Kritiky.cz > Recenze knih > Jak přesvědčivě vyjednávat

Jak přesvědčivě vyjednávat

JakPresvedciveVyjednavat
JakPresvedciveVyjednavat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

České „Sedávej  panen­ko v kou­tě, budeš-li hod­ná, najdou tě,“ pla­ti­lo mož­ná před sto lety v dneš­ní době si může­me být jis­ti, že tako­vá panen­ka by se v kou­tě, dřív než by ji našli, unu­di­la k smr­ti.

V dneš­ním dra­vém svě­tě pla­tí, že co si nevy­jed­ná­te, to nemá­te. Zdá se vám, že dosáh­nout svých cílů rych­le, snad­no a tak, abys­te byli vy a pokud mož­no i pro­tistra­na spo­ko­je­ni, je nemož­né? Naopak – němec­ký autor Thomas Fritzsche doka­zu­je, že dosáh­nout své­ho je reál­né. Bez sna­že­ní, uče­ní a komu­ni­ka­ce s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmen­né pub­li­ka­ce s podti­tu­lem Psychologické stra­te­gie a meto­dy, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Grada.

Pětapadesátiletý Thomas Fritzsche je diplo­mo­va­ným psy­cho­lo­gem, psy­cho­te­ra­pe­u­tem a tre­né­rem vedou­cích pra­cov­ní­ků. Pracuje pod­le zásad beha­vi­o­rál­ní a sys­te­ma­tic­ké tera­pie, pou­ží­vá také hyp­no­te­ra­pii.  Zabývá se také tím, jak lze opti­ma­li­zo­vat osob­ní půso­be­ní.  Důraz kla­de na komu­ni­ka­ci, jíž je tře­ba neu­stá­le tré­no­vat a pilo­vat.

V před­mluvě jako­by se Fritzsche obha­jo­val, že sáhl k téma­tu, o němž již vyšly desít­ky, ne-li stov­ky knih. „Publikace, kte­rou prá­vě drží­te v rukou, pojed­ná­vá o všech psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vyjed­ná­vá­ní pro kaž­do­den­ní pra­xi. Pokud ji pře­čte­te, nebu­de­te muset číst žád­nou dal­ší o tom, jak vést vyjed­ná­vá­ní,“ zmi­ňu­je hlav­ní pří­nos kni­hy.  Čtenář mu musí dát za prav­du. Brožovaná kni­ha obsa­hu­je to nej­dů­le­ži­těj­ší z teo­rie i pra­xe komu­ni­ka­ce a navíc zmi­ňu­je i situ­a­ce, k nimž dochá­zí v pra­xi a nabí­zí jejich kon­krét­ní řeše­ní. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že pomo­cí pří­kla­dů jsou teo­re­tic­ké zna­los­ti lépe sro­zu­mi­tel­né a ucho­pi­tel­né.  Proto základ­ní teze dokres­lu­ji růz­ný­mi prak­tic­ký­mi pří­kla­dy a někdy také kon­krét­ní­mi cvi­če­ní­mi. Když si pře­čte­né vzá­pě­tí pro­cvi­čí­te, pře­jde vám mno­hé hned do krve a bude pak při pou­ži­tí v pra­xi půso­bit při­ro­ze­ně­ji.“

Na hned prv­ní úska­lí v komu­ni­ka­ci, v řeše­ní kon­flik­tů a v pře­svěd­či­vém vyjed­ná­vá­ní nara­zí­me hned v prv­ní ze sed­mi kapi­tol. Bývá jím aktiv­ní naslou­chá­ní, jehož schop­nost sou­čas­né popu­la­ci chy­bí.  Projevy drob­ných zna­me­ní pozor­nos­ti, pro­stor pro vypo­ví­dá­ní se pro­tistra­ny a krát­ké shr­nu­tí toho, co bylo vyslech­nu­to, se může zdát jako zby­teč­ná ztrá­ta času, jak ale Thomas Fritzsche uka­zu­je na pří­kla­dech, opak je prav­dou.  Dalším klí­čem k úspě­chu je vyja­d­řo­vá­ní se v prv­ní oso­bě a vyja­d­řo­vá­ní svých poci­tů Takže již žád­né: „ Využívat mě, to by ti šlo…“ ale „Jsem zkla­mán a mám pocit, jako bych byl vyu­ží­ván.“ Další kapi­to­la je věno­vá­na řeči těla. Pokud si osvo­jí­te jed­not­li­vé prin­ci­py, „nenadře­te se“ tolik ústy. Důležitou čás­tí kni­hy jsou vyjed­ná­va­cí zása­dy.  Autor nabí­zí vyu­žít pří­stu­pu koo­pe­ra­tiv­ní­ho vyjed­ná­vá­ní ane­bo stra­te­gic­ké­ho vyjed­ná­vá­ní.  O sou­bo­ru komu­ni­kač­ních a koo­pe­rač­ních tech­nik pro pokro­či­lé pojed­ná­vá kapi­to­la o neu­ro­lin­gvis­tic­kém pro­gra­mo­vá­ní (nlp kur­zy).

Kladem kni­hy je hlav­ně pře­hled­nost, sro­zu­mi­tel­nost a struč­nost.


  • Autor: Fritzsche Thomas
  • Formát / stran: 14×21 cm, 200 stran
  • Datum vydá­ní: 11.11.2015
  • Katalogové čís­lo: 30002
  • ISBN: 978-80-247-5726-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77101 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71850 KB. | 18.07.2024 - 17:36:33