Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června

Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června

Photo © Warner Bros. Television / John P. Johnson
Photo © Warner Bros. Television / John P. Johnson
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Westworld je ame­ric­ký dysto­pic­ký sci-fi neo-westernový tele­viz­ní seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, kte­rý pro­du­ku­je a vysí­lá HBO, vychá­zí ze stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973 (scé­nář a režie Michael Crichton) a v men­ší míře i z jeho pokra­čo­vá­ní Futureworld z roku 1976. Příběh začí­ná ve Westworldu, fik­tiv­ním, tech­no­lo­gic­ky vyspě­lém zábav­ním par­ku na moti­vy Divokého zápa­du, kte­rý obý­va­jí andro­id­ní „hos­ti­te­lé“. Park slou­ží dob­ře pla­ce­ným hos­tům, kte­ří se v něm mohou oddá­vat svým nejdi­vo­čej­ším fan­ta­zi­ím, aniž by se obá­va­li odve­ty ze stra­ny hos­ti­te­lů, jimž jejich napro­gra­mo­vá­ní brá­ní ublí­žit lidem. Později, ve tře­tí sérii, se pro­stře­dí seri­á­lu roz­ší­ří do sku­teč­né­ho svě­ta v polo­vi­ně 21. sto­le­tí, kde živo­ty lidí řídí a kon­t­ro­lu­je moc­ná umě­lá inte­li­gen­ce jmé­nem Rehoboam.

Nolan a Joy půso­bí jako výkon­ní pro­du­cen­ti spo­lu s J. J. Abramsem, Jerrym Weintraubem a Bryanem Burkem. První sezó­na se sklá­da­la z 10 epi­zod, kte­ré se vysí­la­ly od 2. říj­na do 4. pro­sin­ce 2016. HBO seri­ál v lis­to­pa­du 2016 obno­vi­la: Druhá série o 10 dílech se vysí­la­la od 22. dub­na do 24. červ­na 2018. Osmidílná tře­tí série měla pre­mi­é­ru 15. břez­na 2020 a skon­či­la 3. květ­na 2020. V dub­nu 2020 HBO obno­vi­la seri­ál pro čtvr­tou sérii, kte­rá by měla mít pre­mi­é­ru 26. červ­na 2022.

Debut Westworldu na HBO měl nej­vyš­ší sle­do­va­nost pre­mi­é­ry na této sta­ni­ci od prv­ní epi­zo­dy True Detective v roce 2014. První sezó­na Westworldu je nej­sle­do­va­něj­ší prv­ní sezó­nou ze všech původ­ních seri­á­lů HBO.

Westworld byl během své prv­ní sezó­ny kri­ti­kou vyso­ce hod­no­cen za herec­ké výko­ny, vizu­ál­ní strán­ku, pří­běh, téma­ta a hudeb­ní dopro­vod Ramina Djawadiho. Seriál nadá­le zís­ká­vá pře­váž­ně pozi­tiv­ní recen­ze, ačko­li někte­ré prv­ky jeho pří­bě­hu a cha­rak­te­ry postav se od té doby sta­ly ter­čem kri­ti­ky. Seriál Westworld zís­kal řadu oce­ně­ní a z 54 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy zís­kal 9 cen. Thandiwe Newtonová zís­ka­la v roce 2018 cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

Shrnutí

V roce 2050 pro­vo­zu­je spo­leč­nost Delos Inc. něko­lik zábav­ních par­ků, včet­ně Westworldu s téma­ti­kou ame­ric­ké­ho Starého zápa­du. Každé pro­stře­dí obý­va­jí „hos­ti­te­lé“, bio­me­cha­nič­tí robo­ti k nero­ze­zná­ní od lidí. Hostitelé jsou napro­gra­mo­vá­ni tak, aby spl­ni­li kaž­dé přá­ní hos­tů a zapo­ji­li se do všech dru­hů násil­ných a/nebo sexu­ál­ních akti­vit - a byli jim vysta­ve­ni. Naprogramování Hostitelů však zne­mož­ňu­je, aby ublí­ži­li jaké­mu­ko­li živé­mu tvo­ru nebo aby dovo­li­li, aby bylo ublí­že­no hos­tům. Provozovatelé par­ku vytvá­ře­jí pro tyto Hostitele pří­běhy, kte­ré mají pro­vá­dět při inter­ak­ci s hos­ty, ale po dokon­če­ní kaž­dé­ho pří­bě­hu je jejich paměť vyma­zá­na. Společnost Delos Inc. tvr­dí, že Hostitelé, kte­ří jsou stro­ji, a tudíž nejsou schop­ni pro­ží­vat bolest, nemo­hou být těmi­to scé­ná­ři sku­teč­ně poško­ze­ni stej­ně jako člo­věk.

V prv­ní sezó­ně Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) zave­de novou aktu­a­li­za­ci „Reverie“, kte­rá způ­so­bí, že někte­ří Hostitelé, včet­ně far­má­řo­vy dce­ry Dolores Abernathyové (Evan Rachel Woodová) a míst­ní madam Maeve Millayové (Thandiwe Newtonová), zís­ka­jí vědo­mí svých dří­ve vyma­za­ných vzpo­mí­nek a sta­nou se vní­ma­vý­mi. Zatímco se šéf pro­gra­mo­vá­ní Delosu Bernard Lowe (Jeffrey Wright) a výkon­ná ředi­tel­ka rady Delos Destinations Charlotte Haleová (Tessa Thompsonová) sna­ží řešit stá­le divo­čej­ší cho­vá­ní Hostitelů, záhad­ný host zná­mý jako Muž v čer­ném (Ed Harris) se sna­ží najít „blu­diš­tě“, kte­ré pro něj pod­le něj zane­chal Arnold, Fordův kole­ga a spo­luvý­vo­jář tech­no­lo­gie Hostitelů. Bernard zjiš­ťu­je, že on sám je hos­ti­te­lem zalo­že­ným na Arnoldovi, kte­rý zemřel při před­cho­zím poku­su ochrá­nit Hostitele ve Westworldu, když vycí­til poten­ci­ál vní­má­ní Hostitelů a pojal pode­zře­ní, že by je Delos mohl zne­u­žít. Ve finá­le prv­ní sezó­ny Dolores smr­tel­ně zra­ní dok­to­ra Forda před davem hos­tů a inves­to­rů, když ozna­mu­je novou dějo­vou linii Westworldu.

Doloresina revo­lu­ce pokra­ču­je i ve dru­hé sezó­ně, kdy spo­lu s dal­ší­mi osví­ce­ný­mi hos­ti­te­li zma­sa­kru­je lid­ské hos­ty a zaměst­nan­ce Delosu, kte­ří uvíz­li v par­ku. Dolores se vydá­vá s mimo­řád­ně zma­te­ným Bernardem najít Kovárnu, dato­vou ban­ku, kam Delos taj­ně zazna­me­ná­val cho­vá­ní všech lid­ských hos­tů, aby pro ně vytvo­řil algo­ritmy v rám­ci expe­ri­men­tu s lid­skou nesmr­tel­nos­tí. Maeve vyhle­dá svou „dce­ru“, přes­to­že je hos­ti­tel­kou, a pomů­že jí a něko­li­ka dal­ším hos­ti­te­lům unik­nout do Vznešeného, vir­tu­ál­ní­ho pro­sto­ru, do kte­ré­ho lidé nema­jí pří­stup. Zatímco Deloské síly zajiš­ťu­jí park, Bernard vytvo­ří hos­ti­tel­skou kopii těla Charlotte Haleové pro Dolores, kte­rá nako­nec z par­ku unik­ne se šes­ti hos­ti­tel­ský­mi jádry, včet­ně Bernardova. Po zabi­tí své dce­ry Emily se William potý­ká se svou lid­skou iden­ti­tou a neví, zda byla sou­čás­tí výzvy dok­to­ra Forda.

Ve tře­tí sérii Dolores zno­vu vytvo­ři­la své hos­ti­tel­ské tělo a zko­pí­ro­va­la Bernardovo, Charlottino a dal­ší. Hledá infor­ma­ce o Rehoboamu, sys­té­mu umě­lé inte­li­gen­ce (AI) vyvi­nu­tém spo­leč­nos­tí Incite, Inc. a plá­nu­je se pus­tit do boje s jeho tvůr­cem Engerraundem Seracem (Vincent Cassel). Bernard, kte­ré­ho zby­tek svě­ta pova­žu­je za člo­vě­ka, je obvi­něn z masa­k­ru ve Westworldu a při sna­ze pocho­pit Doloresiny plá­ny při­jí­má novou identi­tu. Serac hle­dá pomoc Maeve v boji pro­ti Dolores: věří, že Dolores zha­tí jeho plá­ny na Rehoboam. Třetí série kon­čí tím, že se Dolores obě­tu­je, aby Seraca pora­zi­la.

Obsazení a postavy

- Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathyová, nej­star­ší hos­ti­tel­ka, kte­rá stá­le pra­cu­je v par­ku. Zpočátku na sebe bere roli ran­če­ro­vy dce­ry, ale postup­ně zjiš­ťu­je, že celý její život je důmy­sl­ně vykon­stru­o­va­ná lež.

-Thandiwe Newtonová jako Maeve Millayová, hos­ti­tel­ka, kte­rá půso­bí jako madam ve Sweetwateru, ale její nevy­rov­na­né vzpo­mín­ky na dří­věj­ší roli vedou k tomu, že si začne uvě­do­mo­vat sama sebe.

-Jeffrey Wright jako Bernard Lowe, vedou­cí pro­gra­mo­va­cí divi­ze (cho­vá­ní) Westworldu a pro­gra­má­tor soft­wa­ru pro umě­lé lidi. Wright také ztvár­ňu­je Arnolda Webera, spo­luza­kla­da­te­le Westworldu.

-James Marsden jako Theodore „Teddy“ Flood (1.-2. série), hos­ti­tel. Hraje roli pis­tol­ní­ka, kte­rý se vra­cí do Sweetwateru, aby našel Dolores v nadě­ji, že obno­ví jejich vztah.

-Ingrid Bolsø Berdal jako Armistice (sezó­ny 1-2), hos­ti­tel­ka. Je to bru­tál­ní a nelí­tost­ná ban­dit­ka a člen­ka gan­gu Hectora Escatona.

-Luke Hemsworth jako Ashley Stubbs, šéf bez­peč­nos­ti Westworldu, kte­rý má za úkol moni­to­ro­vat inter­ak­ce mezi hos­ti­te­li a lid­mi a zajiš­ťo­vat bez­peč­nost hos­tů.

-Sidse Babett Knudsen jako Theresa Cullen (1. série), vedou­cí oddě­le­ní zajiš­tě­ní kva­li­ty Westworldu, kte­rá má na sta­ros­ti, aby park nesklou­zl do nepsa­né­ho cha­o­su.

-Simon Quarterman jako Lee Sizemore, vedou­cí oddě­le­ní vyprá­vě­ní Westworldu, jehož umě­lec­ký tem­pe­ra­ment zhor­šu­je nála­du jeho spo­lu­pra­cov­ní­ků. Ve 3. sérii Quarterman ztvár­ňu­je digi­tál­ní repli­ku posta­vy v simu­la­ci.

-Rodrigo Santoro jako Hector Escaton (1.-2. série; hos­tu­jí­cí ve 3. sérii), hos­ti­tel. Je to hle­da­ný vůd­ce gan­gu, kte­rý chce vylou­pit hotel Mariposa ve Sweetwateru. Santoro také ztvár­ňu­je Ettoreho, posta­vu hos­ti­te­le ve Warworldu.

-Angela Sarafyan jako Clementine Pennyfeather, hos­ti­tel­ka. Pracuje jako sexu­ál­ní pra­cov­ni­ce ve Sweetwateru a je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších atrak­cí Westworldu.

-Shannon Woodwardová jako Elsie Hughesová (1.-2. série), vychá­ze­jí­cí hvězda v pro­gra­mo­va­cí divi­zi, kte­rá má za úkol napra­vo­vat podiv­né cho­vá­ní hos­ti­te­lů v par­ku.

-Ed Harris jako Muž v čer­ném, sadis­tic­ký vete­rán, kte­rý se sna­ží odha­lit nej­ni­ter­něj­ší tajem­ství Westworldu.

-Anthony Hopkins jako Dr. Robert Ford (1.-2. série), spo­luza­kla­da­tel a ředi­tel par­ku Westworld

-Ben Barnes jako Logan Delos (1. série; opa­ko­va­ně ve 2. sérii), pra­vi­del­ný host, kte­rý Williama uve­de do par­ku.

-Clifton Collins Jr. jako Lawrence Gonzales (1.-2. série; host ve 3. sérii), hos­ti­tel. Je to okouz­lu­jí­cí, ale nebez­peč­ný psa­nec s talen­tem pro mané­v­ro­vá­ní a vyjed­ná­vá­ní s růz­ný­mi kri­mi­nál­ní­mi živly ve Westworldu. Ve svém vyprá­vě­ní ztvár­ňu­je zlo­čin­ce El Laza.

-Jimmi Simpson jako William (1. série; 2. série opa­ko­va­ně, 3. série jako host), neo­chot­ný prv­ní návštěv­ník Západozemí, kte­rý dopro­vá­zí své­ho budou­cí­ho švag­ra Logana. Zpočátku se k las­civ­něj­ším atrak­cím par­ku sta­ví odmí­ta­vě, postup­ně však odha­lu­je hlub­ší smy­sl pří­bě­hu par­ku.

-Tessa Thompsonová jako Charlotte Haleová, výkon­ná ředi­tel­ka Delos Destinations Board, kte­rá dohlí­ží na Westworld a dal­ší par­ky.

-Fares Fares jako Antoine Costa (2. sezó­na), člen bez­peč­nost­ní­ho týmu Karla Stranda.

-Louis Herthum jako Peter Abernathy (2. série; v 1. sérii se obje­vu­je opa­ko­va­ně), Doloresin otec.

-Talulah Riley jako Angela (2. série; v 1. sérii se obje­vu­je opa­ko­va­ně), hos­ti­tel­ka, kte­rá v par­ku vítá nově pří­cho­zí.

-Gustaf Skarsgård jako Karl Strand (2. série), vedou­cí pro­voz­ní­ho oddě­le­ní Delosu. Po udá­los­tech z Fordovy slav­nos­ti Strand vede misi na ochra­nu hlav­ní­ho akti­va Delosu.

-Katja Herbersová jako Emily Graceová (2. sezó­na; hos­tu­jí­cí ve 3. sezó­ně), pra­vi­del­ná návštěv­ni­ce par­ku, kte­rá se sna­ží pře­žít a záro­veň řeší rodin­né pro­blémy.

-Zahn McClarnon jako Akecheta (2. sezó­na), sta­ře­ši­na náro­da duchů.

-Aaron Paul jako Caleb Nichols (3. sezó­na), býva­lý voják, kte­rý se stal sta­veb­ním děl­ní­kem a drob­ným kri­mi­nál­ní­kem.

-Vincent Cassel jako Engerraund Serac (3. sezó­na), tvůr­ce a správ­ce stra­te­gic­ké­ho plá­no­va­cí­ho sys­té­mu umě­lé inte­li­gen­ce Rehoboam.

-Tao Okamoto jako Hanaryo (3. sezó­na; hos­tu­jí­cí ve 2. sezó­ně), ekvi­va­lent Armistice v Shōgunworldu.


Media con­tri­bu­tors. (2022, kvě­ten 10). Westworld (TV series). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 08:16, kvě­ten 10, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Westworld_(TV_series)&oldid=1087055040


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY Posted in Trailery
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.3. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo. V roce 2016 se bratr slavnějšího Christophera Nolana, Jonathan Nolan, rozhodl, že ve spolupráci s autorem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seriálu Hrdinové J.J. Abramsem, natočí seriál […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88912 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73208 KB. | 16.06.2024 - 15:02:16