Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Konečná (Last Stand) - Jen málo stačilo a uprchlý mafiánský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agentům FBI zmizel v Mexiku.

Konečná (Last Stand) - Jen málo stačilo a uprchlý mafiánský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agentům FBI zmizel v Mexiku.

Konecna
Konecna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

To by však nesměl nara­zit na postar­ší­ho a robust­ní­ho šeri­fa, kte­rý s kli­dem a neú­stup­nos­tí pře­ka­zí plá­ny zběhlé­ho zlo­čin­ce a jeho kum­pá­nů. Ten šerif se jme­nu­je Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) a chce pro obča­ny své­ho měs­teč­ka jen to nej­lep­ší. Tu pora­dí slo­vem, onde se před­ve­de per­fekt­ní střel­bou a pro nepo­čet­nou par­tu poli­cis­tů je vzo­rem i sta­rost­li­vým tať­kou. Městečko Sommerton Junction je doce­la klid­né mís­to neda­le­ko mexic­kých hra­nic a pode­zře­lé lidi doká­že Ray dob­ře odhad­nout.  Nic zásad­ní­ho nemu­sí řešit až do doby, kdy si odleh­lé mís­to v blíz­kos­ti mexic­kých hra­nic vybe­re mafi­án­ský gang pro zajiš­tě­ní útě­ku své­ho bos­se Cortéze. Ten ute­če při pře­vo­zu z věz­ni­ce v Las Vegas agen­tům FBI a vydá se autem i s rukojmím smě­rem k mís­tu plá­no­va­né­ho pře­cho­du. Vypadá to, že ho nemů­že nic zasta­vit a pove­de­né par­tič­ce jeho pomoc­ní­ků se poda­ří vše zajis­tit a kaž­dé­ho, kdo se jim posta­ví do ces­ty, postří­lí.

Ale zlo­čin­ci si vybra­li k útě­ku špat­né mís­to. Co nezmoh­la armá­da agen­tů FBI v čele s agen­tem Johnem Bannisterem (Forest Whitaker), to se sna­ží zachrá­nit šerif Ray a jeho nepo­čet­ná sku­pin­ka spo­lu­pra­cov­ní­ků.  Strach z mafi­án­ské­ho bos­se a jeho zlých kum­pá­nů nema­jí ani ostat­ní oby­va­te­lé měs­teč­ka a všich­ni v kli­du čeka­jí   na oče­ká­va­nou  pře­střel­ku. Ray a jeho pomoc­ní­ci se ješ­tě vyzbro­jí s pomo­cí ama­tér­ské sbír­ky his­to­ric­kých zbra­ní a při­pra­ví oprav­du „stra­te­gic­ký plán“ na zasta­ve­ní rych­lé­ho auta s Cortézem. On to totiž Ray není jen tak leda­ja­ký šerif a s vel­ký­mi zlo­čin­ci si umí pora­dit. Dříve, než se stal šeri­fem Sommerton Junction, tak byl čle­nem pro­ti­dro­go­vé­ho oddě­le­ní v Las Vegas. Cortéz je sice maza­ný padouch s rych­lým autem, ale  Ray je v porov­ná­ní s agen­ty FBI jiný kalibr a je roz­hod­nu­tý se zlo­či­nu posta­vit čelem. Šerifovi pomá­ha­jí jeho pomoc­ní­ci i oby­va­te­lé měs­ta. Konečně se uká­že, jak je důle­ži­té vlast­nit zbraň. I sta­řen­ka v malém krám­ku se umí posta­rat o likvi­da­ci zlých padou­chů. Nikdo nemů­že být na pochy­bách, kdo vyhra­je.

Scénáristé Andrew Knauer, Jeffrey Nachmanoff vyu­ži­li ve scé­ná­ři sle­do­vá­ní dvou sku­pin pro­ti­hrá­čů, jejichž pří­běhy se postup­ně pro­po­jí. Kladný hrdi­na, šerif Ray, půso­bí jako přá­tel­ský sou­sed a oko­lím akcep­to­va­ný stráž­ce záko­na, kte­rý se v roz­ho­du­jí­cích chví­lích pro­mě­ní v nekom­pro­mis­ní­ho bojov­ní­ka se zlem. Je to čitel­ná posta­va s jed­no­du­chým myš­le­ním a bez osob­ní­ho živo­ta. Je to tako­vý vyko­na­va­tel služ­by ochrán­ce prá­va. Trochu vzru­chu a živo­ta vná­ší do jeho živo­ta jen spo­lu­pra­cov­ní­ci.  Proti němu posta­vi­li scé­náris­té zlo­čin­ce, kte­ří se dělí na dvě sku­pi­ny. Je to jed­nak sku­pi­na střel­ců, kte­ří při­pra­vu­jí Contézův útěk přes hra­ni­ce a likvi­du­jí kaž­dé­ho, kdo jim chce jejich plá­ny pře­ka­zit. Tuhle sku­pi­nu zlo­čin­ců roz­prá­ší Ray a jeho pomoc­ní­ci v pře­střel­ce, kde stří­ká krev a léta­jí kon­če­ti­ny. Dalším pro­ti­hrá­čem je dro­go­vý boss Cortéz, kte­rý svou chyt­ros­tí obelstí agen­ty FBI a rych­lou jízdou děsí uná­še­nou agent­ku FBI.

Scénář je napsán pří­mo­ča­ře a divák může snad­no před­ví­dat, jak budou jed­not­li­vé scé­ny pro­bí­hat. S tím nemohl korej­ský reži­sér Ji-un Kim asi mno­ho nadě­lat. Proto se sna­žil o pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­nou prá­ci s vyu­ži­tím osvěd­če­ných fil­mo­vých scén. Ve scé­nách při útě­ku Cortéze a při sle­do­vá­ní auta se film tvá­ří jako drs­ný akč­ní film. Při pří­pra­vách na pří­jezd Cortéze do měs­teč­ka, při budo­vá­ní bari­ká­dy ze škol­ní­ho auto­bu­su a během pře­střel­ky s vyu­ži­tím his­to­ric­kých střel­ných zbra­ní to při­po­mí­ná inspi­ra­ci fil­my Quentina Tarantina, Nechybí ani scé­ny s ven­kov­ským humo­rem v bis­tru. Ve fil­mu nena­jde­te žád­né vel­ké cito­vé pro­je­vy, nešet­ří se však se stří­le­ním a mrt­vo­la­mi.

Průměrný film při­ná­ší i prů­měr­né herec­ké výko­ny.   Asi niko­ho nepře­kva­pí, že divác­kou pozor­nost na sebe str­há­vá  Arnold Schwarzenegger.  Po něko­li­ka letech pau­zy se posta­vil před kame­ru a sna­ží se divá­ky opět pře­svěd­čit o svých herec­kých kva­li­tách, kte­ré však nikdy neby­ly vel­ké. Šerif Roy je pro  Arnolda Schwarzeneggera doce­la vděč­ná posta­va. Ray má být star­ší a roz­váž­ný muž, kte­rý má půso­bit při setká­ní s oby­va­te­li měs­teč­ka pří­jem­ně a sym­pa­tic­ky. To se doce­la daří. Ray toho moc nena­mlu­ví a to stá­le sval­na­tý herec umí nej­lé­pe. Ani v akč­ních scé­nách nepů­so­bí Arnold Schwarzenegger špat­ně. Možná je to tím, že se poda­ři­lo film dob­ře nato­čit  a sestří­hat.

Film nabí­zí divá­kům 107 minut prů­měr­né zába­vy, kdy pří­běh nepře­kva­pí, neu­ra­zí a mož­ná něko­ho i poba­ví.


Podívejte se na hodnocení Konečná na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46623 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71946 KB. | 20.07.2024 - 11:35:42