Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Klub Audiolibrix – Co, Jak, Proč?

Klub Audiolibrix – Co, Jak, Proč?

klub audiolibrix
klub audiolibrix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdravím všech­ny své báječ­né čte­ná­ře u nové­ho člán­ku 🙂 

Předem bych ráda jen zdů­raz­ni­la, že ten­to člá­nek není zapla­ce­ná rekla­ma, nejed­ná se o žád­nou spo­lu­prá­ci, člá­nek vzni­kl čis­tě z mé hla­vy pou­ze se svo­le­ním zastou­pe­ní Audiolibrix. Tato spo­leč­nost se na člán­ku nijak nepo­dí­lí, pou­ze vědí, že vzni­kl.

 

Kdo mě sle­du­je­te už del­ší dobu, tak víte, že jsem vel­ký audi­ok­niž­ní mani­ak. Audioknihy pros­tě milu­ju, pro­to­že mohu poslou­chat pří­běh, kte­rý jsem si chtě­la del­ší dobu pře­číst, tře­ba u vaře­ní nebo u žeh­le­ní. Dvě akti­vi­ty najed­nou! Kdo by to nechtěl umět 🙂 Je mi napros­to jas­né, že poslech audi­ok­nih nevy­ho­vu­je všem. Stejně tak se najdou čte­ná­ři, kte­ří pre­fe­ru­jí pou­ze papí­ro­vé kni­hy a nesa­ha­jí po čteč­ce, nebo nao­pak – čteč­ka­ři nesa­ha­jí po papí­ro­vých kni­hách. Sto lidí, sto chu­tí. A stej­ně tak je tomu i s audi­ok­ni­ha­mi. Mají své fanouš­ky a i své odpůr­ce, tak to v živo­tě bývá. Dnešní člá­nek je ale věno­va­ný milov­ní­kům audi­ok­nih nebo lidem, kte­ří nad audi­ok­ni­ha­mi uva­žu­jí. A hlav­ně ten­to člá­nek vzni­kl na popud něko­li­ka dota­zů – jak fun­gu­je Klub Audiolibrix a jaké má výhody/nevýhody?

Tak asi před­ně by chtě­lo nej­pr­ve před­sta­vit por­tál Audiolibrix!

Audiolibrix vzni­kl v roce 2014 dvě­ma muži – Ivanem a Martinem, ke kte­rým se v roce 2018 při­dal ješ­tě Jakub. Tato par­tič­ka (spo­leč­ně ješ­tě s Petrou, Mirkou, Michalem, Slávkou a Beátou) tvo­ří cel­kem malý, ale pro nás poslu­cha­če veli­ce pod­stat­ný tým Audiolibrixu. Každý měsíc nám při­ná­še­jí přes svůj por­tál dáv­ky skvě­lé­ho posle­chu, nové pod­cas­ty a hlav­ně – svůj klub Audiolibrix, kte­rý je hlav­ní pod­sta­tou dneš­ní­ho člán­ku.

Co to vlast­ně je Klub Audiolibrix? Tento věr­nost­ní pro­gram se dělí na dvě čás­ti:

MINIMUS a MAXIMUS (já teda v názvu Maximus vidím toho koně z pohád­ky Na vlás­ku, a neří­kej­te že vy ne, pro­kouk­la jsem vás!) 

Nejprve něco k MINIMUSU: Minimus je pro­gram pro začí­na­jí­cí poslu­cha­če, kte­ří ješ­tě nevě­dí, jest­li audi­ok­ni­hám pro­pad­nou, ale chtě­jí to zku­sit a chtě­jí mít pra­vi­del­ný pří­sun nové­ho posle­chu. Nebo je také napří­klad pro stu­den­ty – měsíč­ně zapla­tí­te 199 Kč, máte jed­nu audi­ok­ni­hu měsíč­ně zdar­ma ve for­mě kre­di­tu a sle­vu 10 pro­cent na nákup jiných audi­ok­nih. Tento klub MINIMUS jsem si kou­pi­la, když jsem prá­vě s audi­ok­ni­ha­mi začí­na­la a pro­to­že jsem v té době nevě­dě­la, jest­li mě budou bavit, tak jsem si zvo­li­la prá­vě­že toto niž­ší před­plat­né. U MINIMUSU máte mož­nost 1x roč­ně si vymě­nit nechtě­nou audi­ok­ni­hu za jinou. Pokud napří­klad si vymě­ní­te za kre­dit audi­ok­ni­hu a při posle­chu zjis­tí­te, že se vám nelí­bí, je tu mož­nost ji vymě­nit za jinou audi­ok­ni­hu (je tu ale pod­mín­ka, že ta dru­há audi­ok­ni­ha, za kte­rou chce­te tu původ­ní vymě­nit, musí taky být za kre­dit)

MAXIMUS – toto před­plat­né už je tro­chu draž­ší. Měsíčně Vás vyjde na 369 Kč, ale máte v něm měsíč­ně 2 kre­di­ty, což zna­me­ná 2 audi­ok­ni­hy zdar­ma, a 15 pro­cent sle­vu na nákup jiných audi­ok­nih. A pat­náct pro­cent už je cel­kem sluš­ná sle­vič­ka. U toho­to klu­bu máte mož­nost vymě­nit audi­ok­ni­hy 2 za jeden rok – opět pla­tí pod­mín­ka, že zvo­le­ná audi­ok­ni­ha na výmě­nu musí tak­též být dostup­ná za kre­dit . Tento klub MAXIMUS už mám sko­ro 2 roky zvo­le­ný a veli­ce mi vyho­vu­je. Výměnu audi­ok­nih jsem vyu­ži­la za celé dva a půl roku, co jsem čle­nem klu­bu Audiolibrix, jen dva­krát.

Bohužel ne úpl­ně všech­ny audi­ok­ni­hy lze vymě­nit za kre­di­ty. 90 % všech audi­ok­nih lze, ale pořád je tam těch 10 %, což býva­jí i novin­ky. Bohužel tomu tak je, ale díky tře­ba 15% sle­vě, kte­rou v rám­ci MAXIMUSu mám, mě to až tolik netrá­pí, pro­to­že i tak mám audi­ok­ni­hy lev­něj­ší.

Být čle­nem klu­bu Audiolibrix ale nese i dal­ší výho­dy – pokud bude­te mít před­plat­né (Minimus nebo Maximus) trva­jí­cí déle než 6 měsí­ců v kuse, dosta­ne­te jako dáre­ček 550 bodů. Bodíky je super roz­hod­ně sbí­rat, pro­to­že za 1000 bodů máte nárok na jeden kre­dit – výmě­na tisí­ce bodů za kre­dit vyne­se audi­ok­ni­hu zdar­ma. Sbírat bodí­ky může­te i psa­ním recen­zí k audi­ok­ni­hám (pozor, pou­ze k těm, kte­ré máte kou­pe­né – nepla­tí to pro recen­zi na audi­ok­ni­hu, kte­rou nemá­te kou­pe­nou přes Audiolibrix, pro­to­že by to neby­lo fér.) Za kaž­dou schvá­le­nou recen­zi (recen­ze se schva­lu­jí dopře­du, aby se zame­zi­lo vul­ga­rismům) máte 130 bodů. A i psa­ním recen­zí se dají bodí­ky střá­dat.

Takže bodí­ky se dají sbí­rat: 

 • psa­ním recen­zí (1 recen­ze 130 bodů)
 • když zakou­pí­te audi­ok­ni­hu za pení­ze a ohod­no­tí­te ji po svém posle­chu, tak za ohod­no­ce­ní dosta­ne­te 20 bodů (nevzta­hu­je se na audi­ok­ni­hy zakou­pe­né kre­di­tem)
 • před­plat­né Klubu Audiolibrix trva­jí­cí déle než 6 měsí­ců – 550 bodů
 • pokud v dopo­ru­ču­jí­cím pro­gra­mu uve­de­te email regis­tro­va­né­ho čle­na na Audiolibrixu, kte­rý vám por­tál Audiolibrix dopo­ru­čil a usku­teč­nil mini­mál­ně 1 nákup za pení­ze nebo akti­vo­val člen­ství, dosta­ne­te vy i ten člen 300 bodů jako dárek
 • Objednávka zapla­ce­ná onli­ne (nevzta­hu­je se na plat­bu kre­di­ty)
 • Uvítací body za regis­tra­ci na por­tá­lu audiolibrix.com
 • Extra body navíc za objed­náv­ku obsa­hu­jí­cí 3 a více audi­ok­nih

Opravdu těch mož­nos­tí, jak sbí­rat bodí­ky je vel­ké množ­ství a kaž­dý si tam najde ten nej­lep­ší způ­sob. Bodíky se sbí­ra­jí v rám­ci Věrnostního pro­gra­mu, do kte­ré­ho se dosta­ne kaž­dý, kdo se na por­tá­lu zare­gis­tru­je. Určitě vás ale i zají­má způ­sob, jak nasbí­ra­né bodí­ky vymě­nit.

Vyměnit bodí­ky může­te:

 • 1000 bodů za 1 kre­dit
 • 250 bodů za sle­vu z objed­náv­ky ve výši 50,00 Kč
 • 500 bodů za sle­vu z objed­náv­ky ve výši 100,00 Kč
 • 750 bodů za sle­vu z objed­náv­ky ve výši 150,00 Kč
 • 1000 bodů za sle­vu z objed­náv­ky ve výši 200,00 Kč

Pokud vás ten­to člá­nek aspoň tro­chu nalá­kal na to vytvo­řit si na Audiolibrixu pro­fil nebo dokon­ce i zapla­tit si člen­ství, urči­tě v dopo­ru­ču­jí­cím pro­gra­mu pak zadej­te můj email: terus.jilkova@gmail.com a dosta­ne­te dárek 300 bodů!

Já moc děku­ji spo­leč­nos­ti Audiolibrix za jejich skvě­lý věr­nost­ní a klu­bo­vý pro­gram, kte­rým jsem čle­nem už něco přes dva roky a neu­stá­le mě baví a ješ­tě neo­mr­zel 🙂

Doufám, že jsem v člán­ku zmí­ni­la vše pod­stat­né a na nic jsem neza­po­mně­la. Případné dota­zy urči­tě piš­te do komen­tá­řů!

A na závěr drob­ná hra – spo­čí­tá­te, koli­krát jsem v člán­ku napsa­la slo­vo „audi­ok­ni­ha“ ? 😄 Správná odpo­věď dosta­ne pomy­sl­né­ho zla­té­ho blu­diš­ťá­ka! 😄


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Audioknižní výzva s Audinem 20217. ledna 2021 Audioknižní výzva s Audinem 2021 Zdravím všechny své báječně čtenáře u nového článku! Konečně Audiolibrix zveřejnil audioknižní výzvu na letošní rok! Ačkoliv jsem předchozí dvě nedotáhla do konce, do roku 2021 jsem […] Posted in Audioknihy
 • Audioknižní výzva 20223. ledna 2022 Audioknižní výzva 2022 Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Do svého seznamu výzev už skoro tradičně přidávám i audioknižní výzvu od Audiolibrixu! 😀 Letos ji přidali dokonce docela brzy, […] Posted in Audioknihy
 • Letní audioknižní výzva 20211. června 2021 Letní audioknižní výzva 2021 Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! V Audiolibrixu si řekli, že klasický výzva na rok je patrně asi málo, s 23 tématy, a tak nám přidali ještě jednu – letní! Je […] Posted in Audioknihy
 • Věci, na které nastal čas – Petra Soukupová (recenzní audiokniha)7. prosince 2020 Věci, na které nastal čas – Petra Soukupová (recenzní audiokniha) Za recenzní audioknihu děkuji vydavatelství OneHotBook  Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Jak se pomalu blíží konec roku, snažím se dohnat resty, které se mi […] Posted in Audioknihy
 • Audioknižní tipy na vánoční dárky30. listopadu 2020 Audioknižní tipy na vánoční dárky Článek vznikl ve spolupráci s vydavatelstvím OneHotBook. Děkuji jim za poskytnutí tipů pro tento článek a za poskytnutí některých audioknih k recenzi. Zdravím všechny […] Posted in Audioknihy
 • Peter May – Karanténa (recenzní audiokniha)6. srpna 2020 Peter May – Karanténa (recenzní audiokniha) Za recenzní audioknihu děkuji vydavatelství OneHotBook Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Během mé dovči, kterou jsem měla poslední dva týdny v červenci, jsem […] Posted in Audioknihy
 • Shari Lapena – Manželé odvedle9. ledna 2020 Shari Lapena – Manželé odvedle Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! První dny nového roku jsem trávila převážně s audioknihami, protože mě jeden klučina na facebooku přivedl k suprový aplikaci […] Posted in Audioknihy
 • Switzerland - Russia | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship25. května 2021 Switzerland - Russia | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
 • Spectre22. července 2015 Spectre Screeny z nového Traileru. Posted in Články
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály

Knihomol věčně s hlavou v oblacích, milovník seriálů, cestování a gumových medvídků. Amatérský pisálek, který by chtěl jednou vydat knihu. A hlavně - potrhlý podivín. Vše v jednom dárkovém balení. :)


Webové stránky autorky

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88551 s | počet dotazů: 312 | paměť: 72337 KB. | 22.05.2024 - 13:22:17