Kritiky.cz > Horory > Class of 1999 (1990)

Class of 1999 (1990)

rp Class of 1999 cover.jpg
rp Class of 1999 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V této ško­le měli za úkol pře­vy­cho­vat čle­ny pou­lič­ních gan­gů a dopo­mo­ci jim se zno­vu začle­nit do nor­mál­ní spo­leč­nos­ti. Místo toho se však tro­ji­ce nových uči­te­lů roz­hod­ne šáh­nout k mno­hem tvrd­ší­mu řeše­ní a tak se brzy roz­ho­ří zou­fa­lý boj o holé pře­ži­tí.

Celá Amerika se zmí­tá v cha­o­su a pou­lič­ních vál­kách gan­gů. Drogy a zabí­je­ní se už dosta­li do tako­vé fáze, že vznik­ly tak­zva­né zóny „vol­né střel­by“, kde nepla­tí záko­ny a poli­cis­té se od nich drží dál. Dr. Miles Langford při­jde se zají­ma­vým expe­ri­men­tem, kdy nechá otevřít střed­ní ško­lu Kennedy High School pro mla­dist­vé delik­ven­ty a čle­ny gan­gů, ve kte­ré se poku­sí o jejich nápra­vu díky tro­ji­ci učitelů/kyborgů, o jejichž pra­vé totož­nos­ti ví jen něko­lik vyvo­le­ných. Ti pou­ží­va­jí oprav­du netra­dič­ní výcho­vu a tres­ta­jí mla­dist­vé za kaž­dý pře­stu­pek, jen­že brzy se začnou vymy­kat kon­t­ro­le svých stvo­ři­te­lů. Studenti začnou umí­rat, gan­gy se obvi­ňu­jí mezi sebou a brzy se „boj“ roz­ho­ří i v samot­ných uli­cích měs­ta. Mladý delik­vent Cody si jako prv­ní všim­ne, že s uči­te­li není něco v pořád­ku a poku­sí se je zasta­vit, ale sám to doká­zat nemů­že. 

Český název: Exterminátor
Režie: Mark L. Lester
Rok výro­by: 1990
Délka: 99 min
Země: USA
Hrají:
Bradley Gregg…(Cody Culp)
Traci Lind…(Christie Langford)
Malcolm McDowell…(Dr. Miles Langford)
Stacy Keach…(Dr. Bob Forrest)
Pam Grier…(Ms. Connors)
…a dal­ší

Mark L. Lester jed­nu dobu figu­ro­val v mém žeb­říč­ku nej­lep­ších reži­sé­rů. Mám rád jeho star­ší kous­ky, ale posled­ní dobou mi při­jde, že se výraz­ně zhor­šil. Ve své nej­slav­něj­ší éře nato­čil něko­lik veli­ce zají­ma­vých fil­mů (Commando, Class of 1984) a ten­to kou­sek k nim beze­spo­ru pat­ří. Filmy ode­hrá­va­jí­cí se v cha­o­tic­ké budouc­nos­ti se mi hod­ně líbí a zvláš­tě když v nich nefi­gu­ru­jí zom­bí­ci. Samotná tvůr­čí myš­len­ka neby­la vůbec špat­ná a jak vid­no se ten­to film stal poslé­ze inspi­ra­cí mno­ha dal­ších (hlav­ně tedy někte­ré jeho prv­ky). Což jsem samo­zřej­mě oce­nil. Zvláště pak pro­stře­dí pou­lič­ních gan­gů a roboty-učitele. V nepo­sled­ní řadě samo­zřej­mě i herec­ké obsa­ze­ní a sym­pa­tic­ké­ho hlav­ní­ho hrdi­nu. 

Asi nej­vět­ší domé­nou bylo sklou­be­ní něko­li­ka fil­mo­vých žánrů dohro­ma­dy, tak­že si kaž­dý divák urči­tě při­jde na své. Film nám nabíd­ne celou řadu akč­ních pasá­ží (i když ta nej­vět­ší pře­střel­ka dvou gan­gů byla hod­ně úsměv­ná), stup­ňu­jí­cí se atmo­sfé­ru a veli­ce sluš­né vyvr­cho­le­ní. Samozřejmě nesmím opo­me­nout ani uchá­ze­jí­cí „gore“ efek­ty, kte­ré se obje­vu­jí hlav­ně ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu. Lester doká­zal namí­chat sluš­ný dri­ják napě­tí, čer­né­ho humo­ru i akce, tak­že jsem se po celou dobu vůbec nenu­dil. Navíc se tu vysky­tu­je hned něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek. 

Co se týká herec­ké­ho osa­zen­stva, tak asi nej­vět­ším láka­dlem byl samo­zřej­mě Malcolm McDowell. Ten zde však hrál jen ved­lej­ší roli, tak­že jej muse­li zastou­pit jiní. Stacy Keach coby zis­kuchti­vý vědec a Bradley Gregg to zvlád­li doko­na­le, ale i řada jiných si neved­la vůbec špat­ně. Kupříkladu tro­ji­ce uči­te­lů Patrick Kilpatrick, Pam Grier a John P. Ryan, zvláš­tě pak jejich „odha­le­ní“. Roboti zabi­já­ci tak dosta­li šan­ci uká­zat svůj um a zbra­ně, tak­že si na své koneč­ně při­šli i milov­ní­ci horo­ro­vé­ho žán­ru. Slušné efek­ty a hudeb­ní dopro­vod skvě­le dopl­ňo­va­la i solid­ní kame­ra, tak­že já nemám abso­lut­ně žád­ný pro­blém dát lehce nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47193 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72182 KB. | 20.05.2024 - 05:05:58