Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ledové království 2 (Frozen II) – Recenze – 50%

Ledové království 2 (Frozen II) – Recenze – 50%

LedovC3A9krC3A1lovstvC3AD2recenzefilmu
LedovC3A9krC3A1lovstvC3AD2recenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anna a Elsa si spo­ko­je­ně žijí na krá­lov­ském zám­ku, sně­hu­lák Olaf dělá humo­ry a Kristoff se nemotor­ně odhod­lá­vá požá­dat Annu o ruku. Do toho ale Elsa usly­ší tajem­ný hlas a vydá se za ním spo­lu s ostat­ní­mi na sever. Cestou všich­ni dora­zí k pro­kle­té­mu čarov­né­mu lesu, jehož pro­kle­tí je potře­ba zlo­mit. A záro­veň je potře­ba obje­vit původ­ce ono­ho hla­su a zachrá­nit celé krá­lov­ství v dob­ro­druž­ném pří­bě­hu, v němž nechy­bí čtve­ři­ce roz­bou­ře­ných živlů, Eskymáci, kamen­ní obři, sester­ské pou­to a paměť vody.

 

Ledové království 2 (Frozen II) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz


Ledové krá­lov­ství 2 je to, čemu se říká „typic­ké pokra­čo­vá­ní“ – tedy více téhož, plus něko­lik nových věcí navíc, s tím ovšem, že to je všech­no o tří­du slab­ší než minu­le (kro­mě ani­ma­ce). To zna­me­ná méně nápa­dů a humo­ru, o tro­chu hor­ší pís­nič­ky a o něco oby­čej­něj­ší a odby­těj­ší pří­běh, kte­rý sice není pro­špi­ko­va­ný toli­ka logic­ký­mi lapsy a nesmys­ly jako v prv­ním Ledovém krá­lov­ství, ale zas je pod­stat­ně gene­rič­těj­ší a roz­ta­ha­ný do všech smě­rů a je na něm hroz­ně vidět, že ho tvůr­ci muse­li vymys­let výhrad­ně jen kvů­li tomu, že před­cho­zí film vydě­lal fůru peněz, a tak z finanč­ní­ho hle­dis­ka dáva­lo smy­sl nato­čit pokra­čo­vá­ní, ačko­li jinak by pro to důvod asi nebyl.

Děj je v pod­sta­tě zalo­žen na tom, že rodi­če hlav­ních hrdi­nek zřej­mě neřek­li ani jed­né z nich o svém půvo­du, tak­že Anna s Elsou muse­jí po této prav­dě slo­ži­tě pát­rat a napra­vit jed­nu dáv­nou křiv­du a Elsa se navíc musí dozvě­dět jakési tajem­ství o svých magic­kých schop­nos­tech (ale není to žád­né ter­no). Do toho Olaf a sob Sven děla­jí sko­pi­či­ny (a při­zvu­ku­je jim nová posta­va hoř­la­vé­ho mlo­ka, kte­rý ako­rát plní okra­jo­vou funk­ci roz­to­mi­lé­ho zví­řát­ka a jinou úlo­hu v ději nemá) a kdy­ko­li to začne vypa­dat, že se už dlou­ho nic moc nesta­lo, tak je to naru­še­no náhod­nou akč­ní scé­nou (při­jde tor­ná­do, pro­jde obr, les začne hořet…).

Ledové království 2 (Frozen II) – Recenze

Tato jed­no­du­chá vypra­věč­ská struk­tu­ra má nicmé­ně za násle­dek ale­spoň to, že pří­bě­ho­vé linie jed­not­li­vých postav drží pohro­ma­dě, film má sluš­né tem­po a není v něm pří­liš hlu­chých míst (ačko­li když si obě sest­ry již napo­čtvr­té začnou sdě­lo­vat, jak moc jim jed­né na dru­hé zále­ží, tak už to bylo na hra­ně). Na dru­hou stra­nu sem tam musí­te pře­kous­nout tro­chu pofi­dér­ní scé­ny, jako je tře­ba ta, v níž Elsa chce, aby Anna zůsta­la v bez­pe­čí a nedo­pro­vá­ze­la ji na její pou­ti, a tak (aby ji ochrá­ni­la) pod ní vyča­ru­je ledo­vou loď­ku, kte­rá se s ní zří­tí z kop­ce do fjor­du mezi spí­cí kamen­né obry…

Obecně však pla­tí, že pokud máte děti, kte­rým se prv­ní Ledové krá­lov­ství líbi­lo, tak Ledové krá­lov­ství 2 v tom­to smě­ru nezkla­me. Dospělí se můžou kochat ani­ma­cí, pří­pad­ně i číst mezi řád­ky a bavit se údaj­ný­mi skry­tý­mi lesbic­ký­mi moti­vy, zatím­co děti dosta­nou dal­ší nálož Olafa. Jinak jde ale o prů­měr­nou a více­mé­ně stan­dard­ní ani­mo­va­nou muzi­ká­lo­vou pohád­ku, kte­rá sto­jí na sil­ných žen­ských hrdin­kách a sester­ské pospo­li­tos­ti, což je ale také asi to jedi­né, co je na ní dosta­teč­ně výraz­né a hod­né vyzdvih­nu­tí.


Podívejte se na hodnocení Ledové království na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68285 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71663 KB. | 20.06.2024 - 14:03:24