Kritiky.cz > Recenze > Pokoj 1408

Pokoj 1408

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní fil­mo­vé horo­ry a rema­ky dal­ších růz­ných horo­rů už poměr­ně dost nudí a jejich cel­ko­vá kva­li­ta také dosti pokul­há­vá. Naštěstí se ale na inter­ne­tu, a poté i zde na našem webu, obje­vi­la ukáz­ka na ten­to film a nazna­či­la, že by se koneč­ně snad moh­lo zablýs­kat na lep­ší horo­ro­vé časy.
Hororový žánr mám oprav­du rád a kaž­dý nový kva­lit­ní pří­růs­tek do této „rodin­ky“ mě jen potě­ší, ovšem posled­ní dobu se stá­vá, že se fil­mo­ví tvůr­ci sou­stře­dí jen a pou­ze na japon­ské kul­tov­ní horo­ry, kte­ré pak bez­hla­vě vykrá­da­jí a mís­to skvě­lé­ho ori­gi­ná­lu nám při­ná­ší mdlý a bez­du­chý rema­ke. To se mi samo­zřej­mě nelí­bí, a prá­vě kvů­li tomu se v posled­ní době horo­rům spí­še vyhý­bám. Když jsem ale viděl upou­táv­ku na Pokoj 1408, byl jsem veli­ce pří­jem­ně pře­kva­pen, a dokon­ce jsem si říkal, že na tohle si pros­tě musím zajít.

Možná si teď říká­te, proč jsem se vlast­ně tak roz­ho­dl, ti co ukáz­ku již vidě­li, tak zajis­té vědí, že ten­to sní­mek je fil­mo­vá adap­ta­ce stej­no­jmen­né kni­hy Stephena Kinga. Tento fakt mě veli­ce zau­jal, neboť kniž­ní díla od toho­to auto­ra jsou veli­ce zda­ři­lá a jen těž­ko hle­da­jí obstoj­nou kon­ku­ren­ci. Navíc výsled­ný film pod­po­řil samot­ný Stephen King, což je až k neví­ře. Ten totiž do té doby svá zfil­mo­va­ná díla odsu­zo­val k záhubě a nechtěl s nimi radě­ji mít nic spo­leč­né­ho. Když jste se pak kouk­li na již zmi­ňo­va­nou ukáz­ku Pokoje 1408, zjis­ti­li jste, že Stephen má pád­ný důvod – tenhle film má vel­ké ambi­ce!
Ale už dost cho­ze­ní oko­lo hor­ké kaše, pojď­me na to, kvů­li čemu tu jsme – kri­ti­zo­vat.:) Hned ze začát­ku bych chtěl říci, že spe­ku­la­ce o nekva­li­tě či dokon­ce pro­pa­dá­ku, kte­ré se obje­vi­ly na někte­rých čes­kých fil­mo­vých webech, jsou cel­kem pře­hna­ná slo­va a roz­hod­ně s nimi nesou­hla­sím. Jistě – tak dob­ré, jak jsme dou­fa­li to není, ale i přes­to všech­no se jed­ná o kva­lit­ní ducha­ři­nu, kte­rá nás urči­tě zaujme. Zaujme nás pře­de­vším v úvo­du, kde se najde spous­ta ori­gi­nál­ních nápa­dů – ať už je řeč napří­klad o budí­ku, kte­rý odpo­čí­tá­vá 60 minut, nebo o pro­těj­ším okně přes uli­ci, kde se odrá­ží dění ono­ho poko­je, jako kdy­by bylo vypl­ně­né zrca­dlem.
Ještě bych se vrá­til k budí­ku, kte­rý jsem zmí­nil před chví­lí, abych vám vysvět­lil, proč vlast­ně odpo­čí­tá­vá těch 60 minut, tedy jed­nu hodi­nu. Náš hlav­ní hrdi­na spi­so­va­tel Mike Enslin (John Cusack) nedáv­no zažil osob­ní tra­gic­kou udá­lost, jeho dce­ra zemře­la na zhoub­nou nemoc. Od té doby je Mike posed­lý hle­dá­ním para­nor­mál­ních jevů. Hledá je kvů­li tomu, aby se mohl tou­to ces­tou setkat se svo­jí dce­rou. Už pro­šel mno­ho domů, kde údaj­ně stra­ší, jeho zkla­má­ní je ale o to vět­ší, že díky moder­ní tech­ni­ce v těch­to mís­tech nena­šel nic zvlášt­ní­ho. Majitelé objek­tů jej spí­še jen vyu­ží­va­jí jako dobrou bez­plat­nou rekla­mu – on totiž Mike je taky spi­so­va­tel, kte­rý píše kni­hy (neče­ka­ně) o para­nor­mál­ních jevech. Otrávený živo­tem si jed­nou zajde vybrat na poš­tu svo­ji schrán­ku, kde mimo jiné najde pohled­ni­ci s nápi­sem „Nechoď do poko­je 1408!“. Náš hlav­ní hrdi­na má ale svou hla­vu, a tak se vydá­vá do hote­lu Delfín, kde si chce pro­najmout pokoj s čís­lem 1408 na jed­nu noc.
Na mís­tě se ho ujme samot­ný mana­žer hote­lu Delfín, Pan Olin (Samuel L. Jackson). Ten se ho sna­ží pře­svěd­čit, aby do poko­je za žád­nou cenu nevstu­po­val. Za dobu exis­ten­ce hote­lu se v tom­to poko­ji sta­lo 56 bru­tál­ních úmr­tí, nikdo nevy­dr­žel déle než jed­nu hodi­nu (odtud spo­ji­tost s budí­kem, kte­rý ode­čí­tá čas). Mike ale opět nepo­slech­ne a udě­lá nej­vět­ší chy­bu své­ho živo­ta – vstou­pí do poko­je 1408.
Je vel­ká ško­da, že Samuel L. Jackson nedo­stal více pro­sto­ru v celém fil­mu, jeli­kož jeho herec­ký výkon je i tady per­fekt­ní. Je sice fajn, že John Cusack to všech­no zvlá­dá poměr­ně dob­ře, ale kdy­by měl při ruce tak dob­ré­ho par­ťá­ka jako je prá­vě Jackson, byl by to zajis­té veli­ce kva­lit­ní herec­ký kon­cert. To je ale věc názo­ru a stej­ně už s tím nelze nic dělat, pojď­me tedy dál… Všechno to začí­ná poru­chou kli­ma­ti­za­ce, pokra­ču­je to div­ný­mi vidi­na­mi, sna­hou o útěk…
Zkrátka: Je to všech­no fajn, a dokon­ce se na to vel­mi dob­ře dívá. Má to solid­ní mra­zi­vou atmo­sfé­ru a… vás zají­má, jak to všech­no skon­čí. Bohužel někdy ve tře­tí čtvr­ti­ně fil­mu při­jde kri­ze, což není vůbec dob­ré. Konkrétně mlu­vím o pasá­ži, kdy se Mike z poko­je pře­ne­se na pláž a zdá se, že vše byla jen něja­ká hlou­pá noč­ní můra. To, co nasta­ne za chví­li, bude ješ­tě hor­ší. Ukáže se, že náš spi­so­va­tel vlast­ně v tom poko­ji stá­le je, a nako­nec se tam i něja­kým zázrač­ným způ­so­bem opět vrá­tí. Zkrátka tahle scé­náris­tic­ká „zho­va­di­lost“ mi zka­zi­la jinak dob­rý dojem ze 1408. Když pak ješ­tě uvi­dí­te závě­reč­nou poin­tu, kte­rou půl­ka pub­li­ka vůbec nepo­cho­pí, tak vás to vyto­čí k nepří­čet­nos­ti. A tak dob­rý film to mohl být! Ale zase na dru­hou stra­nu, těž­ko si lze před­sta­vit jiné zakon­če­ní než prá­vě toto…
Sečteno, pod­tr­že­no, ambi­ci­óz­ní film s vel­mi mra­zi­vou atmo­sfé­rou a dob­rý­mi nápa­dy, kte­ré nalez­ne­te pře­de­vším v začát­cích sním­ku. Dobře vás to vystra­ší, poměr­ně solid­ně zaba­ví, ale k doko­na­los­ti tu pár věcí chy­bí. Díky zka­že­né­mu kon­ci je to „jen“ dal­ší dob­rý (tedy prů­měr­ný) horo­ro­vý pří­růs­tek do rodi­ny.
Verdikt: Nebýt toho div­ně pře­kom­bi­no­va­né­ho kon­ce a dost zvlášt­ní poin­ty, tak by ten­to film měl o stu­pí­nek vyš­ší hod­no­ce­ní. Tím ale nechci říct, že je to ve výsled­ku špat­ný film, ne není. Je to kva­lit­ní ducha­ři­na, jen s tro­chu zvlášt­ním kon­cem.:)
Hodnocení: 3/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • King of the Ants (2003)27. srpna 2012 King of the Ants (2003)   Pár ran golfovou holí a vaše svědomí je najednou pryč. Sean je hodný chlapík a zrovna se mu naskytla možnost si přivydělat. Jeho přítel mu dá práci a on musí […] Posted in Horory
  • Spiderhead (2022)19. června 2022 Spiderhead (2022) Spiderhead měl potenciál být velkou peckou, ale bohužel zůstal jen průměrnou podívanou, což je s podivem vzhledem k tomu, kdo za tím stojí. Když se na place sejde Joseph Kosinski, který […] Posted in Krátké recenze
  • X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%]20. května 2016 X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%] X-Men patří mezi komiksově filmové stálice, které dopomohly tomuto kdysi podceňovanému žánru tam, kde dnes je. Velký podíl na jejich úspěchu měl při jejich zrodu režisér Bryan Singer, […] Posted in Filmové recenze
  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Henry Lee Lucas16. listopadu 2011 Henry Lee Lucas Pro jedny jeden z nejbrutálnějších vrahů USA a pro ty druhé jen lhář, jenž si na své konto připisoval 600 obětí, ale prokázáno mu bylo"jen" jedenáct vražd. Narodil se 23.srpna 1936 v […] Posted in Horory
  • S láskou Vincent (Loving Vincent)18. května 2022 S láskou Vincent (Loving Vincent) Jsou občas okamžiky, kdy nechávám volný průchod náhodě. Třeba o Velikonočním pondělku jsem si řekl, že bych se zase rád po nějaké době podíval do kina, ale neměl jsem vůbec žádnou […] Posted in Filmová klasika
  • Farma SK – 8. série – 28. díl (duel)15. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 28. díl (duel) https://youtu.be/lV2kQPXTgIY Posted in Reality show
  • Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka27. prosince 2021 Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka Pokud bychom chtěli některý z animovaných filmů označit za kultovní, zaslouží si to mezi prvními určitě Wallace a Gromit. Každý ze tří krátkých filmů britského animátora Nicka Parka […] Posted in Retro filmové recenze
  • LEGO The Hobbit20. září 2020 LEGO The Hobbit   Hráčům se zlatým členstvím byla nastolena sleva na některé lego tituly, a nás nejvíce nalákala sleva na LEGO The Hobbit, za tu skvělou cenu necelých 200 korun v poměru k zábavě a […] Posted in Retro games
  • Severská filmová zima 201711. února 2017 Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou diváci až do 15.února shlédnout nejzajímavější filmové snímky ze severu. Slavnostní večer zahájil […] Posted in Festivaly
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92586 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71593 KB. | 14.06.2024 - 19:50:22