Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > King Kong vs. Godzilla - První souboj velikánů!

King Kong vs. Godzilla - První souboj velikánů!

GvsK
GvsK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Godzilla krá­čí vstříc Tokiu. Mezitím je nale­zen na tro­pic­kém ost­ro­vě lido­op, kte­ré­mu míst­ní domo­rod­ci říka­jí King Kong. Je odve­zen z ost­ro­va, pro­to­že věd­ci věří, že on je jedi­nou nadě­jí na záchra­nu Tokia. Začne nej­vět­ší sou­boj nej­slav­něj­ších obřích mon­ster...

King Kong se vůbec popr­vé obje­vil v roce 1933. Godzilla poté v roce 1954. Oba se násled­ně dočka­li mno­ha růz­ných zpra­co­vá­ní a pocho­pi­tel­ně došlo i na nevy­hnu­tel­ná setká­ní, aby se roz­hod­lo, kdo z nich je sil­něj­ší fil­mo­vé mon­strum. Ještě letos se ostat­ně dočká­me nové vel­ko­roz­počto­vé adap­ta­ce, kte­rá bude vyvr­cho­le­ním tří před­cho­zích fil­mů, kte­ré v letech 2014-2019 spat­ři­li svět­lo svě­ta. Jenomže to nebu­de popr­vé, kdy Godzilla a Kong změ­ří síly. Poprvé tak totiž uči­ni­li už v roce 1962.

King Kong vs. Godzilla v roce 1962 vůbec popr­vé před­sta­vi­la tyto dvě iko­nic­ká mon­stra v barev­né podo­bě a v širo­ko­úhlém for­má­tu. Studio Toho svě­ři­lo ten­to cros­so­ver osvěd­če­né­mu reži­sé­ro­vi Ishirō Hondovi, kte­rý byl též reži­sé­rem sním­ku Godzilla z roku 1954, kte­rý toto mon­strum před­sta­vil vůbec popr­vé. Honda se násled­ně neujmul pokra­čo­vá­ní Godzilla Raids Again z roku 1955, přes­to se ovšem vrá­til u tře­tí­ho fil­mu série a dohlé­dl na to, jak se obří ješ­těr­ka por­ve s obřím opi­čá­kem. A bylo to teh­dy hod­ně zají­ma­vé.

Pravda je tako­vá, že King Kong vs. Godzilla z roku 1962 do vel­ké míry těží ze své absur­di­ty. Ta samot­ná absur­di­ta ale dohro­ma­dy sklá­dá napros­to zábav­ný film, kte­rá doka­zu­je, že japon­ská kine­ma­to­gra­fie je doslo­va nevy­po­či­ta­tel­ná a člo­věk v ní uvi­dí věci, kte­ré by sku­teč­ně nikde jin­de nena­šel. A navíc je absur­di­ta toho­to fil­mu tvůr­čím úmys­lem. Režisér Ishirō Honda chtěl, aby byl ten­to film sati­rou na japon­ský tele­viz­ní prů­my­sl. V době vydá­ní fil­mu japon­ská fil­mo­vá výro­ba tvr­dě zápa­si­la s japon­skou tele­viz­ní výro­bou a sám Honda byl toho názo­ru, že i přes vel­kou sle­do­va­nost nebe­rou japon­ské tele­vi­ze své divá­ky váž­ně. A i z toho­to důvo­du výsled­ný King Kong vs. Godzilla fun­gu­je sko­ro až jako paro­die. Jenže slo­vo FUNGUJE je zde důle­ži­té. Protože to sku­teč­ně fun­gu­je.

King Kong vs. Godzilla je jed­no­du­še zábav­ný film. Z původ­ních plá­nů, kte­ré by sáze­li na to, že se sek­ven­ce s mon­st­ry vytvo­ří pomo­cí stop-motion tech­ni­ky se kvů­li pří­liš­né finanč­ní nároč­nos­ti opus­ti­lo a nako­nec tak dvě titul­ní mon­stra ztvár­ni­li her­ci v oble­cích. To by nemu­sel být žád­ný pro­blém. Haruo Nakajima už v před­cho­zích dvou fil­mech hrál Godzillu v kos­tý­mu a ve fil­mu v roce 1954 Godzilla vypa­dá půso­bi­vě. Jenomže v tomhle sním­ku kos­týmy Godzilly a (pře­de­vším) King Konga už tak půso­bi­vé nejsou. Jejich kon­fron­ta­ce je tak plná sku­teč­ně impo­zant­ních momen­tů, záro­veň ale sku­teč­ně snad­no v divá­ko­vi vyvo­lá­vá smích. Především i kvů­li nei­de­ál­ních spe­ci­ál­ních efek­tů, kdy je sku­teč­ně znát, že se ofi­ci­ál­ní roz­po­čet vyšpl­hal pou­ze na 620 tisíc dola­rů. Jenomže prá­vě zde se uka­zu­je, že tvůr­čí záměr Hamady má svůj úči­nek a sku­teč­ně dora­zi­la sati­ra, kte­rá si tak tro­chu uta­hu­je z toho, jak hloupou podí­va­nou vlast­ně divák sne­se. A přes­to to pře­ci jen v mno­ha ohle­dech fun­gu­je.

Taková sek­ven­ce, kdy King Kong boju­je s obří cho­bot­ni­ci je dal­ším ide­ál­ním pří­kla­dem toho, jak epic­ké scé­ny pro­dat v napros­to humor­ném svět­le. Shoichi Hirose v kos­tý­mu King Konga boju­je se sku­teč­nou cho­bot­nič­kou a opět tan­čí­me na ledu toho, kdy to celé má být brá­no jak­si s nad­sáz­kou a kdy už se baví­me o vylo­že­né paro­dii. Dá se tedy vlast­ně nadá­vat na to, že někdo dělá Godzille a King Kongovi ostu­du? Ne, pro­to­že tenhle tah na bran­ku fun­gu­je. A pře­de­vším sna­ha o ty nejabsurd­něj­ší momen­ty auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že všich­ni auto­ma­tic­ky kaš­lou na vše v rám­ci toho­to fil­mu.

V rám­ci pod­mí­nek je to celé nato­če­né vel­mi obstoj­ně. Praktické efek­ty pocho­pi­tel­ně mají své mou­chy, přes­to i v nich jde najít něco napros­to kou­zel­né­ho. Kulisy vypa­da­jí obstoj­ně a nebýt těch dvou směš­ných kos­tý­mů by divák snad měl sku­teč­ně pocit, že dvě mon­stra sku­teč­ně ničí Japonsko. Ano, zas tak slav­né to není a člo­věk pros­tě pozná, že jde o mode­ly. Ale mini­mál­ně v něja­kých pasá­žích se sku­teč­ně daří ale­spoň čás­teč­ně auten­tic­ky nala­dit to, že se je sku­teč­ně pro­stře­dí Japonska bitev­ním polem těch­to dvou iko­nic­kých gigan­tů.

Pochopitelně to celé má něja­kou záplet­ku, kte­rá má něja­ké ty lid­ské hrdi­ny. Ty fun­gu­jí jako zpro­střed­ko­va­te­lé celé záplet­ky a v pod­sta­tě jako mode­rá­to­ři, přes­to je jich ale až pří­liš moc a to pře­de­vším díky tomu, že té kon­fron­ta­ce Godzilly a Konga mož­ná ani není tolik, jak by člo­věk chtěl. Háček je totiž v tom, že film pros­tě musí vytvo­řit něja­ký důvod, proč se ty dvě mon­stra musí setkat a celý scé­nář tak půso­bí splá­ca­ný na prv­ní dobrou. Jenomže King Kong vs. Godzilla z roku 1962 nevstou­pí do his­to­rie jako vrchol­ný režij­ní počin. Nevstoupí do his­to­rie jako vrchol­ný výtvar­ný počin. Nevstoupí do his­to­rie jako před­vá­děč­ka herec­kých kon­cer­tů. Vstoupí do his­to­rie jako iko­nic­ká sati­ra japon­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá se až tak moc nebe­re váž­ně a je až tak moc směš­ná, že je ve své vlast­ní kate­go­rii vlast­ně abso­lut­ně doko­na­lá. Jenomže neza­sle­pe­ný člo­věk pros­tě záro­veň roze­zná, že ani v kate­go­rií Kaiju fil­mů tohle pros­tě Občan Kane není.

Nebere se to váž­ně a pro­to to tak fun­gu­je. King Kong vs. Godzilla z roku 1962 je zají­ma­vou fil­mař­skou nad­sáz­kou, kte­rá ale záro­veň dvou iko­nic­kým mon­st­rům (až na kos­týmy) nedě­lá ostu­du. Celé to sice vypa­dá, půso­bí a v pod­sta­tě je nesku­teč­ně směš­né, Ishirō Honda ale přes­ně tohle zamýš­lel a tak vznik­la tahle legen­dár­ní zále­ži­tost. Ať už nová kon­fron­ta­ce Godzilly a Konga dopad­ne jak­ko­liv, mini­mál­ně v rám­ci zábav­nos­ti se tomu­to sním­ku urči­tě vůbec nevy­rov­ná.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Toho Company


Podívejte se na hodnocení King Kong vs. Godzilla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Godzilla


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zahradníkův rok - adaptace Čapka nebo Kafky...?20. července 2024 Zahradníkův rok - adaptace Čapka nebo Kafky...? Na karlovarském festivalu měl mimo jiné premiéru i nový český snímek z dílny režiséra Jiřího Havelky. Nese název Zahradníkův rok a těm bystřejším již jistě došlo, že se jedná o odkaz na […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76060 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72145 KB. | 22.07.2024 - 06:47:57