Kritiky.cz > Recenze knih > Výtvarné inspirace na celý rok

Výtvarné inspirace na celý rok

Inspirace
Inspirace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si vyro­bit les­ní­ho čaro­dě­je, kou­zel­né­ho pavou­ka, pra­vou deš­ťo­vou hůl či žel­vu? Tvoříte rádi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Petry Vondrové s názvem Výtvarné inspi­ra­ce na celý rok, jež vydal Portál v Praze. 

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři vel­ké cel­ky pod­le roč­ních obdo­bí - jaro, léto, pod­zim, zima. Každý celek obsa­hu­je 8 námě­tů na tvo­ře­ní a ješ­tě navíc spe­ci­ál­ní část, kde jsou námě­ty na inspi­ra­ce na pod­moř­ský svět, Velikonoce, Vánoce či hrát­ky v pod­zim­ním lese.

9788073679798

Hned na začát­ku pří­ruč­ky najde­te iko­ny, kte­ré vám pomo­hou k lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze, zda se jed­ná o námě­ty na tvo­ře­ní jed­not­liv­ců, ve sku­pi­ně, uvnitř nebo ven­ku. Každá z akti­vit je detail­ně roz­pra­co­va­ná, jaký cíl si díky dané čin­nos­ti kla­de­me, jaké pomůc­ky bude­me potře­bo­vat k prá­ci, jak bude­me moti­vo­vat děti k čin­nos­ti a daný postup s hod­no­ce­ním akti­vi­ty. Autorka tak­též při­po­ji­la boha­tou foto­ga­le­rii výrob­ků, různá sché­ma­ta i nákre­sy.

Co si díky těm­to akti­vi­tám děti pro­cvi­čí? Především pro­sto­ro­vou tvor­bu, tech­ni­ku kolá­že, tvo­řit lout­ky, model, pra­co­vat pří­mo v pří­ro­dě.

Jaké mate­ri­á­ly lze při těch­to akti­vi­tách vyu­žít? Jsou to roz­hod­ně pří­rod­ni­ny - vět­vič­ky, kamín­ky, lis­ty, mech, dále růz­né odpa­do­vé a zbyt­ko­vé mate­ri­á­ly, tex­ti­lie i mode­lo­va­cí hmo­ty. Často se v našich domác­nos­tech i půdách nachá­zí mno­ho odpa­do­vé­ho mate­ri­á­lu, aniž si to uvě­do­mu­je­me, že se to vlast­ně dá ješ­tě vyu­žít.

Knihu dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských škol, také vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, vedou­cím růz­ných výtvar­ných krouž­ků, či pří­měst­ských tábo­rů, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mně moc líbi­la. Zaujala mě svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním. Je plná zají­ma­vých inspi­ra­cí na celý rok od jara do zimy, kte­rou jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly roz­hod­ně oce­ním. Nápadů totiž není nikdy dost. Kniha se bude hodit i uči­tel­kám začí­na­jí­cím, kte­ré ješ­tě nema­jí tolik zku­še­nos­tí, i těm zku­še­ným uči­tel­kám, kte­ré chtě­jí ve své prá­ci tře­ba něco udě­lat jinak a inspi­ro­vat se.

Velice mě zau­jal nápad na tvor­bu deš­ťo­vé hole, dále také zim­ní kyti­ce a také veli­ko­noč­ní věne­ček. Takže pojď­te na to, jde se tvo­řit.

Ukázka z kni­hy:

Jaro při­ná­ší mno­ho inspi­ra­cí k výtvar­né tvor­bě. Na spo­leč­ných vycház­kách jar­ní pří­ro­dou pozo­ru­je­me pro­bou­ze­jí­cí se pří­ro­du, hle­dá­me roz­ma­ni­tá zví­řát­ka v jar­ní trá­vě, poslou­chá­me zpěv ptá­ků, ale také obje­vu­je­me roz­lič­né výtvar­né mate­ri­á­ly. V trá­vě najde­me vět­vič­ky, kamín­ky, prv­ní roz­kvet­lé kvě­ti­ny apod., kte­ré pou­ži­je­me při výtvar­né prá­ci. Při tvo­ře­ní se nemu­sí­me ome­zo­vat pou­ze na pří­rod­ni­ny, ale může­me pou­žít také růz­né dru­hy kra­bi­ček, drá­těn­ky či hou­bič­ky na nádo­bí, poly­sty­re­no­vé věneč­ky, kolíč­ky na prádlo, chlu­pa­té drát­ky, rych­leschnou­cí mode­lo­va­cí hmo­tu, kous­ky látek, papí­rů, stu­žek. Tvorbě se věnu­je­me ven­ku i v míst­nos­ti, pra­cu­je­me u sto­lu i na zemi, jed­not­li­vě nebo ve sku­pi­ně.

Několik slov o autor­ce:

Petra Vondrová učí nejmen­ší děti výtvar­nou výcho­vu, dále se věnu­je výu­ce didak­ti­ky, his­to­rie a desig­nu. Publikuje v časo­pi­sech Informatorium 3-8, Předškolská výcho­va, Moderní vyu­čo­vá­ní. V nakla­da­tel­ství Portál vyda­la kni­hu Výtvarné tech­ni­ky pro děti (2001), Výtvarné námě­ty pro čtve­ro roč­ních obdo­bí (2005), Zábavné výtvar­né lek­ce (2008).

  • Autorka: Petra Vondrová
  • Ilustrace: Petra Vondrová
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2011, Portál, Praha
  • Počet stran: 152
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-7367-979-8

Foto: Portál, Praha


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45285 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72328 KB. | 23.05.2024 - 15:18:12