Kritiky.cz > Články > Lincoln speciál - část 1

Lincoln speciál - část 1

Lincolnscreen
Lincolnscreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velikost Abrahama Lincolna – jeho zaní­ce­ní a lid­skost – se plně pro­je­vi­la v posled­ních měsí­cích jeho živo­ta a půso­be­ní v pre­zi­dent­ském úřa­dě. V roz­ho­du­jí­cí bitvě musel, navzdo­ry nesmír­ným pře­káž­kám a kraj­ní­mu veřej­né­mu i osob­ní­mu tla­ku, určit budou­cí směr zdr­ce­né­ho náro­da.

Film „Lincoln“ Stevena Spielberga je hlu­bo­kou son­dou do nej­ris­kant­něj­ších a nej­od­váž­něj­ších oka­mži­ků ame­ric­ké­ho vůd­ce v době, kdy se roz­pty­lu­je tem­ný stín otroc­tví a země roz­pol­ce­ná vál­kou musí být sce­le­na.

Silné lid­ské dra­ma se ode­hrá­vá v době, kdy Lincoln vede ke kon­ci pus­to­ši­vou občan­skou vál­ku a boju­je za pro­sa­ze­ní 13. dodat­ku k Ústavě Spojených stá­tů ame­ric­kých, kte­rá natr­va­lo ruší otroc­tví. Půjde o čin sku­teč­né národ­ní odva­hy. Využije k tomu veš­ke­rý svůj talent, odva­hu a morál­ní sílu, a díky tomu se sta­ne legen­dou. Bude se potý­kat s dopa­dem svých činů na celý svět a na ty, kte­ré milu­je. Ve hře je však něco, na čem Lincolnovi vždy zále­že­lo nej­víc: při­mět ame­ric­ký lid a své opo­nen­ty ve vlá­dě, aby smě­řo­va­li k vyš­ší­mu cíli, jímž je bla­ho celé­ho lid­stva.

Film vzni­kl na zákla­dě mno­ho­vrs­tev­na­té­ho scé­ná­ře nosi­te­le Pulitzerovy ceny Tonyho Kushnera, lid­ské­ho vyprá­vě­ní Stevena Spielberga a herec­ké­ho výko­nu Daniela Day-Lewise a dal­ších skvě­lých pro­ta­go­nis­tů. Proniká k jádru Lincolnových posled­ních úspě­chů. Znázorňuje muže plné­ho para­do­xů: bavi­če a váž­né­ho muže, hra­vé­ho vypra­vě­če a nelí­tost­né­ho poli­tic­ké­ho hrá­če, pro­zí­ra­vé­ho vůd­ce a zra­ni­tel­né­ho otce, kte­rý v nej­tem­něj­ší hodi­ně své­ho náro­da, kdy si doba žádá od všech to nej­lep­ší, dosáh­ne něče­ho význam­né­ho a trva­lé­ho.

Twentieh Century Fox a DreamWorks Pictures před­sta­vu­jí v sou­čin­nos­ti s Participant Media film „Lincoln“ reži­sé­ra Stevena Spielberga a scé­náris­ty Tonyho Kushnera, nato­če­ný pod­le čás­ti kni­hy Doris Kearns Goodwinové „Team of Rivals: The Political Genius of Lincoln“. Hlavní role ztvár­ni­li Daniel Day-Lewis, Sally Fieldová, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Hal Holbrook a Tommy Lee Jones. Producenty jsou Steven Spielbreg a Kathleen Kennedyová, výkon­ný­mi pro­du­cen­ty Daniel Lupi, Jeff Skoll a Jonathan King.

Spielberg vsa­dil na osvěd­če­ný tým spo­lu­pra­cov­ní­ků: kame­ra­ma­na Janusze Kaminského, fil­mo­vé­ho archi­tek­ta Ricka Cartera, kos­tým­ní výtvar­ni­ci Joannu Johnstonovou, vedou­cí­ho stři­hu Michaela Kahna a skla­da­te­le hud­by Johna Williamse. Spojením jejich talen­tu se z obra­zu vál­kou zde­vas­to­va­né­ho svě­ta, kte­rý Lincoln v roce 1865 nezvrat­ně změ­nil, zro­dil niter­ný, sou­čas­ný záži­tek.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94173 s | počet dotazů: 226 | paměť: 71783 KB. | 21.06.2024 - 20:28:32