Kritiky.cz > Profily osob > Karoline Herfurthová

Karoline Herfurthová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karoline Herfurthová se naro­di­la v Berlíně v roce 1984. V 15ti letech byla „obje­ve­na“ cas­tingo­vou agent­kou Nessie Nesslauerovou na škol­ním hřiš­ti své ško­ly. Již ve svých prv­ních celo­ve­čer­ních fil­mech udě­la­la sil­ný dojem, kon­krét­ně se jed­na­lo o fil­my Crazy (2000) Hanse Christiana Schmida a Holky to chtěj taky (2001) Dennise Gansela. Od té doby se obje­vi­la ve zhru­ba 20ti celo­ve­čer­ních fil­mech, včet­ně její­ho neza­po­me­nu­tel­né­ho vystou­pe­ní jako „dív­ky s blu­ma­mi“ ve sním­ku Toma Tykwera Parfém: Příběh vra­ha (2006), dále v celo­svě­to­vém hitu Stephena Daldryho Předčítač (2008) a v kome­dii Ralfa Huettnera Vincent jede k moři (2011), kte­rý zís­kal cenu Zlatá Lola (němec­ké fil­mo­vé oce­ně­ní) za nej­lep­ší hra­ný film. Také hrá­la v rodin­ném dra­ma­tu Hanse Steinbichlera Das Blaue vom Himmel (2011).

Mnoho z nej­lep­ších rolí Karoline Herfurthové vyža­do­va­lo extrém­ní fyzic­ké nasa­ze­ní: napří­klad v roli mla­dé fot­ba­list­ky ve fil­mu Buketa Alakuse Druhá liga (2004) nebo jako židov­ská legen­da Gretel Bergmannová v dra­ma­tu Berlin 36 (2009), kte­rý byl nato­čen pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Její dopo­sud nej­ná­roč­něj­ší rolí byla posta­va taneč­ni­ce Lily v dra­ma­tu Caroline Linkové Im Winter ein Jahr (2009) po boku herec­ké legen­dy Seppa Bierbichlera. Za svůj výkon zís­ka­la Bayerischer Fernsehpreis (Bavorskou fil­mo­vou cenu) stej­ně jako cenu němec­ké kri­ti­ky za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon. Karoline Herfurthová je také vel­mi popu­lár­ní hereč­kou mezi divá­ky. V roce 2011 pro ni čte­ná­ři časo­pi­su Cinema hla­so­va­li a Herfurthová se tak sta­la nej­lep­ší němec­kou hereč­kou za svůj výkon ve fil­mu Vincent jede k moři a zís­ka­la Jupiter People’s Choice Award.

Na počát­ku roku 2012 moh­li divá­ci vidět Karoline Herfurthovou ved­le Michaela Bullyho Herbiga ve fil­mo­vé sati­ře Helmuta Dietla Zettl. Ve stej­ném roce se obje­vi­la ve fil­mu Festung, fil­mo­vém debu­tu fin­ské reži­sér­ky Krisi Liimatainenové. Také hrá­la hlav­ní úlo­hu ve fil­mu Errors of the Human Body reži­sé­ra Erona Sheeana. V posled­ní době Karoline Herfurthová ztvár­ni­la ved­lej­ší roli ve fil­mu Briana de Palmy Vášeň po boku Noomi Rapaceové a Rachel McAdamsové, film měl svě­to­vou pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2012.

Vedle své kari­é­ry Karoline Herfurthová také dokon­či­la stu­di­um herec­tví na reno­mo­va­né Ernst Busch Theaterhochschule für Schauspielkunst v Berlíně. Poté zača­la stu­do­vat soci­ál­ní vědy na ber­lín­ské Humboldtově uni­ver­zi­tě. Studiu se věnu­je i nadá­le na polo­vič­ní úva­zek. V roce 2012 reží­ro­va­la krát­ký film Mittelkleiner Mensch, kte­rý před­sta­vi­la v úno­ru 2013 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Hofer Filmtagen. V sou­čas­né době natá­čí dět­ský film Rico, Oskar und die Tieferschatten v režii Neele Leany Vollmarové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50792 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72043 KB. | 21.04.2024 - 19:08:01