Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

KdoZavrazdil
KdoZavrazdil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Událost, kte­rá vám nedo­vo­lí v kli­du usnout. Ačkoliv se záhad­ná smrt deví­ti mla­dých lidí ode­hrá­la už před osma­pa­de­sá­ti lety, stá­le neby­la zce­la objas­ně­na. Tato kni­ha se zabý­vá nejen výpra­vou do odleh­lých hor Sovětského sva­zu a násled­nou tragé­dií, ale před­klá­dá i ta nej­prav­dě­po­dob­něj­ší vysvět­le­ní toho, co se 1. úno­ra 1959 v prů­smy­ku u Mrtvé hory moh­lo stát.

Hned v úvo­du bych roz­hod­ně měla uvést, že tato kni­ha není pro slab­ší pova­hy. Najdete zde jak detail­ní popis z úmrt­ních zpráv pato­lo­gů, tak i reál­né foto­gra­fie mrtvých těl stu­den­tů, kte­ré se čas­to nachá­ze­jí v dost nepři­ro­ze­ných polo­hách a s ne zrov­na pří­vě­ti­vý­mi výra­zy ve tvá­řích. Přičtěte si záhad­né okol­nos­ti, za kte­rých se vše ode­hrá­lo, a cit­li­věj­ší jedin­ci mají rázem zadě­lá­no na nepří­jem­nou noč­ní můru.

Autor začí­ná svou kni­hu krát­kým vysvět­le­ním již zmi­ňo­va­né udá­los­ti a násled­ným před­sta­ve­ním všech čle­nů výpra­vy, což neza­po­me­ne dopl­nit usmě­va­vý­mi foto­gra­fie­mi kaž­dé­ho z nich. Čtenář tak začne takřka oka­mži­tě sou­cí­tit s těmi­to lid­mi, kte­ří najed­nou nejsou jen ano­nym­ní­mi posta­va­mi, ale už mají i kon­krét­ní tvá­ře. To jed­no­znač­ně při­spí­vá k vaší tou­ze dozvě­dět se co mož­ná nej­ví­ce o jejich osu­du. O to hor­ší je pak ovšem čte­ná­řo­va kon­fron­ta­ce s foto­gra­fie­mi, kte­ré byly poří­ze­ny po jejich tra­gic­ké smr­ti.

Dále se dočte­me o přes­ném prů­bě­hu ces­ty od počát­ku výpra­vy až po její náh­lý konec. Vše je pro­lo­že­no pře­pi­sy z dení­ků čle­nů expe­di­ce i jejich vlast­no­ruč­ně poří­ze­ný­mi foto­gra­fie­mi. Za zmín­ku urči­tě sto­jí i to, že autor věnu­je vel­kou pozor­nost poznám­kám pod čarou, kte­ré struč­ně a věc­ně vysvět­lu­jí jed­not­li­vé pojmy a při­bli­žu­jí čte­ná­ři mís­ta, kudy výpra­va pro­chá­ze­la.

Podstatnou část kni­hy pak autor věnu­je všem detai­lům, kte­ré se týka­jí úmr­tí jed­not­li­vých čle­nů výpra­vy, jež by sami o sobě moh­ly být snad­no vysvět­li­tel­né, avšak dohro­ma­dy tvo­ří jen těž­ko uvě­ři­tel­nou rea­li­tu. Počínaje sta­nem roz­ře­za­ným zevnitř přes sto­py doka­zu­jí­cí poma­lý odchod ze sta­nu jen v ponož­kách až po zne­tvo­ře­ná a podiv­ně zabar­ve­ná mrt­vá těla. Všechna tato fak­ta se autor pokou­ší vysvět­lit v kapi­to­le Teorie, proč vyso­ko­ško­lá­ci zemře­li, avšak mož­nos­tí je tolik, že obrá­zek si stej­ně musí udě­lat kaž­dý sám. Rozhodně tedy neče­kej­te, že by vám tato pub­li­ka­ce dala odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré lze v sou­vis­los­ti s tou­to tragé­dií klást, ale zaru­če­ně vám dá uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás.


 • Autor:Martin Lavay
 • Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
 • RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!24. února 2020 RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek! Přirovnala bych tyto karty k měňavkám. Snad žádné jiné nejsou schopny budit tak rozporuplné emoce. Od strachu a patřičných (zcela jistě oprávněných obav), až po sladkou opojnou energii […] Posted in Knihovnička
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
 • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
 • Uzavřená beta středověké mlátičky Chivalry II bude na...29. března 2021 Uzavřená beta středověké mlátičky Chivalry II bude na... Uzavřená beta středověké mlátičky Chivalry II bude na všech dostupných platformách probíhat od 23. do 26. 4. Plná hra od Torn Banner Studios vychází 8. 6. 2021 pro PC, Xbox One, […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Nejhledanější muž | A Most Wanted Man [80%]8. září 2014 Nejhledanější muž | A Most Wanted Man [80%] Špionážní thrillery byly spíše oménou let minulých. V poslední době se tohoto klasického žánru v kinech moc nedočkáme. O to více potěší, když se do kin dostane koprodukční adaptace […] Posted in Filmové recenze
 • Dan Brown: Počátek2. května 2018 Dan Brown: Počátek Konstrukčně asi nejčitelnější a nejlidštější Brown. Čitelností myslím to, že indicie a nápovědy dávají smysl a kdo za věcmi stojí, se dá určit velmi snadno už někde v první […] Posted in Recenze knih
 • Co nám chybí?16. září 2010 Co nám chybí?   Co bychom měli doplnit aby nás nebolela hlava a byli jsme méně unaveni? Udělaly se vám bílé fleky na nehtech a opary? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás něco takového […] Posted in Domácí rady
 • Babičky na tahu – Paříž trochu jinak28. července 2021 Babičky na tahu – Paříž trochu jinak Judy Leigh se zde, stejně jako v předešlém románu Ještě to nebalím, vzkazuje babička,  soustřeďuje na ženy, které, přestože mají velkou část života za sebou, oplývají neuvěřitelnou […] Posted in Recenze knih
 • Začátek roku10. prosince 2019 Začátek roku Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40891 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71538 KB. | 25.06.2024 - 21:59:26