Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem „Rockem“ Johnsonem.

Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem „Rockem“ Johnsonem.

Mrakodrap
Mrakodrap
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už samot­ný název fil­mu divá­ko­vi snad­no napo­ví, kde se bude ode­hrá­vat. A pokud divák viděl někte­rou z uká­zek, bude mu napros­to jas­né, o čem to bude.

Režisér Rawson Marshall Thurber se po něko­li­ka kome­di­ích vrhl na jiné téma (a nebo ne?) a nato­čil tak tro­chu Smrtonosnou Past s Dwaynem „Rockem“ Johnsonem. Will Sawyer (Rock) je váleč­ný vete­rán a býva­lý veli­tel jed­not­ky FBI, kte­rý při­šel o nohu při posled­ní akci. Nyní je i díky této udá­los­ti milu­jí­cím otcem rodi­ny a hlav­ně odbor­ní­kem na bez­peč­nost budov. A jako tako­vé­ho odbor­ní­ka si ho najme mili­ar­dář, kte­rý posta­vil nej­no­věj­ší super­mo­der­ní mra­kodrap. Will a jeho rodi­na mají tu čest být v budo­vě uby­to­vá­ni, při­čemž Willova úlo­ha je schvá­lit bez­peč­nost­ní pro­cedu­ry v budo­vě, aby moh­la být ote­vře­na její obyt­ná část.
Potud jde vše jako po más­le, ale jen co má svo­jí prá­ci Will ukon­čit, vtrh­ne do mra­kodra­pu ban­da zabi­já­ků a po maji­te­li budo­vy něco chtě­jí. Aby toho dosáh­li, budo­vu i za nechtě­né pomo­ci Willa zapá­lí. V budo­vě se však stá­le nachá­zí Willova rodi­na, kte­rá tak uvíz­la v hoří­cím pekle. Will se tak musí jakým­ko­liv způ­so­bem dostat do budo­vy a svou rodi­nu, pří­pad­ně dal­ší lidi zachrá­nit.
Jak se doká­že Will posta­vit své­mu han­di­ca­pu a poté také ban­dě nájem­ných vra­hů? Jak dob­ře zná budo­vu, aby tak mohl pomo­ci své ženě Sarah (Neve Campbell) a dětem? To už teď máte (bohu­žel) tu mož­nost zjis­tit...

A teď zpět do rea­li­ty.
Jestli na něko­ho byla Smrtonosná Past moc, tak tohle s vámi pořád­ně otře­se. Ne ve smys­lu nási­lí, nebo krve - film je totiž pou­ze do 12 let nepří­stup­ný. Spíš je to vy smys­lu těch mno­ha nesmys­lů, kte­ré obsa­hu­je.
Ale začne­me pozi­tiv­ně. Film má vzhle­dem k roz­počtu veli­ce dob­ré tri­ko­vé zábě­ry. Scény s ohněm půso­bí uvě­ři­tel­ně, mra­kodrap ve své pre­zen­ta­ci také půso­bí doce­la rea­lis­tic­ky, i když samo­zřej­mě dosti futu­ris­tic­ky. Vizuální tri­ky dopl­ňu­je hud­ba od zná­mé­ho skla­da­te­le, jímž je Steve Jablonsky.
Dwayne Johnson se vypra­co­val na veli­ce sluš­né­ho her­ce a do rolí hrdi­nů se pros­tě hodí. Dnes už ale umí zahrát i tyto otcov­ské role, kte­ré mají tro­chu toho vtip­né­ho a dra­ma­tic­ké­ho obsa­hu. Neve Campbell a ostat­ní už jsou tu vlast­ně jen do počtu, pro­to­že jed­nak nema­jí pří­liš pro­sto­ru na plát­ně, ale také ve scé­ná­ři nejsou pří­liš důle­ži­tí. Ale co se týče výko­nu, tak tady bych taky pro­blém nevi­děl. To je ale, co se týče pozi­tiv, všech­no.

Teď se mrk­ne­me na to, co je špat­ně. A to je vlast­ně všech­no ostat­ní. Největší pro­blém fil­mu je fakt, že se bere smr­tel­ně váž­ně. Přístupem by se dal při­rov­nat k Deepwatter Horizon, ke kte­ré­mu dělal pan Jablonsky sho­dou okol­nos­tí také soun­d­track. A tady je kámen úra­zu. Režisér je pros­tě kova­ný jen v kome­di­ích a tak na vás i Mrakodrap bude tak půso­bit. Vyvolává tak kon­flikt s tím, že se sna­ží půso­bit dra­ma­tic­ky a hrdin­ně. Pokud by se ubra­lo na jed­no­du­chém a mnoh­dy nefun­gu­jí­cím humo­ru, tak by to mož­ná šlo.
Ale oprav­du jen mož­ná, pro­to­že film neu­stá­le zabí­jí totál­ní nesmys­ly ve scé­ná­ři. Nejde ani tak o cel­ko­vé zpra­co­vá­ní pří­bě­hu, tady asi nikdo neče­kal zázrak, ale jde o detai­ly a jed­not­li­vé scé­ny. Drtivá vět­ši­na scén, kte­ré mají půso­bit napí­na­vě nebo dra­ma­tic­ky se pře­houplo do abso­lut­ní iro­nie a kari­ka­tu­ry. Tady by dokon­ce slu­še­lo ozna­če­ní „paro­die na Willise“. Drobné nedo­stat­ky v dia­lo­zích tak dopro­vá­zí nesmy­sl­né hláš­ky a násled­né úpl­ně dement­ní řeše­ní situ­a­ce z říše pohá­dek.
Vlastně si z toho­to fil­mu může­me vzít tako­vá pona­u­če­ní do živo­ta, pro­to­že budou vskut­ku nesmír­ně uži­teč­ná:

  1. I s umě­lou nohou se dá něko­li­ka­ná­sob­ně poko­řit olym­pij­ský rekord ve sko­ku do dál­ky.
  2. Taková umě­lá noha umí být veli­ce dobrou zbra­ní v boji tvá­ří v tvář.
  3. Co nejde spra­vit izo­le­pou, to spra­ví víc izo­le­py.
  4. Izolepa z vás udě­lá v mži­ku Spidermana.
  5. Bytelné ple­xisklo v mra­kodra­pu hra­vě roz­bi­je­te mosaz­nou vázou.
  6. Řešení situ­a­cí se lépe hle­dá se správ­nou moti­va­cí. (A tu má Dwayne vždyc­ky)
  7. Dlouho hoří­cí mra­kodrap uha­sí­te snad­no za pár vte­řin solid­ním množ­stvím CO2.
  8. Lidé se v tako­vém­to množ­ství CO2 urči­tě neu­du­sí, tak­že žád­ný strach.
  9. Takto uha­sit zvlád­ne díky table­tu i žena, kte­rá neu­mí vypnout a zapnout iPhone.
  10. Ženy vel­mi snad­no popí­ra­jí lid­ské fyzic­ké mož­nos­ti, když chtě­jí kop­nout jinou ženu do hla­vy.

S těmi­to zása­da­mi se věřím dosta­ne­te v živo­tě dale­ko a nic vám nebrá­ní odle­tět půl svě­ta dale­ko, obdi­vo­vat něja­ké ty japon­ské mra­kodra­py i s rodi­nou. A že máte něja­ký ten han­di­cap? No i ten vám může při­jít vhod, když na to při­jde, jen musí­te být Rock, musí­te mít správ­nou moti­va­ci a hlav­ně musí­te mít hod­ně lepí­cí pás­ky.
Ano, teď už si dělám legra­ci. Ale to si měli tvůr­ci fil­mem radě­ji dělat taky, pro­to­že to, co stvo­ři­li je oprav­du odpad. Když budu chtít akci s kome­di­ál­ní­mi prv­ky, tak si pus­tím zmi­ňo­va­nou Smrtonosnou past. Když budu chtít rodin­né hrdin­ské dra­ma, tak si pus­tím zmi­ňo­va­ný Deepwatter Horizon.
V hod­no­ce­ní se při­klá­ním ke kama­rá­do­vi (tím­to děku­ji za názor a kra­du), že tvůr­ci pros­tě zkou­še­jí nato­čit co nej­vět­ší hova­di­nu, do kte­ré obsa­dí Johnsona. A pak čeka­jí, jest­li v hod­no­ce­ní dosta­ne „pluska“. A jako to mi věř­te, že je dosta­ne. Ale on čas uká­že to správ­né hod­no­ce­ní.
Já dávám odstra­šu­jí­cích 40 % a jedi­ný důvod se na tohle podí­vat zno­vu bude opi­lost, nebo váž­ná dušev­ní cho­ro­ba.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Mrak na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16646 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72115 KB. | 16.04.2024 - 16:10:32