Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chlapectví na Blu-ray

Chlapectví na Blu-ray

Chlapectvi003
Chlapectvi003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jsem tak pro­bí­ral led­no­vé novin­ky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpo­mněl na jeden fes­ti­va­lo­vý film, kte­rý by urči­tě neuško­di­lo zmí­nit. Chlapectví od reži­sé­ra Richarda Linklatera  dosta­lo něko­lik Zlatých glo­bu­sů. Nejen reži­sér dostal cenu, ale i hlav­ní hereč­ka  Patricia Arquette byla oce­ně­na. Samozřejmostí je Zlatý glo­bus za nej­lep­ší film  - Drama a dal­ší ceny, napří­klad i Cena brit­ské­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu za nej­lep­ší zahra­nič­ní nezá­vis­lý film.

V led­nu k nám do čes­ké kot­li­ny jde Blu-ray a DVD a tak si jej nesmí fil­mo­ví fanouš­ci zapo­me­nout kou­pit. Ale musím při­po­me­nout, že to jsou fil­mo­ví fanouš­ci mimo hlav­ní proud fanouš­kov­ství. Co zna­me­ná, že si nosič kou­pí ti, kte­ří rádi sle­du­jí umě­lec­ké fil­my plné cen. Ocení reži­sé­ra a herec­tví a samo­zřej­mě to, že nikdo nedal na ten­to film stov­ky mili­ó­nů a že to je pou­ze za 4 mili­ó­ny dola­rů.

Nesmíme zapo­me­nout i na výji­meč­nost toho­to fil­mu tím, že byl natá­čen celých 12 let. Každý rok se reži­sér a hlav­ní her­ci fil­mu sešli na natá­če­ní pěti dnů ze živo­ta hlav­ní posta­vy. Během celé dva­nác­ti­le­té doby se pro­to natá­če­lo celých 55 dní.

Už v čer­ven­ci, kdy šel film Chlapectví do čes­kých art kin byla na našem webu napsá­na recen­ze. Určitě si ji najde­te. Od naší redak­tor­ky film sice zís­kal pou­ze 70 %, ale to urči­tě nesni­žu­je hod­no­tu toho­to fil­mu. Filmoví fanouš­ci umě­lec­kých fil­mů urči­tě už ví, že nema­jí dbát na hod­no­ce­ní kri­ti­ků, a tak cho­dí na fil­my, kte­ré mají v obli­bě.

Když si vez­mu Blu-ray fil­mu, kte­rý se natá­čel 12 let, tak mi došlo, že v době, kdy natá­če­ní začí­na­lo, tak neby­ly digi­tál­ní kame­ry. A tak se celý film natá­čel na ana­lo­go­vé kame­ry.  Když si pro­hlíd­nu celý film, jak se natá­čel, tak není ke ško­dě porov­ná­vat fil­mo­vý obraz od prv­ních natá­če­cích dnů sta­rých už 12 až po ty nej­no­věj­ší. Jsou v nich mini­mál­ní roz­dí­ly a tak stá­ří fil­mu vůbec ve fil­mu sko­ro vůbec nero­ze­zná­te.

To, že se film natá­čel dlou­ho dobu, pozná­te hlav­ně pod­le toho, že se hlav­ní posta­vy vyví­jí od škol­ko­vých let do zís­ká­ní řidi­čá­ku. Sledujete vývoj toho, jak se jejich posta­vy mění od dět­ských let, kdy byly šťast­né s jejich rodi­či, po ofi­ci­ál­ní dospě­lost 18 let.

Tím, že film jde z kin do domá­cích tele­vi­zí, tak nesmím zapo­me­nout i dabing. Hlavních rolích hla­sů dospě­lých se zhos­ti­li Martin Sobotka a Ivana Milbachová. V dět­ských rolích pro hol­ku byla zvo­le­na jed­na ze šikov­ných sester Taberyových Terezie. A pro hlav­ní posta­vu klu­ka, se kte­rým pro­ži­je­me celé jeho mlá­dí Zdeněk Mahdal zvo­lil čty­ry dabé­ry. Od Jana Rimbaly, kte­rý se pro­sla­vil dabo­vá­ním Jakea v Dva a půl chla­pa po Oldřicha Hajlicha. O dia­lo­gy a režii dabin­gu se posta­ral už vel­mi zave­de­ný reži­sér Jiří Kvasnička. Jedná se pro­to o vel­mi kva­lit­ní dabing, kte­rý fil­mu vůbec neuško­dí.

Pokud máte rádi umě­lec­ké fil­mu, kte­ré najde­te vět­ši­nou pou­ze art-kinech, tak si urči­tě ten­to sní­mek  na Blu-ray nebo DVD kup­te. Sice neob­sa­hu­je sko­ro žád­né bonu­sy. Tedy jeden ano. Pohled do záku­li­sí fil­mu Chlapectví. Tento bonus je pou­ze o dél­ce dva a půl minu­ty a tak by se ani nemu­se­lo tomu říkat bonus. Jde pou­ze o malou ukáz­ku, jak vlast­ně natá­če­ní pro­bí­ha­lo.

Cena pro novin­ku tak­to dob­ré­ho fil­mu urči­tě nebo­lí. Doporučená cena pro Blu-ray je do 500 Kč a DVD je 299 Kč. Ve sle­vách inter­ne­to­vých obcho­dů urči­tě najde­te výhod­něj­ší ceny.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

ChlapectviBluRay


Podívejte se na hodnocení Chlapectví na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82611 s | počet dotazů: 265 | paměť: 73193 KB. | 21.04.2024 - 22:22:43