Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lego Movie Videogame

Lego Movie Videogame

vlcsnap 2014 02 20 16h27m17s123 300x168 1
vlcsnap 2014 02 20 16h27m17s123 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S novým rokem tady máme opět nový her­ní titul ze svě­ta Lego, kte­ré­mu před­chá­zel i fil­mo­vý trhák s názvem The Lego Movie. Jedná se o nový dosud nepo­zna­ný pří­běh žlu­tých Lego panáč­ků s pří­mě­sí již zná­mých akč­ních hrdi­nů z před­cho­zích lego titu­lů. Jak je už u Lego titu­lů zvy­kem řeší­te růz­né úko­ly a sbí­rá­te za roz­bi­té kos­tič­ky peníz­ky a čím více, tím lépe pro Vás, dostá­vá­te za ně potom bonu­so­vé posta­vy a dal­ší vymo­že­nos­ti.

vlcsnap-2014-02-20-16h27m17s123vlcsnap-2014-02-20-16h29m31s201

Ve hře máte k dis­po­zi­ci 15 kol, z toho se kaž­dé ode­hrá­vá jin­de např. na sta­ve­niš­ti, ve měs­tě nebo taky na dál­ném zápa­dě nebo pod vodou. Řešení jed­not­li­vých kol je doce­la dost dlou­hé cca 15-20 minut a taky pod­le toho, jak jste peč­li­ví J, tak­že máte před sebou oprav­du dlou­hé hodi­ny hra­ní. Samozřejmě by to nebyl Lego titul, kdy­by se Vám postup­ně neo­de­my­ka­li posta­vy, kte­ré jste vidě­li ve fil­mu The Lego Movie, kte­rých je požeh­na­ně až 90 J, ale záro­veň toto postup­né ode­my­ká­ní je také pro něko­ho už dosti otrav­né a pořád se opa­ku­jí­cí z před­cho­zích lego her. Obsah hry odpo­ví­dá fil­mo­vé před­lo­ze, navíc ješ­tě hra­je­te roz­ší­ře­né mise, ve kte­rých se Vám více lego pří­běh při­blí­ží.

vlcsnap-2014-02-20-16h28m00s53vlcsnap-2014-02-20-16h28m09s142

Ovládání hry je jed­no­du­ché a odpo­ví­dá ovlá­dá­ní jako u ostat­ních her­ních lego titu­lů, avšak absen­ce titul­ků dělá hru těž­ší, než občas pocho­pí­te, co máte dělat, respek­ti­ve hle­dat. Absence titul­ků, by mohl být pro­blém hlav­ně pro ty nejmen­ší hrá­če. Hru si může­te zahrát i ve dvou v jed­nom pří­bě­hu tnz. co-op, což urych­lu­je řeše­ní celé mise a pomoc se jis­tě občas hodí. Graficky je hra pěk­ně ztvár­ně­ná, nechy­bí ani video sním­ky o pří­bě­hu, kte­ré může­te kdy­ko­liv pře­ru­šit a poté zase začít hrát, jsou vět­ši­nou zkrá­ce­né ukáz­ky o tom co se dělo a bude dít v dal­ší misi. Hudební strán­ka hry není nijak otrav­ná a jsou v ní opět pou­ži­ty námě­ty z fil­mu.

vlcsnap-2014-02-20-16h29m18s67vlcsnap-2014-02-20-16h28m42s218

Ve hře může­te ovlá­dat více postav pod­le toho, co dané kolo obsa­hu­je za misi a jaký úkol potře­bu­je­te vyře­šit. Mezi posta­va­mi opět musí­te pře­pí­nat, pro­to­že kaž­dá posta­va umí něco jiné­ho nebo má jiné zvlášt­ní až výji­meč­né schop­nos­ti. Děti se urči­tě hod­ně zaba­ví v začát­ku i v prů­bě­hu celé hry, kde musí plnit úko­ly, tře­ba sta­vět z kos­ti­ček pod­le návo­du rodin­ný dům nebo těž­ké stro­je ze sta­ve­niš­tě, což zase více při­bli­žu­je dětem zába­vu v podo­bě hra­ní se s legem. Hra je vel­mi roz­ma­ni­tá a tak kaž­dý si tam najde to své i klu­ci, i hol­ky. Ve hře si zahra­je­te jed­nak s nový­mi panáč­ky jako je Emmet, Hustěnka a ješ­tě já tomu říkám podo­biz­na Gandalfa, hrát bude­te i s dal­ší­mi sta­veb­ní­mi děl­ní­ky, což jsou kama­rá­di Emmeta hlav­ní posta­vy, kolem kte­ré se celý pří­běh ode­hrá­vá. Nesmím taky zapo­me­nout, že si zahra­je­te i s dal­ší­mi námi zná­mý­mi lego posta­va­mi např. s Batmanem, kte­rý má nadu­pa­ný Batmobil s pořád­ně nadu­pa­ný­mi bed­na­mi ane­bo taky se super­ma­nem či spi­der­ma­nem. V celé hře musí­te spo­jit síly a bojo­vat pro­ti zlé­mu lor­du Businessovi a pora­zit ho, aby vše bylo zase jako dří­ve.

vlcsnap-2014-02-20-16h30m14s119vlcsnap-2014-02-20-16h30m33s45

Hru hod­no­tím veli­ce vyso­ko, až na fakt, že hra moh­la být s čes­ký­mi titul­ky, když už je urče­ná pro ty nejmen­ší a někte­ré pasá­že nejsou moc dob­ře sro­zu­mi­tel­né. Hra odpo­ví­dá své ceně, není to jen tak vyda­ný titul, kde už všech­no zná­me, tak­že urči­tě Vás hra jen tak neo­mr­zí a strá­ví­te u ní dlou­hé hodi­ny hra­ní. Hra pros­tě nenu­dí, pro­to­že mimo to obsa­hu­je i spous­tu vtip­ných pasá­ží.

vlcsnap-2014-02-20-16h31m28s90vlcsnap-2014-02-20-16h31m19s255


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 90%

Výrobce: Warner Bros Interactive

Žánr: Adventura

Multiplayer: co-op

Jazyk: ang­lic­ky

Datum vydá­ní: 7.2.2014

Doporučený věk: 10 let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41441 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71900 KB. | 20.07.2024 - 03:32:37