Kritiky.cz > Profily osob > Kristýna Badinková Nováková slaví 40 let

Kristýna Badinková Nováková slaví 40 let

Photo © Space Films
Photo © Space Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kristýna Badinková Nováková, zná­má zejmé­na z fil­mů Výchova dívek v Čechách a Pelíšky, osla­vi­la 24. dub­na své kula­té naro­ze­ni­ny. Jak se změ­nil její život za posled­ní roky a co plá­nu­je do budouc­nos­ti?

Kristýna Badinková Nováková se naro­di­la v roce 1983 v Praze. Vystudovala střed­ní odbor­nou ško­lu spe­ci­a­li­zač­ní, obor ces­tov­ní ruch a DAMU, kated­ru alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla. Už jako dítě se obje­vi­la ve fil­mu Jak jsme natá­če­li s Tomem a poz­dě­ji si zahrá­la v kome­dii Výchova dívek v Čechách, kde na sebe upo­zor­ni­la v roli ško­lač­ky Agáty. Tam si jí také vši­ml reži­sér Jan Hřebejk, kte­rý ji obsa­dil do role Jindřišky ve fil­mu Pelíšky. Tato role se sta­la její nej­zná­měj­ší a při­nes­la jí popu­la­ri­tu i sym­pa­tie divá­ků.

Od té doby si Kristýna Badinková Nováková zahrá­la v mno­ha dal­ších fil­mech a seri­á­lech, napří­klad Bazén, Ordinace v růžo­vé zahra­dě, Letiště, Ro©k pod­vraťá­ků, Chyťte dok­to­ra, Děti noci, Dvojka, Láska za mili­on, Kuky se vra­cí, Aféry, Líbánky, Život a doba soud­ce A. K., Kriminálka Anděl nebo Temný Kraj. Hraje také v diva­dle, napří­klad ve Studiu Dva Dámská šat­na, Zdravý nemoc­ný nebo Absolvent.

V osob­ním živo­tě pro­ži­la Kristýna Badinková Nováková něko­lik změn. V roce 2009 se vda­la za reži­sé­ra Jaroslava Fuita a při­ja­la jeho pří­jme­ní. Spolu mají dvě dce­ry Rozárku a Marianu. V roce 2016 se ale s ním roz­ved­la a vrá­ti­la se ke své­mu rod­né­mu jmé­nu Nováková. V roce 2018 se podru­hé vda­la za cho­re­o­gra­fa Viktora Badinku, bra­t­ra hereč­ky Michaely Badinkové. Z toho­to man­žel­ství má syna Vincenta. Nyní tedy pou­ží­vá kom­bi­no­va­né pří­jme­ní Badinková Nováková.

Kristýna Nováková-Fuitová je šťast­nou mat­kou tří dětí a úspěš­nou hereč­kou. Na své naro­ze­ni­ny si prý pře­je hlav­ně zdra­ví a klid pro sebe i svou rodi­nu. Také by ráda pokra­čo­va­la ve své herec­ké kari­é­ře a zku­si­la si nové role a žán­ry. Přejeme jí hod­ně štěs­tí a úspě­chů!


Zdroj: Wikipedie a ČSFD.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59363 s | počet dotazů: 245 | paměť: 74336 KB. | 21.05.2024 - 12:03:02