ky kuku­ři­ce, kte­ré vám rázem pod­říz­nou krk. Tenhle fakt by ani tolik neva­dil, kdy­by nebyl pou­ži­tý jen jed­nou.

Dalším mínu­sem jsou samot­né děti. Zatímco jejich před­chůd­ci byli pod­ří­ze­ní Isaacovi a Malachaie a děla­li všech­no pod­le jejich pří­ka­zů, tak zde více méně zabí­je­li pod­le sebe. Což by nemu­se­lo vypa­dat špat­ně, kdy­by ovšem nepo­u­ží­va­li nud­ných způ­sobů. Ta tam se vytra­ti­ly skvě­lé scé­ny kdy sku­pi­na dětí masa­kro­va­la dospě­lé v bis­tru. Teď to vyře­ší ben­zí­nem a sir­ka­mi. Navíc jejich vůd­ce Micah nesa­hal svým před­chůd­cům ani po kot­ní­ky. Naprosto nesym­pa­tic­ký herec Ryan Bollman se mohl sna­žit jak chtěl, ale jeho pře­hrá­vá­ní a nedo­sta­teč­ná cha­risma na mě neu­dě­la­li téměř žád­ný dojem.

Když už byla zmín­ka o atmo­sfé­ře, tak je potře­ba to roz­vést tro­chu víc. Zatímco v prv­ním díle její tajem­no, děsi­vost a opar nevě­do­mos­ti pro­vá­zí divá­ka po celou dobu, tak zde jsem si při­pa­dal jako Alenka v říši divů. Tajemství ‘‘Toho co cho­dí mezi řád­ky‘‘ dosta­lo pořád­né trh­li­ny hlav­ně díky detek­tiv­ní­mu poje­tí pro­střed­ní pasá­že fil­mu. Tvůrci se nám sna­ží nabu­lí­ko­vat jakousi spo­ji­tost kuku­ři­ce a sta­ré indi­án­ské báchor­ky pro malé děti. Nějak osob­ně mě indi­án­ská myto­lo­gie neva­dí, ale jakési blá­bo­ly jed­no­ho star­ce na mě moc vel­ký dojem neu­dě­la­li. Stejně tak i odha­le­ní tajem­ství měs­teč­ka Hemmingfordu a jejich smradla­vé loň­ské kuku­ři­ce. I když prav­da po shléd­nu­tí obou fil­mů už kuku­ři­ci nevez­mu do ruky.

Docela pěk­ným zpes­t­ře­ním jsou obě hlav­ní hrdin­ky, kte­ré přes­to­že nepo­da­ly zrov­na nej­lep­ší výko­ny, tak ale­spoň doká­za­ly divá­ka zaujmout svým pěk­ným vzhle­dem. To už se nedá říct o jejich muž­ských pro­tějš­cích, pro­to­že mi byli všich­ni kraj­ně nesym­pa­tič­tí. Při srov­ná­ní s jed­nič­kou byl výběr her­ců prá­vě asi tím nej­vět­ším roz­dí­lem. Podobně tomu bylo i krva­vých scén, pro­to­že kro­mě letu inva­lid­ní­ho vozí­ku a vykr­vá­ce­ní v kos­te­le jsem se nudil k smr­ti.

Dvojka se pod­le mě vůbec nepo­da­ři­la a spí­še pošpi­ni­la dob­ré jmé­no své­ho před­chůd­ce. Rapidní roz­díl mezi vše­mi důle­ži­tý­mi prv­ky jako jsou atmo­sfé­ra, herec­ké výko­ny a spe­ci­ál­ní efek­ty zapří­či­nil, že jde o pod­prů­měr­ný film. Rád bych dal vyso­ké hod­no­ce­ní, ale nejde to. Kromě úvod­ní scén­ky na začát­ku, posled­ní čtvrt­ho­din­ky a dvou pěk­ných hereč­kách za moc nesto­jí.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,79248 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71545 KB. | 18.06.2024 - 11:26:15